Radovi potražnja
ISTIČE: 27.04.2020.

Uređenje turističkog sportsko rekreativnog kompleksa Vitkoviće na jezeru Gazivode-II faza. (na kat.parcelama br.1257/2,1255/4, 1256,1255/3, 1254/2,1251/2,1244/2, 1246/2,1204/2, 1201/2,1202/2, 1200,1203/3, 1199/3 i 1198 KO Vitkoviće) red.br. 034-01/20 JNR 02/2020

Uređenje turističkog sportsko rekreativnog kompleksa Vitkoviće na jezeru Gazivode-II faza. (na kat.parcelama br.1257/2,1255/4, 1256,1255/3, 1254/2,1251/2,1244/2, 1246/2,1204/2, 1201/2,1202/2, 1200,1203/3, 1199/3 i 1198 KO Vitkoviće); red.br. 034-01/20; JNR 02/2020
IZVOR:
OBJAVLJEN: 20.03.2020.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 20.03.2020.
NOVO 20.03.2020.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA doo
Matični broj: 17430521
PIB: 102527033
Država: SRBIJA
Opština: NOVI PAZAR
Mesto: Novi Pazar
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Oblik svojine: Mešovita svojina
Oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Kategorija: ostalo
Kontakt osoba: Almir Šaćirović
Kontakt telefon: 020/332700
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije