Radovi potražnja
ISTIČE: 11.08.2022.

Izgradnja objekta i privodne infrastrukture za potrebe Terminal Area Radar (TAR) Beograd-SUS-TAR-2022

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 01.07.2022.
KONTROLA LETENjA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD

objavljuje

MEĐUNARODNI POZIV
za podnošenje ponuda
SUS-TAR-2022

Naziv nabavke: Izgradnja objekta i privodne infrastrukture za potrebe Terminal Area Radar (TAR) Beograd – SUS-TAR-2022

Vrsta postupka nabavke: Međunarodni otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Radovi

I. ODELjAK: JAVNI NARUČILAC

i. Naziv i adrese

Naziv: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd

Poreski identifikacioni broj (PIB): 103170161

Adresa: Trg Nikole Pašića, 10

Mesto: Beograd (grad)

Poštanski broj: 11000

Država: Srbija

Elektronska pošta: tender.tar@smatsa.rs

Internet stranica: www.smatsa.rs

ii. Komunikacija

Pristup dokumentaciji o nabavci je ograničen.

Dalje informacije mogu se dobiti na adresi: tender.tar@smatsa.rs

Dodatne informacije dostupne su na gore pomenutoj adresi.

Ponude se moraju podneti na sledeću adresu:

Naziv: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd

Država: Srbija

Grad: Beograd

Adresa: Trg Nikole Pašića, 10

Poštanski broj: 11000

Elektronska pošta: tender.tar@smatsa.rs

Internet stranica: www.smatsa.rs

iii. Vrsta javnog naručioca

Drugo: Društvo sa ograničenom odgovornošću sa udelom Republike Srbije od 92% osnovnog kapitala i udelom Crne Gore od 8% osnovnog kapitala.

iv. Osnovna delatnost

Druga delatnost: Upravljanje vazdušnim saobraćajem

II. ODELjAK: PREDMET

i. Obim nabavke

Naziv nabavke: Izgradnja objekta i privodne infrastrukture za potrebe Terminal Area Radar (TAR) Beograd

Referentni broj: SUS-TAR-2022

Glavna CPV oznaka: 45000000-7 Građevinski radovi

Kratak opis:

Izgradnja objekta i privodne infrastrukture za potrebeTerminal Area Radar (TAR) Beograd obuhvata izgradnju antenskog stuba sa kupolom, objekta za smeštaj radarske opreme, objekta za smeštaj EE i UPS opreme, objekta za dizel-električni agregat, rezervoara za protivpožarnuvodu, trafostanice, elektroenergetske i telekomunikacione infrastrukture. Predviđeni objekti za ugradnju EE, UPS, DEA i radarsku opremu su objekti kontejnerskog tipa. Pozicija TAR Beograd nalazi se u blizini piste Beogradskog aerodroma i van je njegove ograde. Radovi će se izvoditi u skladu sa tehničkom dokumentacijom za građevinske radove, hidrotehničke i KGH instalacije, strukturnu i spoljašnju kablovsku mrežu, detekciju požara, sistem video nadzora, instalaciju dizel električnog agregata, instalacije za gašenje požara. Čelična konstrukcija tornja i radarskog kontejnera sa kompletnom radarskom opremom predmet su ugovora o nabavci radarskog sistema.

Podaci o partijama: Predmet nabavke nije oblikovan po partijama.

ii. Opis

Mesto izvršenja: Republika Srbija, Beograd, lokacija u blizini Aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Opis nabavke:

Predmet ugovora je nabavka radova – Izgradnja objekta i privodne infrastrukture za potrebe Terminal Area Radar (TAR) Beograd – SUS-TAR-2022.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki (CPV): 45000000-7 Građevinski radovi.

Naručilac se obavezuje da ukupnu cenu ugovora plati na sledeći način:

1. Avans, u iznosu od 20% od ukupne cene radova,

2. Ostatak od ukupne Ugovorene cene platiće kroz privremene situacije sa umanjenjem najmanje srazmerno procentu plaćenog avansa, odnosno kroz okončanu situaciju.

Rok za izvršenje radova je 180 kalendarskih dana od datuma uvođenja u posao.

Garantni rok za ugrađenu opremu i kvalitet izvedenih radova iznosi minimalno 24 meseca računajući od datuma potpisivanja Zapisnika o konačnom obračunu i primopredaji izvedenih radova od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

Zahtevane bankarske garancije:

– Bankarska garancija za ozbiljnost ponude,

– Bankarske garancije za povraćaj avansa,

– Bankarske garancije za dobro izvršenje posla,

– Bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku,

– Polisu osiguranja objekata u izgradnji od uobičajenih rizika i osiguranja od odgovornosti prema Investitoru, odnosno trećim licima i

– Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti Izvođača.

U postupku nabavke privredni subjekt je dužan da ispuni kriterijume za kvalitativan izbor poslovnog subjekta u pogledu osnova za isključenje, kako sledi:

1. PRAVOSNAŽNA PRESUDA ZA JEDNO ILI VIŠE KRIVIČNIH DELA,

2. POREZI I DOPRINOSI,

3. OBAVEZE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, SOCIJALNOG I RADNOG PRAVA,

4. SUKOB INTERESA,

5. NEPRIMEREN UTICAJ NA POSTUPAK i

6. PROTIVZAKONITE RADNjE.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem – svaki podizvođač ne sme imati osnove za isključenje iz tačaka od 1. do 5.

Ukoliko grupa ponuđača podnosi zajedničku ponudu, ni jedan ponuđač iz grupe ne sme imati osnove za isključenje iz tačaka od 1. do 6.

iii. Način dobijanja konkursne dokumentacije:

Ako zainteresovani podobni ponuđači zahtevaju dostavljanje konkursne dokumentacije putem brzom poštom, moraju poslati Prijavu za dostavljanje konkursne dokumentacije putem kurirske službe, na e-mail tender.tar@smatsa.rs, sa priloženim dokazima o uplati nepovratne naknade za kupovinu Konkursne dokumentacije. Prijava mora da sadrži ime potencijalnog ponuđača i podatke za kontakt osobe koja će biti zvanično zadužen za komunikaciju u postupku nabavke (ime i prezime kontakt osobe, radno mesto, adresa, e-mail i broj telefona). Zajmoprimac ne snosi odgovornost za isporuku u ovom slučaju. Nepovratna naknada iznosi sto (100) EUR ili ekvivalent odgovarajućeg iznosa u dinarima, koji se utvrđuje primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije važećeg na dan objavljivanja Obaveštenja o nabavci – Međunarodni poziv za podnošenje ponuda u "Službenom listu Evropske unije".

Instrukcije za plaćanje u RSD:

Korisnik: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd

Banka Korisnika: Banca Intesa a.d., Beograd

Broj računa: 160-888-31

Svrha: Naknada za tender SUS-TAR-2022

Instrukcije za plaćanje u EUR:

Korisnik: Serbia and Montenegro Air Traffic Services SMATSA Llc

/RS35160005010001380863

Banka Korisnika: DBDBRSBG

Banca Intesa AD, Beograd

Milentija Popovića 7B, Belgrade

Republic of Serbia

Posrednik: BCITITMM

Intesa Sanpaolo SpA, Milano, Italy

Svrha: Naknada za tender SUS-TAR-2022

Ako se traži dostavljanje konkursne dokumentacije putem elektronske pošte, dokumentacija je besplatna.

iv. Kriterijumi za dodelu ugovora

Cena nije jedini element kriterijuma, a celokupan kriterijum za ocenjivanje ponuda je naveden u dokumentaciji o nabavci.

v. Trajanje ugovora

Trajanje u mesecima: 6

vi. Podaci o varijantama

Varijante nisu dozvoljene

vii. Podaci o opcijama

Opcije nisu dozvoljene

viii. Dodatne informacije

Ponuđač dostavlja štampanu verziju ponude (original i jedna kopija) uz elektronsku verziju ponude u PDF formatu i Prilog II Predmer radova u XLSX formatu na USB stiku, sa oznakom Ponuda za nabavku SUS-TAR-2022 – ne otvoreno, lično ili poštom na poštansku adresu Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd, Republika Srbija

III. ODELjAK: PRAVNI, EKONOMSKI, FINANSIJSKI I TEHNIČKI PODACI

i. Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

Obavljanje profnjsionalne delatnosti: Kriterijumi za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci.

Ekonomski i finansijski kapacitet: Kriterijumi za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci.

Tehnički i stručni kapacitet: Kriterijumi za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci.

ii. Uslovi povezani sa ugovorom

Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora: Obaveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija lica odgovornih za izvršenje ugovora.

IV. ODELjAK: POSTUPAK

i. Administrativni podaci:

Rok za podnošenje ponuda: Datum 11. avgusta 2022. godine, Lokalno vreme: 10.00 časova

Jezik na kojem ponude mogu biti podnete: Engleski jezik

Rok važenja ponude u mesecima (od dana otvaranja ponuda): 5 meseca

Otvaranje ponuda: Datum 11. avgusta 2022. godine, Lokalno vreme: 10.30 časova

Mesto: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o Beograd, Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd, Republika Srbija

ii. Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:

Postupak otvaranja ponuda sprovodi se javno, u prisustvu ovlašćenog predstavnika ne više od jednog ponuđača, uz obavezno poštovanje epidemioloških mera. Predstavnik ponuđača će na početku otvaranja ponuda dostaviti ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda izdato od strane Ponuđača u pisanoj formi.

V. ODELjAK: DOPUNSKI PODACI

i. Dodatne informacije

OSNOVI ZA ISKLjUČENjE:

1. PRAVOSNAŽNA PRESUDA ZA JEDNO ILI VIŠE KRIVIČNIH DELA – privredni subjekt mora da dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku nabavke;

2. POREZI I DOPRINOSI – privredni subjekt mora da dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne;

3. OBAVEZE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, SOCIJALNOG I RADNOG PRAVA – privredni subjekt mora da dokaže da nije u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje ponuda, povredio obaveze iz zakona o radu u primeni i socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, uključujući i obaveze i nacionalne i međunarodne standarde u oblasti zaštite životne sredine, zdravlja i sigurnosti, kao i one sadržane u bilo kojoj relevantnoj konvenciji Međunarodne organizacije rada (MOR), i međunarodnim sporazumima o zaštiti životne sredine, i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8. Zakona o javnim nabavkama;

4. SUKOB INTERESA – privredni subjekt mora da dokaže da ne postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama, kao i da ne postoji sukob interesa u skladu sa članom 1.5 Vodiča za nabavke Banke, po kom se smatra da sukob interesa postoji kada se javi situacija u kojoj su nepristrasne i objektivne funkcije Naručioca ili poštovanje načela konkurencije, zabrane diskriminacije ili jednakog tretmana u postupku nabavke ili realizacije ugovora, ugrožene iz razloga koji uključuju članove porodice, emotivni život, političko opredeljenje ili nacionalnu pripadnost, ekonomske interese ili bilo koje druge zajedničke interese. Koncept sukoba interesa pokriva svaku situaciju u kojoj zaposleni Naručioca koji su uključeni u vođenje postupka ili mogu uticati na ishod postupka, imaju direktan ili indirektan, finansijski, ekonomski ili drugi lični interes koji se može smatrati da kompromituje njihovu nepristrasnost i nezavisnost u kontekstu postupka nabavke ili izvršenja ugovora;

5. NEPRIMEREN UTICAJ NA POSTUPAK – privredni subjekt mora da dokaže da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora;

6. PROTIVZAKONITE RADNjE – privredni subjekt mora da dokaže i da se obaveže da ni on, niti bilo ko, uključujući njegove direktore, zaposlene, agente ili podugovarače, ukoliko postoje, radeći u njegovo ime uz odgovarajuće ovlašćenje ili uz znanje ili saglasnost, ili uz njegovu podršku, nije uključen, niti će se uključivati u bilo kakve protivzakonite radnje (kako su definisane od strane Banke) u vezi sa postupkkom nabavke ili u izvršenju bilo kojih radova, isporuci robe ili izvršenju usluga, za Nabavku i implementaciju CCTV sistema i da se obaveže da obavesti Naručioca o tome ako za bilo koji slučaj takve protivzakonite radnje sazna bilo koje lice iz njegove organizacije odgovorno za osiguranje poštovanja ove izjave. 22-15179
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
07.06.2019.
2.992.423 RSD
Jadran d.o.o. Beograd 12.10.2017.
12.10.2017.
2.489.375 RSD