Privatizacija, berza
ISTIČE: 28.11.2023.

Prodaja kapitala subjekta privatizacije Slavija hoteli društvo s ograničenom odgovornošću za hotelske usluge, Beograd (Vračar)

IZVOR:
Večernje novosti
OBJAVLJEN: 02.10.2023.
Ministarstvo privrede

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA SA JAVNIM NADMETANjEM RADI PRODAJE KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE SLAVIJA HOTELI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA HOTELSKE USLUGE, BEOGRAD (VRAČAR)

Na osnovu člana 26. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - Autentično tumačenje - u daljem tekstu: Zakon) i člana 5. Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem ("Sl. glasnik RS", br. 122/14, 61/15, 12/16 i 68/17), Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA SA JAVNIM NADMETANjEM RADI PRODAJE KAPITALA SUBJEKTA PRIVATIZACIJE SLAVIJA HOTELI DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA HOTELSKE USLUGE, BEOGRAD (VRAČAR)

Šifra postupka: JP 5/23

Ministarstvo poziva sva zainteresovana lica za učešće u postupku privatizacije SLAVIJA HOTELI društvo s ograničenom odgovornošću za hotelske usluge, Beograd (Vračar), MB: 20039329 (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije) modelom prodaje kapitala, metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: Postupak), da podnesu svoje prijave za učešće u Postupku (u daljem tekstu: Prijava).

Pravo na učešće u Postupku ima domaće i/ili strano, pravno i/ili fizičko lice, koje je podnelo zahtev za otkup Prodajne dokumentacije, potpisalo ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupilo Prodajnu dokumentaciju, i koje ispunjava sledeće Kvalifikacione uslove:

- za privredno društvo: da je samostalno ostvarilo poslovni prihod u 2022. godini u iznosu od najmanje 50 miliona evra i da je samostalno ostvarilo poslovni i neto dobitak u 2022. godini,

- za investicioni fond sa svojstvom pravnog lica: da je imao ukupnu aktivu u vrednosti od najmanje 250 miliona evra u 2022. godini,

- za fizičko lice: da poseduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 25 miliona evra.

Pravo na učešće u postupku ima i konzorcijum pravnih i/ili fizičkih lica, od kojih je bar jedan član konzorcijuma podneo zahtev za otkup Prodajne dokumentacije, potpisao ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupio Prodajnu dokumentaciju, i koji kumulativno ispunjava sledeće uslove:

Nosilac Konzorcijuma ne sme istupiti iz Konzorcijuma i mora zadržati većinsko učešće u Konzorcijumu za vreme trajanja obaveza iz Ugovora o prodaji.

Ispunjenost Kvalifikacionih uslova ne može se dokazivati preko direktno ili indirektno, kapitalom i/ili ugovorom, povezanih lica.

Poslovno ime:

SLAVIJA HOTELI društvo s ograničenom odgovornošću za hotelske usluge, Beograd (Vračar)

Skraćeno poslovno ime:

SLAVIJA HOTELI DOO Beograd

Sedište:Svetog Save 1-9, Beograd

Matični broj:20039329

Naziv delatnosti:Hoteli i sličan smeštaj, šifra delatnosti 5510

Struktura kapitala (APR):Republika Srbija 100%

Osnovni kapital (APR):
Upisan novčani kapital
196.647.211,67 RSD

Uplaćen novčani kapital
81.864,10 RSD 19.5.2005.
20.500.000,37 RSD 7.6.2006. (neraspoređena dobit za 2005. godinu)
176.065.347,20 RSD 11.12.2018.

Upisan nenovčani kapital
1.539.798.331,65 RSD

Unet nenovčani kapital
1.539.798.331,65 RSD 13.5.2005.

Predmet prodaje je udeo u vlasništvu Republike Srbije, što predstavlja 100% ukupnog kapitala Subjekta privatizacije.

Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala Subjekta privatizacije na dan 31. decembar 2022. godine iznosi: 24.940.661 EUR.

Početna cena za prodaju kapitala iznosi 100% procenjene vrednosti kapitala Subjekta privatizacije na dan 31. decembar 2022. godine, koji se nudi na prodaju, odnosno 24.940.661 EUR.

Sredstva plaćanja su evro (EUR) ili dinar (RSD) - protivvrednost obračunata po srednjem kursu za evro Narodne banke Srbije, na dan plaćanja.

Proglašeni kupac prodajnu cenu plaća odjednom.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 24. novembra 2023. godine do 12:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u okviru zatvorenog koverta, zajedno sa ponudom, sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače.

Samo blagovremene i potpune prijave će biti razmatrane.

Prodajnu dokumentaciju čine:

Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 4. oktobra 2023. godine.

Naknada za otkup Prodajne dokumentacije iznosi 150.000,00 RSD.

Zahtev za otkup prodajne dokumentacije (u daljem tekstu: Zahtev) se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi poštom na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i/ili elektronskom poštom (e-mail) na adrese dusan.sutanovac@privreda.gov.rs i sanja.grubic@privreda.gov.rs sa jasnom naznakom "Zahtev za otkup prodajne dokumentacije-šifra postupka: JP 5/23", najkasnije do 24. oktobra 2023. godine do 15:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Zahtev mora sadržati sve kontakt podatke podnosioca Zahteva (pun naziv, adresa, matični broj, PIB, e-mail adresa i kontakt telefon), a u protivnom će se smatrati neurednim i Ministarstvo na isti neće odgovoriti.

Po prijemu urednog Zahteva, ovlašćenom licu podnosioca Zahteva biće ispostavljena elektronskom poštom instrukcija za uplatu naknade za otkup Prodajne dokumentacije i biće mu upućen na potpis Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.

Nakon uplate naknade za otkup Prodajne dokumentacije, dostavljanja Ministarstvu uredno potpisanog Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i dokaza o ovlašćenju za lice koje je potpisalo Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, zainteresovana lica mogu preuzeti Prodajnu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, I sprat, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova ili zahtevati dostavljanje dokumentacije putem pošte ili elektronske pošte na adresu iz Zahteva. Ministarstvo ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

Sva zainteresovana lica dužna su da uplate depozit za učešće u Postupku u iznosu od 2.494.066,10 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, a sve na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Depozit se može uplatiti u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Na iznos depozita se ne obračunava kamata.

Sva zainteresovana lica mogu da, po preuzimanju Prodajne dokumentacije, a do isteka roka za podnošenje prijave, zakažu posetu Subjektu privatizacije u cilju pregleda imovine i poslovnih knjiga Subjekta privatizacije, kao i obavljanja intervjua sa rukovodstvom, na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom: "Podaci o ponuđaču" održaće se 28. novembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, u 10:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Pravo da prisustvuju imaju svi učesnici, njihovi zastupnici ili punomoćnici.

Koverat sa oznakom "Ponuda" otvara se samo ukoliko Komisija odobri prijavu za učešće.

Učesnik čija prijava je odobrena dužan je da prisustvuje otvaranju Koverta sa oznakom "Ponuda". U suprotnom, smatraće se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.

U slučaju potrebe Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sve ili pojedine elemente iz ovog javnog poziva i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale.

Ministarstvo će poništiti Javni poziv za učešće u Postupku u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka.

Pravo na učešće u Postupku

Da su svi članovi konzorcijuma zaključili pisani Ugovor o konzorcijumu i overili ga kod nadležnog organa;

Da je svaki član konzorcijuma Ugovorom o konzorcijumu preuzeo neograničenu solidarnu odgovornost;

Da je Ugovorom o konzorcijumu preciziran procenat učešća svakog člana konzorcijuma u kupovini kapitala Subjekta privatizacije;

Da je Ugovorom o konzorcijumu određeno lice koje zastupa konzorcijum ili da su svi članovi konzorcijuma potpisali overeno punomoćje licu koji zastupa konzorcijum;

Da su svi članovi konzorcijuma potpisali Ugovor o čuvanju poverljivih podataka;

Da većinski član konzorcijuma sa minimalnim učešćem u konzorcijumu od 51% (Nosilac Konzorcijuma) ispunjava jedan od sledećih Kvalifikacionih uslova:

da je privredno društvo koje je samostalno ostvarilo poslovni prihod u 2022. godini u iznosu od najmanje 50 miliona evra i koje je samostalno ostvarilo poslovni i neto dobitak u 2022. godini, ili

da je investicioni fond sa svojstvom pravnog lica sa ukupnom aktivom u vrednosti od najmanje 250 miliona evra u 2022. godini, ili

da je fizičko lice koje poseduje novčana sredstva u iznosu od najmanje 25 miliona evra.

Podaci o Subjektu privatizacije

Opis i vrednost predmeta prodaje

Početna cena

Rok i način podnošenja prijave u Postupku

Otkup prodajne dokumentacije

Ugovor o čuvanju poverljivih podataka

Privatizaciona dokumentacija

Uputstvo za ponuđače

Obrazac prijave za učestvovanje u Postupku

Nacrt Ugovora o prodaji.

Iznos i način uplate Depozita

Obilazak Subjekta privatizacije

Datum, vreme i mesto otvaranja prijava

Izmene Javnog poziva

Ostali podaci od značaja za sprovođenje Postupka

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo privrede

Republika Srbija

Kneza Miloša br. 20

11000 Beograd


Dušan Šutanovac
tel: +381 11 3642 781
E-mail: dusan.sutanovac@privreda.gov.rs
Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd

Sanja Grubić
tel: +381 11 3642 977
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs