Nekretnine ponuda
ISTIČE: 28.02.2023.

Davanje u zakup poslovnih prostora

IZVOR:
Grad Beograd
OBJAVLJEN: 13.02.2023.
Povezana dokumenta
DATUM OBJAVE
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Grad Beograd
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora

Navedeni poslovni prostori daju se u zakup u VIĐENOM STANjU.
- U cenu po m2 uračunat je porez na dodatu vrednost.
- Ugovor o zakupu zaključuje se na neodređeno vreme.
- Pravo učešća u postupku nemaju lica koja na dan podnošenja prijave u poslovnim knjigama Sekretarijata za imovinske i pravne poslove za poslovni prostor imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje i čiji osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje.

- Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju FIZIČKA I PRAVNA LICA, koja do 28. februara 2023. godine dostave uredne prijave.

USLOVI OGLASA:
Uredna prijava treba da sadrži:
- ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prijave, adresu prebivališta odnosno sedišta, redni broj i adresu poslovnog prostora iz oglasa za koje se
lice prijavljuje, delatnost koja će se u poslovnom prostoru obavljati, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita i kontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:
- Za PRAVNA LICA – kopija rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, obrazac za
overenim potpisima lica ovlašćenih za zastupanje i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke.

- Za IMAOCE RADNjE – kopija rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u
sistemu PDV-a, ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i očitana lična karta.

- Za FIZIČKA LICA koja nemaju registrovanu radnju – očitana lična karta.

- PUNOMOĆJE – za lice koje zastupa podnosioca prijave, ako podnosilac neće biti prisutan na javnom nadmetanju.

- POTVRDU Sekretarijata za imovinske i pravne poslove da je podnosilac prijave izmirio zakupninu, ukoliko je već zakupac poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati depozita navedenog u tabeli i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 1.220,00 dinara.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju predaju se na pisarnici Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za imovinske i pravne poslove, u Beogradu, u Ulici 27. marta br. 43-45, zaključno sa poslednjim danom za podnošenje prijava.

Javno nadmetanje će se održati 3. marta 2023. godine, u 12 časova, u sali 9, na Trgu Nikole Pašića br. 6.