Usluge potražnja
ISTIČE: 03.03.2012.

NABAVKA USLUGA ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA

IZVOR:
Uprava za Javne Nabavke
OBJAVLJEN: 02.02.2012.

"INFOSTAN"Javno komunalno preduzeće

Beograd (Voždovac), Danijelova 33,

objavljuje

JAVNI POZIV,

Vrsta postupka: otvorenipostupak

2012/JP60777

Oglas je objavljen naportalu:

2.2.2012

Predmet javne nabavke:JAVNI POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke br. T 01/12

Opis predmeta:

Predmet javne nabavke jenabavka usluge čišćenja poslovnog prostora JKP "Infostan".Ponuda mora u celinibiti pripremljena i dostavljena u skladu sa javnim pozivom i konkursnomdokumentacijom Naručioca.

Pravo učešća u postupkujavne nabavke imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona ojavnim nabavkama i o tome podnesu dokaze u skladu sa članom 45. navedenogZakona.

Naručilac će izvršitiizbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnijeponude,i to (cena 80 pondera, način plaćanja 20 pondera),na način detaljnodefinisan u konkursnoj dokumentaciji. Vrednovanje i rangiranje dostavljenihponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa elementima kriterijuma i brojempondera određenim za svaki od njih, na način kako je to definisano u konkursnojdokumentaciji.

Neposredan uvid ipreuzimanje konkursne dokumentacije, neophodne za pripremanje ponude,zainteresovano lice može izvršiti, uz prethodnu najavu na telefon 011/395-44-05(kontakt osoba Vesna Trumbić), u prostorijama JKP Infostan, Danijelova 33,kancelarija br. 106, svakog radnog dana u vremenu od 09:00-15:00 časova, dokrajnjeg roka za dostavljanje ponude. Preuzimanje konkursne dokumentacije možeizvršiti ovlašćeno lice zainteresovanog lica sa pisanim ovlašćenjem, uzpriloženi dokaz o uplaćenom iznosu naknade za troškove umnožavanja idostavljanja konkursne dokumentacije. Naknada za troškove umnožavanja idostavljanja konkursne dokumentacije u iznosu od 500,00 dinara bespovratno seuplaćuje na poslovni račun Infostana br. 160-6839-26, uz naznaku javna nabavkabr.T 01/12. Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuda se dostavlja naadresu Naručioca poštom ili ličnom dostavom u zatvorenoj i pečatiranoj koverti sanaznakom "ponuda za javnu nabavku broj T 01/12 – ne otvarati". Na poleđinikoverte ponuđač navodi svoj naziv, adresu i broj telefona. Adresa zadostavljanje ponuda je: - Javno komunalno preduzeće "Infostan" - Danijelova 33,11000 Beograd - Pisarnica (kancelarija br.100) Ponuda koje se ne dostavi nanaznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni ponudu koja stigne uoštećenoj ili nepečatiranoj koverti.

Ponuđač može svoju ponududostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenomglasniku RS", najkasnije do 12:00 časova poslednjeg dana navedenog roka.Ukolikoje poslednji dan navedenog roka neradni, rok za podnošenje ponuda sepomera na prvi sledeći radni dan. Ako je ponuda podneta po isteku roka (datumai sata) određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom, a naručilac ćeje po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču, sanaznakom da je podneta neblagovremeno. Komisija Naručioca će razmatrati samoispravne ponude, dok će neispravne ponude odbiti. Ponuda sa varijantama nijedozvoljena. Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće je naručilac poslednjegdana roka za podnošenje ponuda, u 12:30 časova, u prostorijama JKP Infostan,Danijelova 33, Beograd. Predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka javnogotvaranja ponuda, naručiocu podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku,aako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.

Odluku o izborunajpovoljnije ponude Naručilac će doneti u roku od 15 dana od dana otvaranjaponuda, i o tome će svi ponuđači biti obavešteni u skladu sa Zakonom o javnimnabavkama.

Zainteresovano lice može,u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja uvezi sa pripremanjem ponude,najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenjeponude, na adresu Naručioca: JKP "INFOSTAN" Danijelova 33, 11000 Beograd Službanabavke, tehničkih i opštih poslova Vesna Trumbić - telefon 011 /395-44-05 -elektronska pošta: vesna.trumbic@infostan.co.rs

Ostale informacije:

Sredstva finansijskogobezbeđenja kojim ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u postupkujavne nabavke, kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza su 2 blanko solomenice koje pokrivaju uredno izvršenje ugovorenog posla