Radovi potražnja
ISTIČE: 05.06.2011.

DOGRADNJA OBJEKTA PU "LANE" ALEKSINAC

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 06.05.2011.
Na osnovu člana 72 Na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
PREDŠKOLSKA USTANOVA
18220 Aleksinac, Mišićeva 1
oglašava
JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku
Izvođenje radova –dogradnja objekta PU "Lane" Aleksinac na KP. broj 1305/1 KO Aleksinac varoš
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za predmetnu delatnost i koja ispunjavaju uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenje ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 45. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08).
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vršiće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,a konkretni kriterijumi po kojima će prispele ponude biti vrednovane, sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama poštom ili lično sa naznakom "ponuda za izvođenje radova – ne otvarati" na adresu naručioca: Predškolska Ustanova "Lane" , 18220 Aleksinac, Mišićeva 1 u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", na poleđini koverte naznačiti adresu ponuđača, ime i broj telefona osobe za kontakt.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi, koji iznosi 100 dana od dana otvaranja ponude.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude se neće razmatrati.
Blagovremena ponuda je ona koja stigne na adresu naručioca, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 10,00 časova, uključujući i ponude poslate poštom.
Ponude će biti otvorene istog dana u 11,00 časova u sedištu naručioca, ukoliko poslednji dan za dostavljanje ponuda pada u dane vikenda i praznika pomera se za prvi sledeći radni dan, a o rezultatima javnog oglasa učesnici će biti obavešteni u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Javnost podrazumeva prisustvo predstavnika ponuđača koji su podneli ponudu a koji pre početka postupka moraju predati posebno pismeno ovlašćenje komisiji za javnu nabavku , za prisustvovanje postupku otvaranja ponuda , izdato na memorandumu ponuđača , overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Preuzimanje konkursne dokumentacije je u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova ili poštom nakon poslatog zahteva.
Prilikom preuzimanja dokumentacije zainteresovani ponuđač je dužan da priloži ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije kao i dokaz o uplati na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije, iznos od 3.000,00 dinara na tekući račun broj 840-602667-13
Uprava za javna plaćanja, sa naznakom: "Za konkursnu dokumentaciju". Uplaćeni iznos se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 018/4804-827 ili 018-4804-949.
Lica za kontakt:Maja Rajković i Suzana Vasić.