Izvor: eKapija | Nedelja, 01.12.2019.| 14:10
Izdvojite članak Odštampajte vest

Predstavljen Prostorni plan projekta Jadar - Posao za 700 radnika, evo šta će se sve graditi na 2030,64 ha

Ilustracija (Foto: Sumit buranarothtrakul/shutterstock.com)
Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar", koji je izradio Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije u saradnji sa Saobraćajnim institutom CIP, stavljen je na rani javni uvid koji će trajati do 24. decembra 2019. godine

Kako je navedeno u dokumentu, inicijativa za izradu Prostornog plana podneta je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u decembru 2016. od strane privrednog društva Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd, kompanije koja posluje u okviru globalne rudarske korporacije Rio Tinto.

- Početku izrade Prostornog plana prethodila su višegodišnja istraživanja minerala jadarita (natrijum-litijum-borosilikat), koji su geolozi Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd pronašli u slivu reke Jadar i po kojem je ovaj jedinstveni mineral i dobio ime - stoji u dokumentaciji.

Područje Prostornog plana obuhvata površinu od 293,91 km2 i ukupno 22 katastarske opštine na teritoriji grada Loznice (naselja Runjani, Lipnica, Bradić, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Draginac, Simino Brdo, Cikote, Šurice, Stupnica, Slatina, Korenita, Gornje Nedeljice, Donje Nedeljice, Grnčara i Šor) i opštine Krupanj (naselja Kostajnik, Dvorska, Brezovice, Krasava i Cerova).

Ležište "Jadar" u kome je krajem 2004. godine otkriven do tada nepoznat mineral jadarit nalazi se u centralnom delu obuhvata Prostornog plana, i za sada je jedino mesto na kojem je pronađen ovaj mineral koji je nov za nauku, a predstavlja koncentraciju litijuma i bora. Na osnovu godišnjeg izveštaja za 2017. godinu globalne rudarske korporacije "Rio Tinto", procena resursa jadarita je izvršena samo za Donju jadaritsku zonu, na ukupno 136 miliona tona. Pored otvaranja eksploatacije jadarita, u okviru područja Prostornog plana, očekuje se obnavljanje proizvodnje antimona, kao i eksploatacija olovo-cinkane rude.

(Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture)


Projekat "Jadar", koji će prema procenama zaposliti 700 ljudi (do 400 u rudniku, na površini oko 100 i oko 200 radnika u održavanju), podrazumeva promenu namene režima korišćenja prostora, izgradnju objekata, saobraćajnica i infrastrukture, sprovođenje rudarskih aktivnosti, preradu rude, proizvodnju, deponovanje materijala i uspostavljanje mera zaštite na prostoru ukupne površine od oko 2030,64 ha.

Prostor za realizaciju projekta je podeljen na nekoliko zona:

Zona rudarskih aktivnosti obuhvata prostor od 854,8 ha i podeljen je na podzonu pristupa rudniku i podzonu rudnika.
Zona proizvodno-industrijskih aktivnosti obuhvatiće izgradnju kompleksa za preradu rude, površine 646,54 ha a podeljena je na podzonu za izgradnju kompleksa za preradu rude i dalju proizvodnju (litijum-karbonata, natrijum-sulfata i borne kiseline i podzonu uticaja na okolinu.

Zona deponovanja industrijskog otpada obuhvata prostor površine 358,52 ha, takođe podeljen na podzone same deponije i zaštetne zone.

Zona planiranih saobraćajnih i infrastrukturnih sistema, površine 480,02 ha.

Za potrebe razvoja projekta "Jadar" i privođenja zemljišta planiranoj nameni predviđa se otkup zemljišta i nepokretnosti i preseljenje domaćinstava iz obuhvata kompleksa posebne namene.

- Preferirani modalitet preseljenja jeste samopreseljenje. Nakon što domaćinstva dobiju novčanu naknadu za otkup imovine od investitora, sami će izabrati zamensku imovinu na koju žele da se presele - navedeno je u dokumentu.

U Zoni rudarskih aktivnosti biće izgrađena dva vertikalna okna za pristup rudnom telu, za ventilaciju rudnika i transport rude i rudarskog otpada na površinu. U rudniku će se primenjivati dve tehnike otkopavanja: konvencionalno bušenje i miniranje i mašinsko kontinualno otkopavanje.

Planirano je odlagalište otpadnog stenskog materijala kapaciteta oko 5,2 miliona m3 unutar prve podzone.

Površinski objekti rudnika obuhvatiće toranj izvoznog i servisnog okna, rudnički ventilatori, otvoreno skladište izvezene rude, postrojenje za pripremu mineralne sirovine i dobijanje koncentrata, otvoreno skladište koncentrata, stanica za snabdevanje gorivom (dizel), rudnička kompresorska stanica na površini, kancelarije, rudnički dispečerski centar, svlačionice sa toaletima, prva pomoć, trafo stanica visokog napona, postrojenje za zapunu, pogon prskanog betona, postrojenje za preradu vode, perionica teških vozila, vulkanizerski servis, radionice...

Infrastruktura podzemnog rudnika obuhvatiće ventilacioni sistem, sistem zapunjavanja otkopnog prostora, sistem odvodnjavanja rudnika, sistem distribucije kompresovanog tehničkog vazduha i tehničke vode, podzemne radionice, menzu i toalete, podzemno sklonište i skladište...

U Zoni proizvodno-industrijskih aktivnosti, pored izgradnje glavnog postrojenja za preradu planira se i gradnja objekata za pripremu mineralne sirovine (drobljenje, prosejavanje), transport mineralne sirovine, otpada, transport tehnološke vode, interne saobraćajnice, skladišta i magacini, objekti za odbranu od površinskih i podzemnih voda, objekti za prečišćavanje otpadnih voda...

U Zoni deponovanja otpadnog materijala, kao deo projekta deponije formiraće se i bunari za monitoring životne sredine.

Kada je reč o putnoj drumskoj infrastrukturi, koncepcija razvoja na obuhvatu plana podrazumeva izgradnju novog putnog pravca Ruma-Šabac-Loznica, kao i izgradnju nove deonice Valjevo-Loznica u dužini od oko 13,75 km.
Projekcije ukazuju na generisanje približno 600 kamiona u dovozu i oko 1.400 kamiona u odvozu, na nedeljnom nivou, a preovladavaće kamioni kiperi. Planira se da se snabdevanje potrošnim materijalima obavlja uz angažovanje dobavljača, u čijoj bi organizaciji bio i prevoz do lokacije postrojenja.

U kompleksu posebne namene za preradu rude predviđa se gradnja razdvojenih skladišta za različite materijale, uključujući i eksplozivne materijale, kao i interna stanica za snabdevanjem gorivom.

Železnička infrastruktura predviđena projektom obuhvatiće rekonstrukcija postojeću regionalne pruge Ruma - Šabac - Rasputnica Donja Borina - državna granica - (Zvornik Novi) i izgradnju nove železničke pruge Valjevo – Loznica, koja će u jednom delu biti izmeštena, te je planirana gradnja više mostova radi premošćavanja novoprojektovanih regulisanih korita rečnih tokova, koji će se ukrštati sa izmeštenim delom trase pruge.

- Nova stanica Jadar će se nalaziti između projektovane stanice Draginac na pruzi (Valjevo) - Lipnica - (Loznica) i novoprojektovane trijangle na mestu ranije projektovane rasputnice Lipnica, na pruzi Ruma - Šabac - Zvornik. Iz stanice Jadar će se odvajati industrijski kolosek za rudarski kompleks. Nova stanica ima 4 koloseka, korisne dužine 650 - stoji u Prostornom planu projekta Jadar.

Planom je takođe predviđena i gradnja nedostajuće vodoprivredne i hidrotehničke infrastrukture - rezervoara na planiranim lokacijama i rekonstrukcija i modernizacija mreže i objekata .

Problem komunalnih otpadnih voda će biti rešen izgradnjom nove kanalizacione mreže, kao i izgradnjom uređaja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

U cilju realizacije projekta planirana je izgradnja dva zasebna jednosistemska dalekovoda 110 kV, zatim, bočnog priključnog čeličnog gasovoda pritiska do 50 bar-a, dužine oko 8,6 km, kao i gradnja glavne merno-regulacione stanice.

Najzad, u planu je navedena i potreba za izgradnjom novih baznih stanica mobilne telefonije svih zastupljenih operatera, zamena dotrajale telekomunikacione kablovske infrastrukture i ubrzani prelaz na "optiku" i izgradnja kablovske kanalizacije u urbanim sredinama.

B. P.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.