NavMenu

Moderna garaža ostaje garaža - Dugogodišnji dom Muzeja automobila biće izdat

Izvor: Politika Nedelja, 11.02.2024. 09:50
Komentari
Podeli
(Foto: Screenshot)
U iz­lo­žbe­nom pro­sto­ru Mo­der­ne ga­ra­že, objek­tu ko­ji je re­sti­tu­ci­jom pri­pao na­sled­ni­ci­ma pr­vo­bit­nih vla­sni­ka pre de­set go­di­na i ko­ji je bio adre­sa Muzeja automobila od 1994. go­di­ne, uoči vikenda osta­la su če­ti­ri old­taj­me­ra od­bro­ja­va­ju­ći po­sled­nje sa­te ka­da će i oni bi­ti pre­me­šte­ni u pri­vat­ne ga­ra­že. Preosta­lih pe­de­se­tak vred­nih auto­mo­bi­la iz pri­vat­ne ko­lek­ci­je Bra­ti­sla­va Pet­ko­vi­ća, ne­ka­da­šnjeg mi­ni­stra kul­tu­re, iselje­no je iz tog zda­nja jer no­vi pro­stor za mu­zej ni­je obez­be­đen. Čla­no­vi po­ro­di­ce Pet­ko­vić, ko­ja je sa Gra­dom Beogra­dom su­o­sni­vač mu­ze­ja, prethodnih dana su iz­no­si­li pre­o­sta­lu mu­zej­sku gra­đu. Is­pred tog zda­nja bio je i Ne­na­d Ni­ko­li­ć, jed­an od če­ti­ri na­sled­ni­ka ko­jem je ovaj obje­kat vra­ćen. On za Po­li­ti­ku tvr­di da Mo­der­nu ga­ra­žu ne­će pro­da­ti ni ru­ši­ti da bi na tom me­stu bi­la sa­gra­đe­na vi­še­sprat­ni­ca.

– Ta­kvu ide­ju ni­ka­da ni­smo ima­li. Ušli smo u po­sed ovog objek­ta i pla­ni­ra­mo da ga iz­da­je­mo kao ga­ra­žu. Od 2017. go­di­ne, ka­da je re­še­nje o vra­ća­nju Mo­der­ne ga­ra­že na­ma po­sta­lo pra­vo­sna­žno, pla­ća­mo ogro­man po­rez na imo­vi­nu. Po­nu­di­li smo osni­va­či­ma da ku­pe ovaj obje­kat i tra­ži­li smo 2,95 mi­l EUR, što je po­re­ska vred­nost zgra­de, ali od gra­da ni­ka­da ni­smo do­bi­li od­go­vor da li že­li da ku­pi ili ne Mo­der­nu ga­ra­žu. Mu­zej auto­mo­bi­la za sve ove go­di­ne ni­je nam pla­ćao za­kup. Tra­ži­li smo da nas grad oslo­bo­di pla­ća­nja po­re­za na imo­vi­nu jer je Mo­der­na ga­ra­ža ko­ri­šće­na za neprofit­nu de­lat­nost, ali ni to se ni­je de­si­lo – ob­ja­šnja­va Ni­ko­lić.

Advo­ka­ti­ca na­sled­ni­ka zda­nja u cen­tru gra­da Mar­ja­na Maj­sto­ro­vić ka­že da su nje­ni kli­jen­ti zbog tro­ško­va na ime poreza na imo­vi­nu do­ve­de­ni na rub eg­zi­sten­ci­je.

– Dve kli­jent­ki­nje su u du­žnič­kom rop­stvu i pre­ti im ple­nid­ba imo­vi­ne jer ni­su mo­gle da pla­ća­ju po­rez na imo­vi­nu. Na sve na­či­ne lju­di su po­ku­ša­li da ostva­re svo­ja pra­va ka­da su do­bi­li de­do­vi­nu i ni­su ima­li ni­šta pro­tiv to­ga da u Modernoj ga­ra­ži osta­ne Mu­zej auto­mo­bi­la, ali za­jed­nič­ki je­zik sa osni­va­či­ma ni­smo us­pe­li da na­đe­mo – is­ti­če Majstoro­vi­će­va.

Komentari
Vaš komentar

Top priče

19.02.2024.  |  Industrija, Građevina

Položen kamen temeljac za dogradnju Naučno-tehnološkog parka u Nišu - U novih 9.500 m2 biće uloženo 25 mil EUR

U Nišu je položen kamen temeljac za izgradnju druge faze Naučno-tehnološkog parka u tom gradu, a predsednica Vlade Ana Brnabić najavila je da je zadatak da on bude završen do oktobra 2025. godine. Brnabić je dodala i da će u radove biti uloženo 25 mil EUR, navodi se na sajtu Vlade Srbije. Novi objekat u Nišu, koji će biti izgrađen u severozapadnom delu kompleksa NTP Niš, između višenamenske lamele Elektronskog fakulteta i

eKapija+

Vidi sve
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE

Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.