Nekretnine ponuda
ISTIČE: 21.08.2020.

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja-Centar Sava


NARUČILAC:
Grad Beograd
IZVOR:
Večernje novosti
OBJAVLJEN: 06.08.2020.
Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja - Centar Sava

GRAD BEOGRAD

Dragoslava Jovanovića broj 2

Na osnovu Rešenja Gradonačelnika i zamenika gradonačelnika broj: 463-4590/20-G od 24.07.2020.god. i broj: 020-4707/20-G-01 od 03.08.2020.god., Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti prikupljanjem pismenih ponuda na kojima je nosilac prava javne svojine grad BeogradoglašavaOTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA BEOGRADA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDAI PREDMET OTUĐENjA:
Objekat poslovnih usluga - CENTAR SAVA, ul. Milentija Popovića br.9, Vladimira Popovića br.12, Beograd, kao i katastarska parcela 2829/2, ukupne površine 29.374m2 KO Novi Beograd
- Ukupna početna cena nepokretnosti iznosi 27.420.000,00 evra;
- iznos depozita je 2.742.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Razgledanje nepokretnosti je svakog radnog dana od 10. do 20. avgusta 2020. godine od 12 do 15 časova uz obaveznu prethodnu najavu na brojeve telefona 011/2753-763 i 011/330-9671. II USLOVI OTUĐENjA
Navedena nepokretnost otuđuje se u viđenom stanju bez prava kupaca na naknadnu reklamaciju.
Konačna kupoprodajna cena nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. Kupoprodajna cena nepokretnosti utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
Kupac se obavezuje da u roku od 5 (pet) godina od dana isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene, izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji predmetnog objetka poslovnih usluga, čija ukupna vrednost svih radova ne može biti niža od 50.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna i da po završetku rekonstrukcije dostavi izveštaj, što će se definisati ugovorom.
Kupac će se obavezati da neće promeniti namenu predmetne nepokretnosti, tj. da će predmetni objekat ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da Centar Sava uživa status prethodne zaštite.
Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20 % postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.
Umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.
Uvid u nacrt ugovora o kupoprodaji može se izvršiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove, soba broj 156 na prvom spratu.
NAPOMENA:
Poslovni prostori koji se nalaze u predmetnom objektu izdati su u zakup od strane "Centra Sava". III USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 21. avgusta 2020. godine do 10 časova, dostave potpune ponude za učestvovanje u postupku prikupljanja pismenih ponuda ( u daljem tekstu: ponuda) i uplate depozit.Učesnik u postupku dužan je da uplati depozit za učešće u postupku u iznosu od 2.742.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-604804-04 - grad Beograd-račun depozita – depozit za učešće u postupku otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Beograda, poziv na broj 501-070001Uredna i potpuna pisana ponuda mora da sadrži podatke o podnosiocu i to:ZA PRAVNA LICA:
Potpuna ponuda pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište, broj telefona i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu;
Uz ponudu pravna lica dostavljaju:
- izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa)ZA FIZIČKA LICA:
Potpuna ponuda fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj, broj telefona i mora biti potpisana.
Fizičko lice uz ponudu dostavlja fotokopiju lične karte.U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje koje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika, osim advokatskih punomoćja.
Svi podnosioci ponuda moraju dostaviti original dokaza o uplati depozita čiji iznos je naveden u oglasu.
Uplata depozita od strane lica koje nije podnosilac ponude, neće biti prihvaćena, te će se ponuda uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.Ponuda za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom "Sekretarijat za imovinske i pravne poslove – Ponuda za kupovinu nepokretnosti XXI-01-07-389/19 – NE OTVARATI".Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane.Ponude za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45 i to do 21. avgusta 2020. godine do 10 časova. Ponude poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Ponude pristigle posle naznačenog vremena, biće odbačene kao neblagovremene.Ponuda u kojoj cena nije navedena u evrima ili je data opisno, neće se razmatrati.Komisija zadržava pravo da poništi postupak po ovom javnom oglasu, kao i da u slučaju prijema neodgovarajućih i nepotpunih ponuda, ne izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača.Grad Beograd neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.Javno otvaranje ponuda će se održati dana 21. avgusta 2020. godine u 12 časova u Maloj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br. 1.IV POSTUPAK PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti, prikupljanjem pismenih ponuda, na kojima je nosilac prava javne svojine grad Beograd (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rešenjem zamenika gradonačelnika broj: 020-4707/20-G-01 od 03.08.2020.god..Komisija utvrđuje redosled važećih ponuda. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu kupoprodajnu cenu ponuđačima će se ostaviti dodatni rok od tri dana za dostavljanje nove ponude.
Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem.
Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne potpiše ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, a na zaključenje ugovora biće pozvan sledeći najpovoljniji ponuđač.
U roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke gradonačelnika grada Beograda o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Komisija će pismeno obavestiti učesnike o izboru najpovoljnije ponude.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune ponude ne pristupi otvaranju ponuda smatraće se da je odustao od ponude.Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, a odustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču.Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor ili ne plati kupoprodajnu cenu u navedenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita.Troškovi overe kao i drugi troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Učesnici u postupku prikupljanja pismenih ponuda koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana otvaranja ponuda.Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenom nepokretnosti, mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, broj telefona: 011/2753-763, 011/330-91-69 u vremenu od 9 do 15 časova.