Nekretnine ponuda
ISTIČE: 30.06.2020.

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova


NARUČILAC:
Opština Stara Pazova
IZVOR:
kurir
OBJAVLJEN: 28.05.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
Opština Stara Pazova


Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova


Rok za podnošenje prijava 30.06.2020.


Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeniglasnik RS" broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), člana 19. Odluke ograđevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Stara Pazova ("Službeni list opštinaSrema" broj 9/17), i Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj464-7/2020-II od 26.05.2020.godine, Odeljenje za investicije Opštinske uprave OpštineStara Pazova raspisuje oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja neizgrađenog građevinskogzemljišta u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

Javno nadmetanje održaće se dana 01.07.2020. godine sa početkomu 13.00 časova, u prostorijama Opštine Stara Pazova, ulica Svetosavska broj 11,sala 28/ I sprat.

Prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja, sa traženimdokazima, podnosi se Odeljenju za investicije, Opštinske uprave Opštine Stara Pazova,najkasnije sa 30.06.2020. godine do 15.00 časova se dostavlja u zatvorenoj kovertisa vidljivom naznakom na koju lokaciju se odnosi i ko je podnosilac prijave.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.