Nekretnine ponuda
ISTIČE: 23.01.2020.

Otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Sada i to građevinske parcele broj 2005/3 K.O. Rumenka u površini od 586m2, ulica Miloša Crnjanskog bb, u Rumenci, namenjene za izgradnju objekta za porodično stanovanje

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu

Na osnovu člana 7. Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada" broj 11/15, 8/16, 74/16, 38/18, 45/18 i 31/19), Rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada" br. 3/19, 10/19, 17/19, 24/19, 29/19, 40/19, 42/19, 53/19 i 57/19) i Rešenja Gradonačelnika Grada Novog Sada, broj 351-1/2019-726-II od 11.12.2019. godine, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije u Novom Sadu, objavljuje
JAVNI OGLAS
O SPROVOĐENjU POSTUPKA OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA I TO GRAĐEVINSKE PARCELE BROJ 2005/3 K.O. RUMENKA U POVRŠINI OD 586M2, ULICA MILOŠA CRNjANSKOG BB, U RUMENCI, NAMENjENE ZA IZGRADNjU OBJEKTA ZA PORODIČNO STANOVANjE, JAVNIM NADMETANjEM

prijave: 22.01.
javno nadmetanje: 23.01.2020. u 10.00 časova

TEKST JAVNOG OGLASA