Nekretnine ponuda
ISTIČE: 05.05.2021.

Javni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta


NARUČILAC:
Opština Čajetina
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 05.04.2021.
Opština Čajetina


Javni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta


Na osnovu čl.99. Zakona o planiranju i izgradnji ( "Službeni glasnik RS", broj 72/2009, 81/2009 ispr, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US , 132/2014 ,145/2014, 83/2018 , 31/2019, 37/2019-dr.Zakon i 9/2020), čl. 9, 10 i 13.Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list opštine Čajetina" broj 7/2010, 8/2012, 5/2014, 1/2017 i 2/2018 ) i Odluke Skupštine opštine Čajetina broj 02-16/2021-01 od 18. februara 2021.godine, Opština Čajetina, raspisuje Javni oglas za otuđenje građevinskog zemljišta
I
U naseljenom mestu Čajetina

1.kp.broj 1675/2 KO Čajetina, u površini od 3.441 m2
2.kp.broj 1674 KO Čajetina, u površini od 6.957 m2

u naseljenom mestu Zlatibor

1. kp.broj 4546/22 KO Čajetina, u površini od 400 m²
2. kp.broj 4577/804 KO Čajetina, u površini od 780 m²
3. kp.broj 4466/62 KO Čajetina, u površini od 824 m²
4. kp.broj 4578/305 KO Čajetina, u površini od 400 m²
5. kp.broj 4578/306 KO Čajetina, u površini od 600 m²
6. kp.broj 4578/307 KO Čajetina, u površini od 600 m²
7. kp.broj 4578/308 KO Čajetina, u površini od 1001 m²
8. kp.broj 4578/309 KO Čajetina, u površini od 600 m²
9. kp.broj 4578/310 KO Čajetina, u površini od 1001 m²
10. kp.broj 4578/311 KO Čajetina, u površini od 755 m²
11. kp.broj 4572/106 KO Čajetina, u površini od 1552 m²
12. kp.broj 4572/107 KO Čajetina, u površini od 1500 m²
13. kp.broj 4572/108 KO Čajetina, u površini od 1501 m²
14. kp.broj 4572/110 KO Čajetina, u površini od 6400 m²

II
NAMENA PARCELA

Na parcelama koje su predmet ovog oglasa gradiće se :

U naseljenom mestu Čajetina - objekti prema uslovima iz Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina (sedište opštine) sa naseljenim mestom Zlatibor-druga faza ("Službeni list opštine Čajetina" broj 12/2013 i 7/2019).
U naseljenom mestu Zlatibor- objekti prema uslovima iz Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina (sedište opštine) sa naseljenim mestom Zlatibor-prva faza("Službeni list opštine Čajetina" broj 2/2012, 4/2016, 2/2017, 4/2017, 8/2017, 14/2018, 18/2019, 3/2020 i 4/2020) .
Zainteresovani ponuđači u toku trajanja ovog oglasa a pre podnošenja ponuda mogu dobiti detaljnije informacije o nameni objekata koji se mogu graditi na konkretnoj parceli, koeficijentu iskorišćenosti, stepenu izgrađenosti, gabaritu, spratnosti objekta i druge tražene podatke.
III

STEPEN UREĐENOSTI GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
Zemljište koje se otuđuje je uređeno građevinsko zemljište (postoje uslovi za priključak objekata na primarnu gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu kao i prilazni put bez asfaltne podloge).
Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta će biti regulisan naknadno,u skladu sa važećom odlukom Skupštine opštine Čajetina koja reguliše tu materiju.
Ukoliko se na nekoj od parcela koje su predmet oglasa pojave podzemne instalacije (voda, kanalizacija i dr.) i one budu smetnja za izgradnju objekta, Opština će biti u obavezi da iste izmesti o svom trošku u svemu prema uslovima nadležnog preduzeća koje upravlja tim mrežama ili će Skupština na zahtev investitora doneti odluku da podzemne instalacije izmesti investitor ukoliko budu ispunjeni uslovi za donošenje takve odluke koji su propisani čl.13a.Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta(" Službeni list opštine Čajetina", broj 7/10...2/2018).
IV POČETNA CENA
u naseljenom mestu Čajetina
kp.broj 1675/2 KO Čajetina, u površini od 3.441 m2 …..........5.161.500,00 din
kp.broj 1674 KO Čajetina, u površini od 6.957 m2..............10.435.500,00 din

u naseljenom mestu Zlatibor

kp.broj 4546/22 KO Čajetina, u površini od 400 m² ........... 9.200.000,00din
kp.broj 4577/804 KO Čajetina, u površini od 780 m² ...........27.300.000,00din
kp.broj 4466/62 KO Čajetina, u površini od 824 m²............18.952.000,00din
kp.broj 4578/305 KO Čajetina, u površini od 400 m² ............ 4.400.000,00din
kp.broj 4578/306 KO Čajetina, u površini od 600 m²..............6.600.000,00din
kp.broj 4578/307 KO Čajetina, u površini od 600 m² .............6.600.000,00din
kp.broj 4578/308 KO Čajetina, u površini od 1001 m² ............11.011.000,00din
kp.broj 4578/309 KO Čajetina, u površini od 600 m²...............6.600.000,00din
kp.broj 4578/310 KO Čajetina, u površini od 1001 m² ............11.011.000,00din
kp.broj 4578/311 KO Čajetina, u površini od 755 m² ..............8.305.000,00din
kp.broj 4572/106 KO Čajetina, u površini od 1552 m².............54.320.000,00din
kp.broj 4572/107 KO Čajetina, u površini od 1500 m².............52.500.000,00din
kp.broj 4572/108 KO Čajetina, u površini od 1501 m².............52.535.000,00din
kp.broj 4572/110 KO Čajetina, u površini od 6400 m²...........224.000.000,00din

V
NAČIN PLAĆANjA

Lice koje je u skladu sa raspisanim javnim oglasom pribavilo građevinsko zemljište u svojinu može naknadu platiti na jedan od sledećih načina:
U celosti, ukoliko celokupan iznos naknade uplati u roku od 5 ( pet ) dana, računajući od dana overe ugovora o otuđenju (čime stiče pravo na popust od 20 % na utvrđenu cenu iz rešenja o otuđenju).
Ukoliko se naknada ne uplati na način objašnjen u prethodom stavu, izgubiće se pravo na popust i nastaće nova obaveza, da se u daljem, naknadnom roku od 5 (pet) dana uplati celokupan iznos naknade bez umanjenja, a ako se i to ne učini smatraće se da je imenovano lice odustalo od ugovora nakon čega će mu Opština Čajetina dostaviti pismeno obaveveštenje da će pokrenuti postupak za raskid ugovora.Stupanje u posed zemljišta i uknjiženje na otuđenoj nepokretnosti biće moguće tek po uredno izvršenoj uplati u skladu sa odredbama ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.
Naknada se može platiti u ratama na sledeći način:
- prva rata u iznosu od 30 % od utvrđene cene se plaća na dan overe ugovora o otuđenju,
- ostatak se deli na 6(šest) mesečnih rata, koje će se usklađivati sa indeksom rasta cena (rast cena na malo, potrošačke cene ili drugi pokazatelj rasta cena) koji objavljuje Republički zavod za statistiku.
Radi obezbeđenja odloženog plaćanja naknade ( cene) za otuđeno građevinsko zemljište, lice koje stiče pravo svojine mora dostaviti sredstvo obezbeđenja i to: bankarsku garanciju "bez prigovora" i "naplativu na prvi poziv", sa klauzulom o uključenju revolarizacije i sa rokom važenja dok traje period otplate. Bankarska garancija se mora dostaviti pre overe ugovora kod nadležnog organa a najdalje u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora u kom roku se mora pristupiti i overi ugovora. Ukoliko se bankarska garancija iz prethodnog stava ne dostavi u navedenom roku smatraće se da je lice odustalo od ugovora pa će opština pokrenuti odgovarajući postupak za poništaj ugovora i akta o davanju zemljišta.
Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta će biti overen pred nadležnim organom u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnom beležništvu a troškovi te overe i svi drugi troškovi oko upisa nepokretnosti padaju na teret sticaoca prava svojine ukoliko ne bude dugačije određeno nekim drugim pozitivnim propisima.
VI
OPŠTI USLOVI OGLASA
Oglas će sprovesti Komisija imenovana rešenjem Skupštine opštine Čajetina broj 02-78/2018-01 od 01.11.2018.godine i Rešenjem o izmeni rešenja broj 02-106/2019-01 od 05.12.2019.godine u postupku prikupljanja zatvorenih ponuda javnim oglasom koji će biti objavljen u dnevnom listu "Danas".
Oglas će biti otvoren 30 dana od dana javnog oglašavanja (objavljivanja).
Garantni iznos za učešće na oglasu je 20% ( dvadeset procenata) od početne cene za svaku parcelu za koju se podnosi ponuda i uplaćuje se na tekući račun broj 840-791804-52, poziv na broj 97 90-035 (svrha uplate: uplata garantnog iznosa).
Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.
Obavezna sadržina ponude
-za fizička lica, broj parcele za koju se podnosi ponuda, ponuđena cena izražena u dinarima koja mora biti veća od početne cene iz tačke IV ovog oglasa, dokaz o uplati garantnog iznosa, ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, fotokopiju lične karte adresu stanovanja i izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa.
-pravno lice i preduzetnik, broj parcele za koju se podnosi ponuda, ponuđena cena izražena u dinarima koja mora biti veća od početne cene iz tačke IV ovog oglasa, dokaz o uplati garantnog iznosa, podaci o: nazivu, poslovnom imenu, rešenje o upisu u registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, datum, naziv organa, matični broj, PIB, uredno ovlašćenje za zastupanje i izjava učesnika oglasa da prihvata uslove iz ovog javnog oglasa.
Neblagovremena ponuda je: ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponude.
Neuredna ponuda je: ponuda podneta u otvorenoj koverti, ponuda podneta bez vidljive oznake na koju kat.parcelu se odnosi, ponuda koja ne sadrži sve potrebne podatke i uredna dokumenta iz dela koji je označen kao " obavezna sadržina ponude" i ponuda u kojoj ponuđena cena nije veća od početne i nije izražena u dinarskom iznosu.
Neblagovremene i neuredne ponude se odbacuju .
Otvaranje ponuda po ovom oglasu biće izvršeno petog dana po isteku roka za podnošenje ponuda ( ako je to subota ili drugi neradni dan za Opštinsku upravu, onda prvog narednog radnog dana) u prostorijama Opštinske uprave Čajetina.
Tačno vreme i mesto otvaranja ponuda će biti blagovremeno istaknuto na oglasnoj tabli opštine Čajetina.
Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda za konkretnu parcelu.
Prioritet za dobijanje lokacije iz ovog oglasa, imaće onaj ponuđač koji ponudi najveću cenu u odnosu na početnu iz javnog oglasa za konkretnu parcelu.
Komisija dostavlja svim ponuđačima pismeno obaveštenje o rezultatima oglasa.
Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa, lokacija se daje sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko i on odustane , oglas za tu lokaciju se ponavlja.
Najpovoljnijem ponuđaču koji je dobio rešenje o davanju zemljišta u svojinu garantni iznos se uračunava u ukupan iznos naknade prilikom zaključenja ugovora o otuđenju. Ukoliko ne pristupi zaključenju ugovora u ostavljenom roku iz rešenja i Skupština poništi akt o davanju zemljišta , garantni iznos se ne vraća pa će to lice izgubiti pravo na povraćaj garantnog iznosa. Ostalim učesnicima oglasa vraća se uplaćeni garantni iznos.

Prijave-ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA ZEMLjIŠTE - NE OTVARAJ" na sledeću adresu:
OPŠTINA ČAJETINA 31310 Čajetina
Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 34
(Za Komisiju za davanje zemljišta)
ili lično na prijemnu kancelariju Opštinske uprave Čajetina koja se nalazi u Uslužnom centru, na istoj adresi .
Sve bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na telefon 031/3831-151, lokal broj 1753 i 031/3831-753.

Oglas je objavljen u ponedeljak 5. aprila 2021. godine u dnevnom listu "Danas". Poslednji dan za predaju ponuda je sreda 5. maj 2021. godine.

Otvoren 05. April 2021.
Zatvoren 05. Maj 2021.


kp.broj 1675/2 Čajetina
kp.broj 1674 Čajetina
kp.broj 4546/22 Zlatibor
kp.broj 4577/804 Zlatibor
kp.broj 4466/62 Zlatibor
kp.broj 4578/305/306/307/308/309/310/311 Zlatibor
kp.broj 4572/106/107/108/110 Zlatibor
Obrazac ponude (fizička lica)
Obrazac ponude (pravna lica)
Obrazac ponude (zajednička ponuda)
Obrazac izjave (fizička lica)
Obrazac izjave (pravna lica)