Usluge potražnja
ISTIČE: 29.11.2022.

Javni poziv za učestvovanje u postupku dodele koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Kragujevca


NARUČILAC:
Grad Kragujevac
IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 30.09.2022.

Na osnovu člana 35, a u vezi sa članom 10. stav 1. i članom 20. stav 3. i članom 22. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 15/16 i 104/16) ("ZJPPK")

GRAD KRAGUJEVAC ("GRAD")
34000 Kragujevac, Trg slobode 3
(matični broj 07184069, PIB 101982436, u svojstvu koncedenta)

objavljuje

JAVNI POZIV
za učestvovanje u postupku dodele koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Kragujevca

Grad poziva sva zainteresovana domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva ("Javni poziv") da učestvuju u postupku dodele koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Kragujevca ("Koncesija").

1. Kontakt podaci davaoca koncesije

Grad Kragujevac

Trg slobode 3

34000 Kragujevac

Republika Srbija

Saša Marković, Sekretar sekretarijata za javne nabavke

T: 034/306-287

W: https://www.kragujevac.rs/

E: jppgarza@kg.org.rs

2. Podaci o Koncesiji

2.1 Pravni osnov

Član 10. stav 1. ZJPPK definiše da je koncesija, u smislu ovog zakona, ugovorno ili institucionalno JPP sa elementima koncesije u kome je javnim ugovorom uređeno komercijalno korišćenje prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi koja su u javnoj svojini, odnosno dobra u svojini javnog tela ili obavljanja delatnosti od opšteg interesa, koje javni partner ustupa privatnom partneru, na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovima, uz plaćanje koncesione naknade od strane privatnog, odnosno javnog partnera, pri čemu privatni partner snosi rizik vezan za komercijalno korišćenje predmeta koncesije.

Član 11. stav 1. ZJPPK predviđa da se može dati koncesija za (a) komercijalnu upotrebu sredstava u svojini javnog tela ili (b) za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, a posebno za konkretnu listu aktivnosti navedenih u ovom članu, među kojima stoji i u oblasti komunalnih delatnosti.

Član 20. stav 3. ZJPPK definiše da ako realizacija projekta JPP podrazumeva davanje koncesije iz člana 10. stav 1. ovog zakona, postupak izbora privatnog partnera sprovodi se u skladu sa odredbama ZJPPK.

Član 3. stav 1. tačka 7) Zakona o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 104/16 i 95/18) definiše da komunalne delatnosti u smislu ovog zakona, između ostalog, obuhvataju:

– upravljanje javnim parkiralištima ((tačka 7) upravljanje javnim parkiralištima je usluga održavanja javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori), organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja, usluga uklanjanja nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima propisanim ovim i drugim posebnim zakonom, postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila, kao i uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, kao i vršenje naplate ovih usluga).

Član 9. stav 7. Zakona o komunalnim delatnostima definiše da se na postupak poveravanja obavljanja komunalne delatnosti čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čije se finansiranje obezbeđuje u celosti ili delimično naplatom naknade od korisnika komunalnih usluga, primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije.

2.2 Predmet Koncesije/priroda i obim koncesione delatnosti

Predmet Koncesije je finansiranje, projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje jedne javne garaže na teritoriji Grada Kragujevca ("Garaža") (u daljem tekstu takav projekat označen kao "Projekat").

Upravljanje javnim parkiralištima na teritoriji Grada Kragujevca je trenutno u nadležnosti JKP "Šumadija" Kragujevac, u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Kragujevca ("Službeni list grada Kragujevca", br. 18/14 – prečišćen tekst, 21/15, 29/15, 14/17, 11/18, 27/19, 14/20, 16/21 i 40/21). Osnivač JKP "Šumadija" Kragujevac je Grad Kragujevac. JKP "Šumadija" Kragujevac je jedini operater na teritoriji Grada Kragujevca kome je poverena naplata parkiranja na javnim parkiralištima. Pored navedenog, delatnost JKP "Šumadija" Kragujevac je izgradnja, održavanje, uređenje i korišćenje javnih parkinga, kao i zaštita, uređenje i održavanje javnih zelenih površina.

Grad kao javno telo u čijoj nadležnosti je upravljanje javnim parkiralištima koje podrazumeva uslugu održavanja javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima (zatvoreni i otvoreni prostori), organizaciju i vršenje kontrole i naplate parkiranja, uslugu uklanjanja nepropisno parkiranih, odbačenih ili ostavljenih vozila, premeštanje parkiranih vozila pod uslovima propisanim zakonom, postavljanje uređaja kojima se po nalogu nadležnog organa sprečava odvoženje vozila, kao i uklanjanje, premeštanje vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila u slučajevima predviđenim posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave kojom se uređuje način obavljanja komunalne delatnosti upravljanja javnim parkiralištima, kao i vršenje naplate ovih usluga, započinje ovaj postupak dodele koncesije ("Postupak dodele koncesije"). Koncesija se daje privatnom partneru putem ugovora o koncesiji po završetku Postupka dodele koncesije i odabira najpovoljnije ponude.

2.3 Odnosi sa JKP "Šumadija" Kragujevac

2.3.1 Oduzimanje poverenih poslova

Kroz sprovođenje postupka koncesije izvršiće se delimično i privremeno oduzimanje poslova poverenih JKP "Šumadija", tako što će se pravo upravljanja javnim parkiralištima u izgrađenoj javnoj garaži, koja je predmet Koncesije, izuzeti od opšteg režima upravljanja od strane JKP "Šumadija" Kragujevac i biti prepušteno izabranom koncesionaru. Oduzimanje poverenih poslova i njihovo davanje koncesionaru, biće izvršeno u skladu sa važećim propisima.

2.4 Mesto obavljanja Koncesije

Mesto obavljanja koncesione delatnosti obuhvaćene Koncesijom nalazi se na teritoriji Grada, kako sledi:

2.4.1 Parking garaža "Prodor 2"

Garaža treba da se nalazi u zoni između zgrade Uprave grada i ulice dr Zorana Đinđića. Pristup ovoj garaži predviđen je sa ulica dr Zorana Đinđića i blokovske ulice iza Doma Samoupravljača i zgrade Uprave grada. Realizacija Projekta se sprovodi prema Planu generalne regulacije "Prodor". Garaža koja podrazumeva dve podzemne etaže imala bi ukupan kapacitet do 320 parking mesta.

2.5 Vrsta Koncesije i Postupka dodele koncesije

Postupak dodele koncesije sprovodi se na osnovu člana 20. stav 3, u vezi sa članom 10. stav 1. i u skladu sa članovima 35. do 41. ZJPPK, kao koncesija za razvoj podzemne garaže i za obavljanje delatnosti od opšteg interesa – upravljanje javnim parkiralištima, a čiji je predmet finansiranje, projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada.

Postupak se sprovodi na osnovu Mišljenja Komisije za javno-privatno partnerstvo, Vlade Republike Srbije, br. 06/2022 od dana 22. marta 2022. godine.

Koncesija neće biti dodeljena u fazama.

Postupak dodele koncesije će biti sproveden bez pretkvalifikacije.

2.6 Koncesiona naknada

Koncesiona naknada plaćaće se od strane Koncesionara Gradu u skladu sa dinamikom utvrđenom ugovorom o koncesiji.

Visina koncesione nadoknade neće biti manja od 5% ostvarenih prihoda predmeta koncesije, s tim da period neplaćanja koncesije ne bude duži od 10 godina.

2.7 Rok trajanja Koncesije

Rok trajanja koncesije je 35 godina nakon dobijene upotrebne dozvole, odnosno ukupno 38 godina, računajući i period projektovanja i izgradnje ("Rok trajanja koncesije").

3. Učešće u Postupku dodele koncesije

3.1 Uslovi za učešće u Postupku dodele koncesije

3.1.1 Obavezni uslovi za učešće

Svaki ponuđač mora da dokaže da:

1) je aktivno pravno lice, upisano u nadležni privredni registar u zemlji porekla;

2) ponuđač i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani zbog izvršenja krivičnog dela protiv privrede, krivičnih dela protiv životne sredine, primanja ili davanja mita ili zbog prevare;

3) je izmirio dospele poreze, doprinose i ostale javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili druge zemlje porekla;

4) poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokazi za ispunjenje obaveznih uslova za učešće detaljno su predviđeni u Dodatku 2 ovog Javnog poziva.

3.1.2 Dodatni uslovi za učešće, odnosno kvalifikacioni uslovi

Svaki ponuđač mora da ispuni sledeće kvalifikacione uslove:

– Poslovni kapacitet

Da Ponuđač ima zaključeno minimum 5 ugovora o JPP ili ugovora o koncesiji u pogledu projekata javnih garaža (podzemnih i/ili nadzemnih), a koji su na snazi ili su bili na snazi u bilo kom trenutku u roku od 5 godina pre podnošenja ponude, bez obzira na trenutak kada su zaključeni.

– Finansijski kapacitet

Najmanje 20 miliona EUR godišnjeg prihoda u svakoj od 3 poslovne godine koje prethode godini u kojoj je objavljen Javni poziv. Godišnji prihod za potrebe ovog uslova smatraće se kao prihod iskazan u finansijskim izveštajima Ponuđača.

Dokazi za ispunjenje dodatnih, odnosno kvalifikacionih uslova za učešće detaljno su predviđeni u Dodatku 2 ovog javnog poziva

3.2 Preuzimanje Konkursne dokumentacije

Svako zainteresovano lice koje ispunjava uslove propisane ovim Odeljkom 3.1 i Odeljkom 3.2 može da učestvuje u Postupku dodele koncesije i da preuzme konkursnu dokumentaciju ("Konkursna dokumentacija"). Grupa ponuđača, odnosno konzorcijum može da učestvuje u Postupku dodele koncesije, u skladu sa uslovima predviđenim Konkursnom dokumentacijom i Zakonom o koncesijama.

Zahtev za preuzimanje Konkursne dokumentacije ("Zahtev za Konkursnu dokumentaciju") treba dostaviti Gradu najkasnije do zadnjeg, 40. dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" do 12.00 časova, adresu naznačenu u Odeljku 1, preporučenom poštom sa povratnicom ili putem elektronske pošte na adresu naznačenu u Odeljku 1.

Uz Zahtev za Konkursnu dokumentaciju, svako zainteresovano lice mora da dostavi:

(i) uredno potpisan primerak ugovora o poverljivosti ("Ugovor o poverljivosti") (Dodatak 1 Javnom pozivu); i

(ii) zvanični izvod izdat od strane nadležnog privrednog registra, koji nije stariji od 30 dana od dana pre podnošenja Zahteva za Konkursnu dokumentaciju, koji potvrđuje da je potpisnik Ugovora o poverljivosti ovlašćen za takvo zastupanje zainteresovanog lica ili original uredno potpisanog i overenog punomoćja, u slučaju da ugovor o poverljivosti potpisuje lice koje nije zakonski zastupnik zainteresovanog lica koje podnosi Zahtev za Konkursnu dokumentaciju. U slučaju da bilo koji od ovih dokumenata nije izdat na srpskom jeziku, overeni prevod ovlašćenog sudskog prevodioca u Republici Srbiji mora da bude priložen uz original relevantnog dokumenta.

Zahtev za Konkursnu dokumentaciju treba da sadrži adresu i e-mail adresu zainteresovanog lica na koju treba dostaviti Konkursnu dokumentaciju.

Samo Zahtev za Konkursnu dokumentaciju koji ispunjava uslove iz ovog Odeljka 3.1 će se smatrati urednim i potpunim i omogućiti zainteresovanom licu da preuzme Konkursnu dokumentaciju.

Naknada za preuzimanje Konkursne dokumentacije se neće naplaćivati.

4. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena Koncesiona naknada.

U svojoj ponudi, ponuđač mora iskazati Koncesionu naknadu najmanje u iznosu od 5% ostvarenih prihoda predmeta koncesije. Period neplaćanja koncesije ne može biti duži od 10 godina.

Svaki ponuđač mora da uzme u obzir da će ponuđena Koncesiona naknada postati ugovorna obaveza i da će biti obuhvaćene ugovorom o koncesiji.

5. Podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je do zadnjeg, 60. dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" do 12.00 časova ("Rok za podnošenje ponuda"), u prostorijama Grada, kako je naznačeno u Odeljku 1 iznad.

Ponude se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte sa povratnicom, u zatvorenim kovertama/kutijama kako je detaljno objašnjeno u Konkursnoj dokumentaciji na adresu označenu u Odeljku 1.

Ponude će se smatrati dostavljenim nakon njihovog fizičkog prijema od strane Grada, u pisarnicu organa Grada , kancelarja 306A.

Ponude moraju biti dostavljene na srpskom jeziku.

6. Rok važenja ponude

Ponuda mora da važi minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda.

7. Jezik ponude

Ponude se dostavljaju na srpskom jeziku.

Ponude na srpskom jeziku, mogu da budu sačinjene na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Sva dokumentacija u okviru ponude koja se izdaje na jeziku koji nije srpski ili engleski jezik mora biti dostavljena uz prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača i neovereni prevod na engleski jezik.

Ponuđači će biti odgovorni za tačnost prevoda na srpski i engleski jezik dokumentacije izdate na drugom jeziku.

U slučaju neslaganja između više jezičkih verzija određenog dokumenta, merodavna će biti verzija na srpskom jeziku.

8. Obaveštenje o ishodu Postupka dodele koncesije

Rezultat Postupka dodele koncesije će biti objavljen 120 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada i na Portalu javnih nabavki.

Grad će dostaviti odluku o dodeli ugovora, uz kopiju zapisnika o otvaranju i oceni ponuda, svakom ponuđaču elektronskim putem i bez odlaganja objaviti na svojoj zvaničnoj internet stranici i na Portalu javnih nabavki.

9. Zaštita prava ponuđača

9.1 Svako lice zainteresovano za učešće ili koje učestvuje u Postupku dodele koncesije ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava u vezi sa Postupkom dodele koncesije Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ("Komisija").

9.2 Zahtev za zaštitu prava se podnosi Gradu na adresu naznačenu u Odeljku 1 ovog javnog poziva, preporučenom poštom sa povratnicom.

Kopija zahteva za zaštitu prava se istovremeno podnosi i Komisiji na sledeću adresu:

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

9.3 Zahtev za zaštitu prava može se podneti protiv bilo koje odluke Grada koja se može odvojeno pobijati, a koja je prema mišljenju podnosioca doneta nezakonito.

9.4 Rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava su:

Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN.

Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava. Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN.

Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava.

Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.

Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse. Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije.

10. Garancija ponude

Svaki od ponuđača dužan je da uz ponudu dostavi i garanciju za ozbiljnost ponude. Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude je bankarska garancija u iznosu od 3% procenjene vrednosti predmeta koncesije ("Garancija ponude") u korist Grada.

Forma i sadržina Garancije ponude, kao i kriterijumi za prihvatljivost banke koja je izdaje biće predviđeni Konkursnom dokumentacijom.

Rok trajanja Garancije ponude ne sme biti kraći od tri meseca, računajući od dana Roka za podnošenje ponuda.

Prilozi:

1) Dodatak 1 – Ugovor o poverljivosti

2) Dodatak 2 – Uslovi za učestvovanje u Postupku dodele koncesije i dokazi za njihovo ispunjenje

UGOVOR O POVERLjIVOSTI
("Ugovor")

Zaključen između:

Grada Kragujevca

("Grad")

i

__________________________

[poslovno ime ponuđača]

("Ponuđač")

(dalje u tekstu zajedno označene kao "Ugovorne strane");

Preambula

S OBZIROM DA je Grad objavio Javni poziv br. ________, dana _____________ u postupku dodele koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Kragujevca ("Postupak dodele koncesije", u daljem tekstu takav projekat označen kao "Projekat");

S OBZIROM DA je Ponuđač, matični broj _________________, sa sedištem na adresi ______________________________, pokazao interesovanje za učestvovanje u Postupku dodele koncesije i za preuzimanje Konkursne dokumentacije koja utvrđuje Postupak dodele koncesije;

S OBZIROM DA u toku učešća u Postupku dodele koncesije, Grad može da dostavi Ponuđaču određene informacije u vezi sa projektom čime se omogućava Ponuđaču da pripremi obavezujuću ponudu;

SADA, PREMA TOME, Ugovorne strane su se dogovorile kako sledi:

1. Poverljive informacije

1.1 Za svrhu ovog Ugovora, sledeći podaci i informacije se smatraju za "Poverljive informacije":

1.1.1 informacije i sadržina konkursne dokumentacije ("Konkursna dokumentacija") koja će Ponuđaču biti dostavljena nakon potpisivanja ovog Ugovora i informacije i dokumenta koja će biti otkrivena tokom due diligence postupka tj. provere Projekta;

1.1.2 bilo koje analize, podaci, planovi, kompilacije, studije i ostala dokumentacija pripremljena od strane Grada koja sadrži ili na drugi način prikazuje, ili iz njih proizilaze informacije navedene u stavu 1.1.1. iznad;

1.1.3 bilo koja informacija o Gradu, Postupku dodele koncesije i/ili Projektu; i

1.1.4 informacije o postojanju i sadržini ovog Ugovora.

2. Prava i obaveze Ugovornih strana

2.1 Ponuđač se obavezuje da čuva poverljivost i da ne obelodani ni na koji način bilo koju Poverljivu informaciju.

2.2 Ponuđač se posebno obavezuje:

2.2.1 da će u okviru svojih mogućnosti zabraniti pristup Poverljivim informacijama svim trećim licima osim Povlašćenim licima (kako su definisana dole);

2.2.2 da će u okviru svojih mogućnosti zaštiti Poverljive informacije od nedozvoljenog korišćenja, objavljivanja ili obelodanjivanja;

2.2.3 da će Poverljive informacije koristiti samo u cilju pripremanja i podnošenja ponude u Postupku dodele koncesije i sprovođenja due diligence provere Projekta;

2.2.4 da će se uzdržavati od pravljenja kopija u bilo kom obliku, umnožavanja ili prenošenja u celosti ili bio koji deo informacija ili dokumenata, materijalnih ili bilo kojih drugih podataka koji sadrže Poverljive informacije, osim koliko je potrebno za proveru Projekta sa Povlašćenim licima, bez izričitog pismenog ovlašćenja Grada; i

2.2.5 poštovati druge razumne instrukcije Grada koje se odnose na zaštitu Poverljivih informacija.

2.3 Sve Poverljive informacije će ostati u vlasništvu Grada. Otkrivanje takvih informacija Ponuđaču ne daje bilo koje pravo ili ovlašćenje u vezi sa bilo kojim delom Projekta, tj. Postupka dodele koncesije.

2.4 Obaveze navedene u stavu 2.2.1 do stava 2.2.5 primenjuju se mutatis mutandis i na Povlašćena lica. Ponuđač odgovara za povredu obaveza utvrđenih u stavu 2.2.1 do 2.2.5 od strane Povlašćenih lica.

2.5 Ako Grad pismenim putem zatraži u bilo koje vreme ili ako Ponuđač prestane da učestvuje u Postupku dodele koncesije, iz bilo kog razloga predviđenog Konkursnom dokumentacijom, ili Postupak dodele koncesije bude poništen, u skladu sa Konkursnom dokumentacijom, Ponuđač će odmah vratiti Gradu ili uništiti sve Poverljive informacije, zajedno sa svim kopijama, analizama, memorandumima ili drugim spisima koji sadrže ili prikazuju bilo koju Poverljivu informaciju, a koje je pripremio Ponuđač ili Povlašćeno lice. Dodatno, Ponuđač i/ili Povlašćeno lice će obrisati svaku Poverljivu informaciju sa bilo kog računara, procesora za obradu teksta ili bilo kog uređaja koji sadrži Poverljive informacije koje poseduju, čuvaju ili kontrolišu. Uništavanje ili vraćanje bilo koje Poverljive informacije u skladu sa ovom obavezom ne oslobađa Ponuđača ili Povlašćena lica od obaveza čuvanja poverljivosti utvrđenih ovim Ugovorom.

3. Povlašćena Lica

3.1 Ponuđaču je dozvoljeno da otkrije Poverljivu informaciju samo svojim direktorima, službenicima, zaposlenima, partnerima, revizorima, računovođama, savetnicima ili zastupnicima, pod uslovom da je učešće ovih lica neophodno ili preporučljivo za Ponuđača u cilju pripremanje ponude i učestvovanje u Postupku dodele koncesije (ova lica zajedno su označena kao "Povlašćena lica").

4. Izuzeci

4.1 Obaveza poverljivosti iz člana 2. ovog Ugovora nije primenjiva na Poverljive informacije (A) koje su u javnom domenu u momentu njihovog otkrivanja Ponuđaču ili Povlašćenom licu, (B) koje postanu javno dostupne nakon njihovog otkrivanja Ponuđaču ili Povlašćenim licima iz razloga koji ne predstavlja kršenje ovog Ugovora od strane Ponuđača, Povlašćenih lica ili drugog lica čije radnje mogu da se pripišu odgovornosti Ponuđača ili Povlašćenih lica, ili (V) koje je Ponuđač obavezan da otkrije na osnovu primenjivih propisa ili na osnovu odluke ili zahteva nadležnog suda ili drugog nadležnog državnog organa ili regulatornog organa, pod uslovom da je Grad bio na vreme obaveštena od strane Ponuđača u vezi sa obaveznim otkrivanjem i razlogom za takvo otkrivanje.

5. Trajanje Ugovora

5.1 Ovaj Ugovor je zaključen na neodređeno vreme.

6. Naknada štete

6.1 U slučaju povreda odredaba ovog Ugovora od strane Ponuđača ili Povlašćenih lica, Ponuđač je dužan da nadoknadi celokupnu štetu Gradu za svaku povredu obaveze od strane Ponuđača i/ili Povlašćenog lica.

7. Bez izjava i garancija

7.1 Grad ne daje nikakve izjave ili garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili opravdanosti Poverljivih informacija dostavljenih Ponuđaču. Ponuđač je saglasan da niti Grad, niti bilo koji predstavnik, zaposleni, savetnici i zastupnici Grada neće biti odgovorni za bilo koji neposredni ili posredni gubitak ili štetu Ponuđača ili Povlašćenog lica bez obzira da li je proistekla iz (i) dostavljanja ili korišćenja Poverljivih informacija; ili (ii) na osnovu oslanjanja na bilo koju izjavu sadržanu u ili izostavljenu iz Poverljivih informacija.

8. Ostale odredbe

8.1 Ovaj Ugovor i odnosi između Ugovornih strana biće regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez upućivanja na pravila o sukobu zakona.

8.2 Bilo kakvi sporovi koji nastanu u vezi sa ovom Ugovorom, a koji nisu rešeni mirnim putem biće konačno rešeni pred nadležnim sudom u Kragujevcu.

8.3 Nepunovažnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće uticati na punovažnost ili izvršivost ostalih odredbi ovog Ugovora na bilo koji način. Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora bude proglašena nepunovažnom ili neizvršivom, takva odredba biće zamenjena punovažnom i izvršivom odredbom koja odgovara svrsi odnosne nepunovažne odnosno neizvršive odredbe.

8.4 Izmene i dopune ovog Ugovora obavezivaće Ugovorne strane jedino ukoliko su učinjene u pisanoj formi i potpisane od strane obe Ugovorne strane.

8.5 Ovaj ugovor je zaključen u četiri (4) istovetna primerka, po dva (2) primerka za svaku ugovornu stranu.

Dana ________________ 2022. godine.

Za Grad

Ime: _____________________________

Funkcija: ____________________________

Za Ponuđača

Ime: ___________________________

Funkcija: ___________________________

1. Obavezni uslovi za učešće

Br.

Uslov

Dokaz

Napomena za sve ponuđače: Navedeni dokazi moraju da budu dostavljeni u skladu sa zahtevima iz Odeljka 3 ispod.

Napomena za konzorcijume: Dokazi navedeni ispod moraju da budu dostavljeni u odnosu na svakog člana konzorcijuma.

1)

Ponuđač je aktivno pravno lice, upisano u nadležni privredni registar u zemlji porekla.

ZA DOMAĆA PRAVNA LICA: Izvod iz Registra privrednih društava koji vodi Agencija za privredne registre, odnosno nadležnog sudskog ili drugog registra.

ZA STRANA PRAVNA LICA: Izvod iz nadležnog privrednog registra u zemlji porekla ili ekvivalentni dokument koji se izdaje u pravnom sistemu zemlje porekla ponuđača.

NAPOMENA: Izvod ili njegov odgovarajući ekvivalent ne sme da bude stariji od 30 dana, računajući od dana izdavanja do dana Roka za podnošenje ponuda, odnosno do 60og dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

2)

Ponuđač i njegovi zakonski zastupnici nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizacione kriminalne grupe, nisu osuđivani zbog izvršenja krivičnog dela protiv privrede, krivičnih dela protiv životne sredine, primanja ili davanja mita ili zbog prevare.

ZA DOMAĆA PRAVNA LICA:

(i) Za dela organizovanog kriminala – UVERENjE POSEBNOG ODELjENjA (ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL) VIŠEG SUDA U BEOGRADU, kojim se potvrđuje da ponuđač nije osuđivan za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;

(ii) Za krivična dela protiv privrede, protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare – UVERENjE OSNOVNOG SUDA (koje obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda) na čijem području je sedište domaćeg ponuđača, kojim se potvrđuje da ponuđač nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

NAPOMENA: Ukoliko UVERENjE Osnovnog suda ne obuhvata i podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, Ponuđač mora da dostavi i uverenje i Osnovnog suda i uverenje Višeg suda.

ZA DOMAĆE ZAKONSKE ZASTUPNIKE PRAVNIH LICA:

Izvod iz kaznene evidencije, odnosno nadležne POLICIJSKE UPRAVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA (prema mestu rođenja ili mestu prebivališta) da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

NAPOMENA: Gore navedeni izvod treba dostaviti u odnosu na svakog zakonskog zastupnika ponuđača.

ZA STRANA PRAVNA LICA:

Odgovarajući ekvivalentni dokaz koji se izdaje u pravnom sistemu zemlje porekla ponuđača.

ZA STRANE ZAKONSKE ZASTUPNIKE PRAVNIH LICA:

Izvod iz kaznene evidencije, odnosno nadležne POLICIJSKE UPRAVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA (prema mestu rođenja ili mestu prebivališta) da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare, ili odgovarajući ekvivalentni dokaz koji se izdaje u pravnom sistemu zemlje porekla ponuđača/njegovog zakonskog zastupnika.

NAPOMENA: Gore navedeni izvod treba dostaviti u odnosu na svakog zakonskog zastupnika ponuđača.

NAPOMENA: Dokazi ili njegov odgovarajući ekvivalent ne sme da bude stariji od 30 dana, računajući od dana izdavanja do dana Roka za podnošenje ponuda, odnosno 60og dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS"

3)

Ponuđač je izmirio dospele poreske obaveze, doprinose i ostale javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili druge zemlje porekla ponuđača.

ZA DOMAĆA PRAVNA LICA:

(i) Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije (za poreze, doprinose i druge javne dažbine); i

(ii) Uverenje nadležne lokalne samouprave – grada/opštine (za izvorne lokalne javne prihode).

ZA STRANA PRAVNA LICA:

Odgovarajući ekvivalentni dokaz koji se izdaje u pravnom sistemu zemlje porekla ponuđača.

NAPOMENA: Dokazi ne smeju biti stariji od 30 dana, računajući od dana izdavanja do dana Roka za podnošenje ponuda, odnosno do 60og dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS"

4)

Ponuđač poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

ZA SVE PONUĐAČE:

Uredno potpisana i overena Izjava, čiji se nacrt nalazi u okviru Konkursne dokumentacije, Prilog 2 – Dodatak 1.

2. Dodatni uslovi za učešće, odnosno kvalifikacioni uslovi

Br.

Uslov

Dokaz

1)

Poslovni kapacitet

Da Ponuđač ima zaključeno minimum 5 ugovora o JPP ili ugovora o koncesiji u pogledu projekata javnih garaža (podzemnih i/ili nadzemnih), a koji su na snazi ili su bili na snazi u bilo kom trenutku u roku od 5 godina pre podnošenja ponude, bez obzira na trenutak kada su zaključeni.

Kopije dodeljenih ugovora.
Alternativno, Ponuđač može dostaviti uredno potpisanu potvrdu izdatu od strane javnog partnera sa kojim je zaključen Ugovor o JPP sa ili bez elemenata koncesije/Ugovor o koncesiji, kojom se potvrđuje da su ugovoru navedeni u ovom uslovu Poslovnog kapaciteta na snazi ili su bili na snazi u bilo kom trenutku u roku od 5 godina pre roka za podnošenje ponude, bez obzira na to kada su zaključeni, a koja sadrži osnovne podatke o takvom projektu, zemlji u kojoj je takav projekat izvršen ili je u toku, podatke o naručiocu, ukupnoj vrednosti ugovora, kapacitet garaža itd.

Napomena: Ugovori zaključeni u skladu sa propisima strane države se imaju ceniti prema njihovoj sadržini i da li prema istoj odgovaraju sadržini/suštini ugovora o JPP kako je navedeno u ovom uslovu Poslovnog kapaciteta.

2)

Finansijski kapacitet

Najmanje 20 miliona EUR godišnjeg prihoda u svakoj od 3 poslovne godine koje prethode godini u kojoj je objavljen Javni poziv. Godišnji prihod za potrebe ovog uslova smatraće se kao prihod iskazan u finansijskim izveštajima Ponuđača.

Finansijski izveštaji Ponuđača, odnosno relevantnih članova Konzorcijuma, dostavljeni u okviru Prateće dokumentacije uz Ponudu, kako je propisano Konkursnom dokumentacijom.

3. Dodatne napomene u vezi sa dostavljanjem dokaza

1. Domaća fizička lica (tj. preduzetnici) koja učestvuju kao ponuđači u Postupku dodele koncesije dostavljaju jedino: (i) izvod iz kaznene evidencije, odnosno nadležne POLICIJSKE UPRAVE MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA (prema mestu rođenja ili mestu prebivališta) da nisu osuđivana za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, krivična dela protiv privrede, protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; (ii) uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije (za poreze, doprinose i druge javne dažbine); i (iii) uverenje nadležne lokalne samouprave – grada/opštine (za izvorne lokalne javne prihode).

2. Strana fizička lica koja učestvuju kao ponuđači u Postupku dodele koncesije dostavljaju ekvivalente dokazima iz tačke 1. ovog Odeljka 3 koji se izdaju u pravnom sistemu zemlje porekla.

3. Svi dokazi dostavljaju se u formi prostih i neoverenih kopija, ukoliko eksplicitno nije navedeno drugačije ovde. Grad može, pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi Gradu originale ili overene kopije svih ili nekih od dokaza iz Odeljka 1 iznad.

4. Ukoliko ponuđač ne dostavi tražene originale ili overene kopije dokumenata iz prethodnog stava, u propisanom roku koji ne može biti kraći od pet dana, Grad može odbiti njegovu ponudu kao neprihvatljivu.

5. Ponuđač koji je upisan u Registar ponuđača koji se vodi pri Agenciji za privredne registre, nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova iz tački 1)–4) koje se nalaze u tabeli u Odeljku 1. Umesto toga, poželjno je da ponuđači koji su upisani u Registar ponuđača, izričito navedu tu činjenicu, te da se ispunjenost uslova iz tački 1)–4) mogu utvrditi uvidom u Registar ponuđača.

6. U slučaju da bilo koje promene vezane za ispunjenje uslova za učestvovanje u Postupku dodele koncesije iz Odeljka 1 i 2 iznad nastupe pre donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili odluke o poništaju Postupka dodele koncesije, odnosno do momenta potpisivanja ugovora o koncesiji, Ponuđač je dužan da obavesti Grad pisanim putem i da dostavi relevantnu dokumentaciju, najkasnije u roku od pet dana od dana nastanka takve promene.

7. Ukoliko ponuđač ima sedište van Republike Srbije, Grad ima pravo da proveri da li su dostavljeni dokazi izdati od strane nadležnih organa te zemlje.

8. U slučaju da ponuđač ne dostavi traženi dokaz do dana Roka za podnošenje ponuda, usled nemogućnosti nadležnog organa u zemlji porekla ponuđača da izda takav dokument u zahtevanom roku, Grad može produžiti rok za dostavljanje takvog dokaza za odgovarajući dodatni period, samo u slučaju da ponuđač dostavi dokaz o ovoj sprečenosti u okviru svoje ponude.

9. Ukoliko se bilo koji od dokaza iz tački 1)–4) iz tabele u Odeljku 1 iznad ne izdaje u pravnom sistemu zemlje porekla ponuđača, ponuđač može dostaviti svoju pisanu izjavu kojom se potvrđuje da se takav dokument ne izdaje u zemlji porekla ponuđača i kojom se potvrđuje ispunjenost relevantnog uslova na koju se takav dokaz odnosi, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred nadležnim organom overe (javni beležnik ili sud).

10. Bilo koja javna isprava (npr. dokument izdat od strane državnih organa, dokument overen od strane javnog beležnika ili suda itd.) koja nije izdata u Republici Srbiji, mora biti legalizovana radi njene dalje upotrebe u Republici Srbiji. Primenjivi proces legalizacije zavisi od zemlje u kojoj je takva javna isprava izdata, odnosno da li je takva zemlja potpisnica Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu, 5.10.1961. godine i da li postoji potvrđeni bilateralni ugovor o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije između te zemlje i Republike Srbije (ili njenih pravnih prethodnika). Dalje informacije mogu biti preuzete sa zvanične internet stranice Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije na sledećem linku: https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/usluge/overa-dokumenata. 22-21912