Roba potražnja
ISTIČE: 29.09.2023.

Nabavka gasne peći za kaljenje, gasne peći za popuštanje, peći za dehidrogenizaciju i stabilizaciono popuštanje

IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 08.08.2023.
Na osnovu Odluke generalnog direktora Zastava oružje a.d. o pokretanju postupka nabavke br.005/2023 od 19.07.2023. godine
Preduzeće ZASTAVA ORUŽJE A.D. Kragujevac

O B J A V LJ U J E
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv Naručioca: ZASTAVA ORUŽJE A.D. Kragujevac

Potpuni naziv Naručioca: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ORUŽJA, ZASTAVA ORUŽJE KRAGUJEVAC.

Adresa naručioca: Ulica Kosovska broj 4, Kragujevac.

Internet stranica naručioca: www.zastava-arms.rs

Predmet nabavke:
Nabavka gasne peći za kaljenje-1 kom. nabavka gasne peći za popuštanje – 1 kom., nabavka peći za dehidrogenizaciju i stabilizaciono popuštanje – 1 kom.
Način preuzimanja konkursne dokumentacije:
Konkursna dokumentacija se može preuzeti:
-pisanim zahtevom na e-mail: nabavka@zastava-arms.rs. na fax 034/336 249.
-na internet stranici www.zastava-arms.rs
-na internet stranici E-kapija
-neposredno,u prostorijama Zastava oružje a.d.-Ulica Kosovska br.4, Kragujevac, Sektor nabavke- soba br.204, svakog radnog dana od 10:00-13:00 časova.
Kriterijum za ocenjivanje ponuda i za dodelu ugovora:
-ponuđen kvalitet i karakteristike opreme
-ponuđeni komercijalni uslovi.
Način podnošenja ponuda i rok:
Ponuđači podnose pisane ponude u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom"PONUDA" za nabavku 005/2023 Nabavka gasne peći za kaljenje-1 kom. nabavka gasne peći za popuštanje – 1 kom., nabavka peći za dehidrogenizaciju i stabilizaciono popuštanje – 1 kom.– NE OTVARATI!", lično u delovodstvu Naručioca ili putem pošte na adresu: ZASTAVA ORUŽJE A.D.,34000 Kragujevac, Ulica Kosovska br.4, Upravna zgrada-Zastavin sat.
NAPOMENA:
Na poleđini koverte navesti naziv, adresu, e-mail, broj telefona Ponuđača i ime lica za kontakt.
Ponude moraju pristići na navedenu adresu do dana 29.09.2023. godine do 1200 časova.
Ponuda koja bude primljena od strane Naručioca do navedenog roka smatraće se blagovremenom i uzeće se u razmatranje. Neblagovremene ponude neće se otvarati i po okončanju postupka otvaranja ponuda biće vraćene Ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
Ponude koje nisu zatvorene i ponude koje nisu označene na koverti ili drugom pakovanju tako da se jasno i nedvosmisleno može zaključiti da se radi o ponudi i za koju nabavku se ponuda podnosi, neće se razmatrati.
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda obaviće se javno, po isteku roka za podnošenje ponuda 02.10.2023.godine sa početkom u 12 časova,u prostorijama Zastava oružje a.d.-Sektor nabavke, Ulica Kosovska br.4, Kragujevac.
Uslovi pod kojima predstavnici Ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju samo ovlašceni ili opunomoćeni predstavnici Ponuđača, koji Naručiocu podnesu punomoćje Ponuđača za učešće u postupku otvaranja ponuda, neposredno pre početka otvaranja ponuda uz blagovremenu najavu.
Rok za donošenje odluke:
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Lice za kontakt: za tehnička pitanja Željko Bukvić , tel.034/506-559, mob.065/8067104 email: tehnologija@zastava-arms.rs
Dodatna obaveštenja u vezi sa ovim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 07:00 - 15:00 časova, osoba za kontakt Marina Milić, tel 034/506-548, mob: 060/5355336 marina.milic@zastava-arms.rs
E-mail: nabavka@zastava-arms.rsObrazac br.1-1 ponude T5
Obrazac br.1-2 ponude T5
Obrazac br.1-3 ponude T5.