Radovi potražnja
ISTIČE: 17.07.2011.

NABAVKA RUDARSKIH RADOVA RMU "ŠTAVALJ" SJENICA

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 17.06.2011.
Na osnovu člana 72 Na osnovu člana 72.Zakona o javnim nabavkama RS ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA
U RESTRUKTURIRANjU – RESAVICA
35237 Resavica, Petra Žalca 2
objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
javna nabavka 20/11/606006

Predmet nabavke: rudarski radovi RMU ,,Štavalj" Sjenica

Uslovi za učestvovanje: sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 44. i 45. Zakona o javnoj nabavci ("Službeni glavnik RS", broj 116/08), i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.
1. Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima:
– ponuđena cena 90 pondera
– uslovi plaćanja 10 pondera
Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji.
2. Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije: zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 13,00 sati u prostorijama JP PEU Resavica, Komercijalni sektor JP PEU, adresa: Petra Žalca 2, Resavica.
3. Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2.000 dinara sa uračunatim PDV-om na tekući račun JP PEU Resavica broj: 335-18203-60 kod Razvojne banke Vojvodine A.D Novi Sad Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće ekvivalentan iznos u evrima na devizni račun JP PEU Resavica RS 35290017030000058704, UBBGRSBG Univerzal banka AD Beograd.
– zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično, poštom ili uz ovlašćenje za pruzimanje iste, priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača.
4. Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji.
5. Rok i način za dostavljanje ponuda: ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti/omotu neposredno ili poštom na adresu JP PEU Resavica, Ul. Petra Žalca 2 , Resavica 35237, u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom Glasniku RS do 10,00 časova, sa naznakom: "Ponuda za JN 20/10/606006 rudarski radovi RMU ,,Štavalj" Sjenica.
6. U slučajevima predviđenim članom 32. ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda.
7. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će smatrati prvi sledeći radni dan. Ponude podnete po isteku navedenog roka neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Blagovremenost se ceni prema danu i satu prispeća u arhivu naručioca, a ne prema danu i satu predaje pošti.
8. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda u 11,30 časova u prostorijama direkcije JP PEU Resavica.
9. Predstavnici ponuđača na otvaranju moraju priložiti punomoćje za zastupanje. O otvaranju ponuda biće sačinjen zapisnik koji će u roku od 3 dana biti dostavljen svim ponuđačima.
10. Okvirni datum donošenja odluke o dodeli ugovora je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Osoba za kontakt je Drago Lazić, dipl. inž. rud.: 063/103-5768.

Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
30.05.2017.
64.080.000 RSD
23.08.2016.
40.940.000 RSD
13.10.2010.
/
ROBA / USLUGA: Rudarski radovi
13.10.2010.
/
ROBA / USLUGA: Rudarski radovi