Radovi potražnja
ISTIČE: 01.07.2011.

NABAVKA RADOVA NA IZRADI JAMSKIH PROSTORIJA U RMU "ŠTAVALJ"

IZVOR:
Uprava za Javne Nabavke
OBJAVLJEN: 01.06.2011.
Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja Resavica Resavica, Petra Žalca 2, objavljuje JAVNI POZIV, Vrsta postupka: otvoreni postupak 2011/JP43918Oglas je objavljen na portalu:1.6.2011
Predmet javne nabavke: RUDARSKI RADOVI R.M.U,,ŠTAVALJ“ SJENICA
Opis predmeta: Predmet tendera je izrada jamskih prostorija u dužini od 450m u RMU „Štavalj“ – Sjenicasva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz člana 44. i 45. Zakona o javnoj nabavci (Službeni glavnik RS broj 116/08), i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.
ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima: - Ponuđena cena 90 pondera - Uslovi plaćanja 10 pondera
zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 13,00 sati u prostorijama JP PEU Resavica, Komercijalni sektor JP PEU, adresa: Petra Žalca 2, Resavica 3. Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2.000 dinara sa uračunatim PDV-om na tekući račun JP PEU Resavica broj: 335-18203-60 kod Razvojne banke Vojvodine A.D Novi Sad Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće ekvivalentan iznos u evrima na devizni račun JP PEU RESAVICA RS 35290017030000058704, UBBGRSBG UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično, poštom ili uz ovlašćenje za pruzimanje iste, priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača.
ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti/omotu neposredno ili poštom na adresu JP PEU RESAVICA, Ul. Petra Žalca br.2 , RESAVICA 35237, u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom Glasniku RS do 10 časova, sa naznakom: "Ponuda za JN 20/10/606006 RUDARSKI RADOVI R.M.U,,ŠTAVALJ“ SJENICA.
Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda u 11,30 časova u prostorijama direkcije JP PEU RESAVICA.
Okvirni datum donošenja odluke o dodeli ugovora je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Drago Lazić, dipl.inž.rud.: 063/103 57 68
Ostale informacije:
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
30.05.2017.
64.080.000 RSD
02.12.2016.
2.264.190 RSD
23.08.2016.
40.940.000 RSD
FOKUS DOO BEOGRAD 02.12.2016.
02.12.2016.
2.264.190 RSD