Roba potražnja
ISTIČE: 02.08.2010.

NABAVKA ENERGENATA

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 03.07.2010.
Na osnovu čl. 69, 70. i 72. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08)
GRAD LESKOVAC
GRADSKA UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE
16000 Leskovac, Trg revolucije 33/4
objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje pismenih ponuda u otvorenom postupku
javne nabavke dobara – energenti
Predmet javne nabavke dobara: ugalj, ogrevno drvo i lož ulje za potrebe osnovnih i srednjih škola, ustanova u kulturi i mesnih kancelarija na teritoriji grada Leskovca za grejnu sezonu 2010/2011. godinu.
Javna nabavka se oblikuje po partijama:
– partija 1 – ugalj za peći i kotlove;
– partija 2 – ogrevno drvo (hrast i bukva);
– partija 3 – lož ulje.
Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće, iz člana 44. i o tome podnesu dokaze, saglasno članu 45. Zakona o javnim nabavkama.
Ostali uslovi nadmetanja, kriterijumi, tehničke karakteristike dobra koje je predmet javne nabavke detaljno su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.
Uvid u konkursnu dokumentaciju i preuzimanje iste može se izvršiti u sedištu naručioca, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 časova uz dokaz o uplati iznosa od 2.000,00 dinara za svaku partiju posebno prilikom preuzimanja, na račun broj 840-742341843-24, model 97, poziv na broj odobrenja 21058 sa svrhom doznake: „Otkup konkursne dokumentacije za javnu nabavku, broj 005-1/10, za partiju pod rednim brojem ______”. Naknada za umnožavanje i dostavljanje konkursne dokumentacije je bespovratna.
Preuzimanje dokumentacije može se izvršiti i poštom.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa navođenjem rednog broja partije, neposredno ili poštom sa naznakom. „Ne otvarati, ponuda za javnu nabavku dobara, broj 005-1/10, partija ______”, na adresu: Grad Leskovac, Gradska uprava za javne nabavke, Leskovac, Trg revolucije 33/4. Na poleđini koverte naznačiti naziv ponuđača, adresu, telefon i osobu za kontakt.
Ponude se dostavljaju za jednu ili više partija ali obavezno u odvojenim kovertama sa navođenjem rednog broja partije iz ovog javnog poziva.
Ponuda sa varijantama neće se uzimati u razmatranje.
Važnost ponuda mora da bude najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponuda mora biti iskazana u dinarima, da sadrži cenu bez pripadajućeg poreza na dodatu vrednost, uslove plaćanja i sl., a bliža uputstva o obaveznim uslovima koje ponuda mora da sadrži, nalaze se u konkursnoj dokumentaciji. Isporuke će biti sukcesivne, shodno potrebama naručioca.
Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Rok počinje da teče prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS”. Ukoliko poslednji dan ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan roka će se smatrati prvi sledeći radni dan.
Blagovremenim će se smatrati ponude pristigle naručiocu do 10,00 časova poslednjeg dana isteka roka za dostavljanje ponuda, bez obzira na način na koji su dostavljene.
Komisija za javne nabavke otvoriće sve prispele ponude nakon isteka roka za podnošenje ponuda poslednjeg dana za podnošenje ponuda, po sledećem rasporedu:
– pod rednim brojem 1 u 10,30 časova,
– pod rednim brojem 2 u 12,00 časova,
– pod rednim brojem 3 u 13,30 časova.
Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju komisiji naručioca podneti punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Zapisnik o otvaranju ponuda biće poslat ponuđačima u roku od tri dana od okončanja postupka za otvaranje ponuda.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude. Elementi kriterijuma su: ponuđena cena 80 bodova i rok plaćanja do 20 bodova.
Najpovoljnija ponuda se određuje za svako dobro posebno.
Naručilac zadržava pravo da obim planiranih nabavki, odnosno količine dobara utvrdi prema stvarnim potrebama.
Isporuka prema potrebi i po pozivu naručioca.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 016/215-990, osobe za kontakt: Ivana Zdravkovića i Siniša Jovanović.

Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
22.09.2017.
953.120 RSD
ROBA / USLUGA: Ogrevno drvo (bukva)
Monicom d.o.o. Niš 11.08.2016.
11.08.2016.
15.645.000 RSD
07.08.2016.
20.569.000 RSD
ROBA / USLUGA: Lož ulje
Monicom d.o.o. Niš 16.02.2015.
16.02.2015.
17.624.600 RSD
ROBA / USLUGA: Ugalj