Usluge potražnja
ISTIČE: 18.08.2011.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA TRETMAN OPASNOG OTPADA, Nosilac projekta "Prva Iskara Namenska" ad, Barič

Ministarstvo životne sredine iprostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010) objavljuje

OBAVEŠTENjE

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole zatretman opasnog otpada od strane "Prva Iskra Namenska" a.d. iz Bariča.

Nadležni organ obaveštava javnostda je preduzeće "Prva IskraNamenska" a.d. iz Bariča (registrovano kod APR sa matičnim brojem07026293), podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada, dana18.03.2011. godine.

Aktivnosti koje ovaj operaterpreduzima su upravljanje opasnim otpadom - tretman opasnog otpada(otpadna ulja) metodom sagorevanja otpadnog ulja u kotlarnici.

Rok za dostavljanje mišljenja ipredloga je 18.08.2011. godine, nae-mail: predrag.simic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može seizvršiti u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, Omladinskih brigada1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522.