Nekretnine ponuda
ISTIČE: 07.05.2020.

Davanje u zakup poslovnog prostora:restorana, šest bungalova i toaleta , na izletištu Stražilovo u Sremskim Karlovcima

IZVOR:
Dnevnik
OBJAVLJEN: 22.04.2020.
Opština Sremski Karlovci

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava,kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Sl.glasnik RS" broj:16/2018) , Rešenja predsednika Opštine Sremski Karlovci broj:020-32/2019-IV od 24.10.2019.godine, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, dana 21.04.2020.godine, donosi


O D L U K U

O OBJAVLjIVANjU OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Tekst Oglasa glasi:

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA

ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Opština Sremski Karlovci objavljuje Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora : restorana, šest bungalova i toaleta , na izletištu Stražilovo u Sremskim Karlovcima.
Površina poslovnog prostora : restoran 103m2,

bungalovi 5h18m2+1h22m2 i

toalet 58m2


Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti, i u druge svrhe se ne može koristiti.
Poslovni prostor se daje u zakup na period od 5 godina.
Početna cena mesečne zakupnine iznosi 200eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju , te se zakupac ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.Obilazak poslovnog prostora može se izvršiti uz prethodnu najavu , na brojeve telefona 021/685-3033 ili 064/824-9026.
Sve tekuće troškove koji nastanu po osnovu zakupa poslovnog prostora (troškovi za struju, vodu, grejanje, kao i troškovi tekućeg održavanja objekta ) snosiće zakupac.
Poslovni prostor se ne može davati u podzakup.
Pravo učešća u postupku imaju pravna lica i preduzetnici koji dostave uredne prijave u roku od 15(petnaest) dana od dana objavljivanja Obaveštenja o objavljivanju Oglasa u dnevnim novinama.

Prijava odnosno pismena ponuda treba da sadrži:


za PRAVNA LICA – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke;


za PREDUZETNIKE – izvod iz privrednog registra (APR) ne stariji od mesec dana, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV (ukoliko je u sistemu PDV-a), ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopiju lične karte.


Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci ili na internet stranici Opštine www.sremski-karlovci.org.rs.

formular za prijavu


Ponuđači su dužni da uz prijavu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 dinara, koji se uplaćuje lično u Odeljenju za budžet i privredu opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.

Depozit za učešće biće vraćen ponuđačima, osim onom koji je dao najpovoljniju ponudu, u roku od 30 (trideset) dana od dana otvaranja pismenih ponuda. Onom ponuđaču koji da najpovoljniju ponudu, depozit će biti uračunat u mesečnu zakupninu.

Ukoliko podnosilac pismene ponude koji bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.


Pismena ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu Opština Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića broj 1, Komisija za davanje u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini Opštine Sremski Karlovci, sa napomenom "NE OTVARATI". Ponude se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili se mogu predati u Prijemnoj kancelariji opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci.
Neblagovremene, odnosno neuredne ponude biće odbačene.
Otvaranje ponuda biće u prostorijama Opštine Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića br. 1 , dana 05.2020. u 11,00 časova.

II


Objaviti Oglas na internet stranici Opštine Sremski Karlovci www.sremski-karlovci.org.rs.


III


Objaviti obaveštenje o objavljivanju Oglasa u dnevnom listu "Dnevnik"Komisija za davanje u zakup

nepokretnih stvari u javnoj svojini

Opštine Sremski Karlovci