Radovi potražnja
ISTIČE: 04.05.2011.

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA TUNELA GAJRE IZMEĐU ZELEZNIČKE STANICE KAČANIK-HANI ELEZIT

IZVOR:
Kosovo tenderi
OBJAVLJEN: 25.03.2011.

OBAVEŠTENJE O UGOVORU
RAD
Po članu 38 Zakona br. 03/241o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
Datum: 23.03.2011
Nabavka br.
45013/11/013/511
Ovo obaveštenje je pripremljeno na JEZICIMA:
Albanski
X

Srpski
X

Engleski
x

(Verzija na Albanskom jeziku, gde se pripremi, će biti važeća)
DEO I: UGOVORNI AUTORITET
I.1 IME, ADRESA I UGOVORNOG AUTORITETA (UA)
Zvaničan naziv: Kosovska Železnica d.d
Poštanska adresa: Trg Slobode b.b
grad: Fushe Kosovo
Poštanski broj: 10000
Internet adresa: www.kosovorailway.com
Lice za kontakt: Burim Zekaj
Email: burim.zekaj@kosovorailway.com
Telefon: +381 38 550 550 204
Fax: +381 38 536 355
DEO II: PREDMET UGOVORA
II.1 OPIS
II.1.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet:
Rekonstrukcija i sanacija tunela Gajre izmedju zel.stanica Kacanik-Hani Elezit
II.1.2 Vrsta ugovora i lokacija radova, mesto isporuke ili izvršavanja
Rad
¨ Izvršenje
Glavna tačka ili lokacija radova
Za Izvrsenje radova na Rekonstrukciji i sanaciji tunela br.28 `GAIRE "koji se nalazi između zel.stanica Kaqanik-Hani i Elezit na km.302 455,50 - 653,72 302 L = 198,22 m.
II.1.3 Obaveštenje obuhvata
Jedan javan ugovor:
Da

Ne


II.1.4 Informacije o javnom okvirnom ugovoru (po potrebi)
II.1.6 Kratak opis predmeta ugovora
Ponuđači koji su zainteresirani mogu podnijeti ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji tunela br 28 "Gaire" koji se nalazi između željezničke stanice Kaqanik-Hani Elezit na kilometarskom polozaju 302 455,50 -653,72 L = 198,22 m.
II.1.7 Klasifikacija po zajedničkom rečniku nabavki (ZRN): 45221000-2
II.1.8 Varijante su prihvaćene:
Da

Ne
x


II.1.9 Podela na grupe:
Da

Ne
x


II.2 KOLIČINA ILI POLJE UGOVORA
II.2.1 Količina ili opšto polje
II.3 TRAJANJE UGOVORA ILI VREMENSKI ROK ZA ZAVRŠETAK
Trajanje u danima 90 kalendarskih dana maksimum (od dodele ugovora)
DEO III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III.1 USLOVI KOJI SE ODNOSE NA UGOVOR
III.1.1 Traži se garancija izvršavanja
Da
x

Ne


Ako je odgovor da, iznos garancije izvršavanja 15 % od vrednosti ugovora.
III.1.2 Dobiti zakonski oblik od grupisanih ekonomskih operatera kojima ugovor treba da se dodeli (po potrebi):
• potpisan originalni primjerak ugovora o osnivanju grupe • jasnu izjavu da su svi članovi grupe su zajednički i pojedinačno odgovorni za tender grupe i, ako ugovor sa daje grupu, izvršavanje ugovora
III.1.3 Ostali određeni uslovi čiji je predmet izvršenje ugovora (po potrebi):
_______________________________________________________________________________
III.2 USLOVI ZA UČEŠĆE
III.2.1 Uslovi podobnosti
a. Izjava pod zakletvom da ekonomski operater ispunjava uslov podobnosti iz zakona br.. 2003/17, član 61, kako je navedeno u ovom odeljku III.1.1) , treba da se podnese .
b. Potvrda, potpisana od domaće poreske uprave o osnivanju privrednog operatera, da navedeni privredni operater nije u zakašnjenju za plaćanje poreza najmanje do poslednjeg tromesečja godine pre dostavljanja tendera – original ili potvrđenu kopiju. (lokalne kompanije)
c. Tokom poslednje dve(2) godine, proglašen od strane nadležnog suda bankrotom ili insolventnim ili je trentuno predmet postupka: (i) za proglašenje bankrotstva, (ii) nadležnog suda za nalog za obaveznu redovnu likvidaciju ili stavljanje pod nadzor administratora nadležnog suda:
d. Račun ili ugovor, između KEK-a i Ekonomskog operatera, o plaćanju utrošene električne energije. (plaćeni račun ili ugovor o plaćanju energije) koji dokazuje da se plaćanje utrošene energije vrši redovno.
Napomena: Ovaj dokaz o podobnosti treba podneti samo lokalni/nacionalni Ekonomski operater. Ne podnošenje ovog dokaza , neće diskvalifikovati tender, međutim to je preduslov za potpisivanje Ugovora.
Traže se dokumentovani dokazi
- Certifikat o registraciji biznisa za relativnom djelatnoscu, (notarized copy)
- Potvrda od strane nadležnog suda
- kopiju dozvole za izvodjenje gradj. radova za tunele (ovjeren) ili ekvivalentne licence iz stranih kompanija (mjesta gdje se to ne može primijeniti na licence treba da preda reference i treba da da izjavu pisanu da nema licence u izgradnju);
- Dinamicki plan na Gant Diagram (obavezan)
- U slučaju kada je grupa privrednih operatera (konzorcijum), jedan nacrt ugovora gde je utvrđen rukovodeći partner grupisanja, gde je ovlašćen rukovodeći partner da potpiše sva dokumenta u vezi tendera i ugovora i gde je utvrđena podela dužnosti i odgovornosti unutar grupisanju – original.
- Vođa grupe treba da izvrsi 70% rada, dok ostatak može podugovoriti.
- U Nacrt ugovora o osiguranja usluga sa jednom licenciranom i poznatom kompanijom osiguranja. (Original police osiguranja usluga treba dostaviti pre potpisivanja ugovora). Osiguranje treba da pokriva: za vozila: oštećenja prema trećim strankama; za lica: telesnu povredu, oštećenje zdravlja, smrt radnika ili trećeg lica; za imovinu: gubljenje ili oštećenje opreme, materijala i oštećenje vlasništva ili imovine trećih lica. (samo za kompaniju koja dobija tender).
III.2.2 Profesionalna podobnost
III.2.3 Ekonomski I finansijski kapaciteti
_______________________________________________________________________________
III.2.4 Tehničke I profesionalne mogućnosti
Ekonosmki Operater mora dokazati da je izvršio najmanje dva ugovora o radu na izgradnji ili rekonstrukciji tunela. Vrijednost jednog ugovora mora biti najmanje 600,000 €. Dokumentarni dokazi: Kopije ugovora sa odgovarajuće reference
Ekonomski Operater treba da ima na raspolaganju radni voz sa najmanje sa osam vagona tipa “R” ili slicno I da ima potrebnu opremu I sredstva za rad. Dokumentarni dokazi: Dokaz o vlastnistvu radnog voza sa vagonima ili ugovor za najam i spisak neophodne opreme i mehanizacija rada za izvrsenje radova.
Ekonomski Operater treba da prilozi spisak radnika koji ce se ukluciti na realizaciji ovog projekt a za Rikovodioca gradilista treba biti diplomirani gradj. Inženjer općeg smjera, konstruktivnog ili saobracajnog smera sa najmanje 5 godina radnog iskustva na realizaciji izvodjenja građevinskih radova i da je rukovodio ili nadzirao najmanje jedan ugovor za izgradnju ili rekonstrukciju tunela. Dokumentovani dokazi: 1. Kopija univerzitetske diplome (noterizovana). 2. Kopija uverenja o polozenom stručnom ispitu / licencu i protokolovanu i overenu potvrdu o radnom iskustvu u kompaniji u kojoj je radio.
III.3 Uslovi specificni za ugovore o uslugama
Da

Ne
x

III.3.1 Izvršenje usluga je rezervisano za određenu profesiju
III.3.2 Pravna lica treba da daju imena I profesionalne kvalifikacije osoblja odgovornog za vršenje usluga
Da

Ne


DEO IV: PROCEDURE
IV.1 VRSTE PROCEDURA
¨ Otvorena
IV.2 KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
¨ Ekonomski najpovoljniji tender u smislu
Kriterijumi
Težina u %
1) Cena
80%
2) Dinamicki plan
20%
IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE
IV.3.1. Prethodne publikacije koje se tiču istog ugovora
N/A
IV.3.2 Uslovi za dobijanje tenderskog dosijea
Vremenski rok za prijem zahteva za tenderski dosije
datum 27.04.2011 vreme: 16:00
Da

Ne
x

Dokumenta se plaćaju
IV.3.3 Vremenski rok za prijem tendera
datum 04.05.2011 vreme: 11:00 mesto: Kosovo Polje
Da

Ne
x

IV.3.4 Vremenski rok za prijem tendera
IV.3.5 Dali je potrebna garancija tendera
Da

Ne
x


IV.3.6 Period validnosti tendera
Trajanje u danima 90 kalendarskih dana
IV.3.7 Sastanak otvaranja tendera
datum 04.05.2011 (dan/mesec/godina) vreme: 11:30 mesto Kosovo Polje
Svaki ponuđač ima pravo da ima predstavnika na otvaranju tendera.
DEO V: ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE
V.1 ŽALBE
Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za Razmatranje Nabavke,
Po odredbama Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20
V.1.1 ADRESA TELA ZA RAZMATRANJE NABAVKI
Službeno ima:
Adresa TRN:
Grad:
Poštanski kod:
Elektronska adresa (po potrebi):
Lica za kontakt:
E-mail:
Telefon:
Faks:
V.2 DODATNE INFORMACIJE
Ekonomski operater imaće pravo da preda tender, zahtev za učešće i druga potrebna dokumenta ili dosijea koje se dozvoljavaju tokom vršenja aktivnosti nabavke na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.