Usluge potražnja
ISTIČE: 28.08.2020.

Vršenje usluga procene likvidacione vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika i procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica

IZVOR:
Agencija za licenciranje stecajnih upravnika
OBJAVLJEN: 11.08.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika

Na osnovu člana 27. stav 5. i člana 132. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" br.104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US , 83/2014, 113/2017, 44/2018) kao i poglavlja III Nacionalnog standarda o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika - Nacionalni standard broj 5 ("Sl. glasnik RS" br. 62/2018), stečajni upravnik stečajnog dužnika:


Društvo za proizvodnju,promet i usluge

"DUGA FRUIT"DOO-u stečaju,

Kruševac, ul. Jasički Put 17 B,


objavljuje

poziv za dostavljanje ponuda

za


vršenje usluga procene likvidacione vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika i procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica,


Za potrebe utvrđivanja procene vrednosti u postupku prodaje procenitelj će koristiti sledeće metode:

Procene vrednosti imovine likvidacionim metodom;
Procenu vrednosti pravnog lica;
Utvrđivanje procenjene vrednosti vrši se u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.


Procenitelj će takođe:


· Izraditi procenu celishodnosti prodaje stečajnog dužnika: kao pravnog lica, prodaju stečajnog dužnika u delovima (paketima) ili pojedinačne prodaje imovine stečajnog dužnika;

· Sastaviti i dostaviti pravno mišljenje u vezi pravnog statusa imovine koja je predmet procene na osnovu pribavljene dokumentacije, sve bliže opisano u nacrtu ugovora;

· Utvrditi učešće vrednosti procenjene imovine na kojoj je konstituisano razlučno pravo,u odnosu na procenu vrednosti pravnog lica(izraženo u procentima),


Odabir najboljeg ponuđača će izvršiti Odbor poverilaca u rokovima propisanim Nacionalnim standardom o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. U slučaju da odbor poverilaca ne donese odluku u propisanom roku, izbor ponuđača će izvršiti stečajni upravnik.


Zainteresovani ponuđači, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici, mogu dobiti detaljnije informacije za izradu ponude, kao i integralni tekst poziva sa svim predviđenim uslovima putem e-mail pvulovic@gmail.com


Zatvorene ponude dostaviti najkasnije do 28.08.2020. godine na adresu stečajnog upravnika :

PETAR VULOVIĆ, ul. Jug Bogdanova 65/2, 36000 Kraljevo,sa naznakom (Za "DUGA FRUIT"DOO-u stečaju)

Ponuda treba da sadrži: kvalifikacije i reference ponuđača, rok u kome će procena biti urađena, cenu sa PDV-om, dinamiku plaćanja.


Kontakt osoba : Stečajni upravnik Petar Vulović 064/15-70-212, e-mail pvulovic@gmail.com