Radovi potražnja
ISTIČE: 09.02.2012.

IZGRADNJA TEMATSKOG PARKA "REPLIKA TERAZIJA IZ 1930."

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 18.01.2012.
Na osnovu čl. 69, 70. i člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
JP POSLOVNI PROSTOR OPŠTINE NOVI BEOGRAD
11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 221
objavljuje
JAVNI POZIV
za izbor najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova
na izgradnji tematskog parka "Replika Terazija iz 1930."
JN broj 03/12
Naručilac: JP "Poslovni prostor", opština Novi Beograd, Jurija Gagarina 221, Novi Beograd, (u daljem tekstu naručilac).
Vrsta postupka: otvoreni postupak.
Predmet javne nabavke je: nabavka radova na izgradnji Tematskog parka "Replika Terazija iz 1930-tih godina".
Objekti su privremenog karaktera sa očekivanim trajanjem od 10 godina, a gradiće se na lokaciji između Bulevara Milutina Milankovića i Ulice Antifašističke borbe i železničke pruge stanice Novi Beograd (Blok 42, Novi Beograd). Fasada objekata, okrenuta prema unutrašnjem delu Parka, gradiće se kao imitacija autentične fasade Terazija iz 30-tih godina. Bliže određenje predmeta javne nabavke će se dati u konkursnioj dokumentaciji.
Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena, po sistemu "Ključ u ruke" (Posebne uzanse o građenju, "Službeni list SFRJ", broj 18/77).
Pravo učešća imaju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama ponuđač dokazuje dokumentima iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije i javnog poziva.
Ako ponuđač ima sedište u stranoj državi, dokumentacija za dokazivanje uslova mora biti izdata od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sedište i prevedena na srpski jezik i overena od strane sudskog tumača.
Sva dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.
Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.
Uvid u konkursnu dokumentaciju i njeno preuzimanje se može izvršiti na adresi naručioca, svakog radnog dana od dana objavljivanja javnog poziva u vremenu od 11,00 do 14,00 časova. Preuzimanje se vrši uz podnošenje ovlašćenja za preuzimanje konkursne dokumentacije i dokaza o uplati bespovratne naknade od 900,00 dinara na ime troškova umnožavanja konkursne dokumentacije. Na zahtev ponuđača, dokumentacija može biti poslata po kuriru o trošku ponuđača, ali pri tome naručilac ne preuzima bilo kakvu odgovornost za kašnjenje ili gubitak isporuke.
Dinarski iznos uplatiti na račun Uprave za javna plaćanja Novi Beograd, broj 840-101647-58, po modelu plaćanja 221, sa šifrom plaćanja 97 i pozivom na broj 59013, svrha uplate: komkursna dokumentacija za (JN 03/12).
Rok za dostavljanje ponuda će biti preciziran u konkursnoj dokumentaciji ali neće biti kraći od 22 dana od dana objavljivanja, saglasno članu 64. stav 1, a u vezi sa članom 71. Zakona o javnim nabavkama.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je dostave najkasnije do dana koji će naručilac precizirati u konkursnoj dokumentaciji, sa naznakom "Izvođenje radova na izgradnji Tematskog parka "Replika Terazija iz 1930.", javna nabavka broj (03/12) – otvoriti komisijski".
Javno otvaranje ponuda će biti odmah, 15 minuta po isteku roka za dostavu ponuda.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena, overena pečatom i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.
Opcija ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Naručilac zadržava pravo da u roku od 3 godine od zaključenja ugovora po ovom javnom pozivu postupi na način utvrđen članom 24. stav 1. tačka 8. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08).
Ukoliko naručilac poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti predmet nabavke, za period od pet godina, saglasno članu 47. stav 1. naručilac će ponudu takvog ponuđača odbiti.
Naručilac se obavezuje da odluku o izboru najpovoljnije ponude, donese u roku od 15 dana.
Naručilac će odluku o izboru najpovoljnije ponude dostaviti svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.
Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
Kontakt osoba za dodatne informacije:
JP "Poslovni prostor", opština Novi Beograd, Sekretar Dragica Petrović.
Telefon: 011/7186262.
E-mail: office@jppp-nbgd.rs.