Radovi potražnja
ISTIČE: 21.02.2020.

Javni poziv za davanje koncesije za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada


NARUČILAC:
Grad Novi Sad
IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 12.12.2019.
Na osnovu čl. 22. i 35. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", br. 88/11, 15/16 i 104/16)

GRAD NOVI SAD

objavljuje

JAVNI POZIV
za davanje koncesije za projektovanje, izgradnju, upravljanje
i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada
(šifra: JP-K-2/2019-G)

1) Kontakt podaci Koncedenta:

Grad Novi Sad, matični broj: 08965498, PIB: 109924914, Žarka Zrenjanina 2, Novi Sad, internet stranica Koncedenta: www.novisad.rs, e-mail: milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, adresa za dostavljanje pošte: Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada – Sektor za javne nabavke, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, kancelarija 35/II.

2) Predmet koncesije, priroda i obim koncesione delatnosti, mesto obavljanja koncesione delatnosti i rok trajanja koncesije:

Predmet ovog postupka davanja koncesije, odnosno javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, jeste projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje četiri garaže na teritoriji Grada Novog Sada, s tim što svaka pojedinačna javna garaža čini posebnu partiju u postupku davanja koncesije.

Predmetna koncesija oblikovana je po partijama, i to:

Partija 1 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u Ulici Modene

Karakteristike planirane javne garaže:

– u odnosu na nivo terena, garaža je podzemna (broj podzemnih etaža nije ograničen),

– u odnosu na korisnu površinu, garaža je velika (bruto površina jedne etaže je približno 3500 m2);

– kapacitet garaže je okvirno 100 putničkih automobila po etaži (preporuka dve etaže);

– pristup garaži je iz Ulice Modene (iz smera Ulice Žarka Zrenjanina);

– broj parcele: 225 i 7732/1, KO Novi Sad II;

– kota terena 78.30–79.00 m n.m.;

– maksimalni nivo podzemnih voda je 76.50 m n.m.

Partija 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na uglu Uspenske i Šafarikove ulice

Karakteristike planirane javne garaže:

– u odnosu na nivo terena, garaža je nadzemna (Po+P+4);

– u odnosu na korisnu površinu, garaža je velika (bruto površina jedne etaže je približno 2100 m2 – ukupna površina garaže je oko 10.500 m²);

– kapacitet garaže je okvirno 70 putničkih automobila po etaži (ukupno 350 putničkih automobila);

– pristup garaži je iz ulica Pavla Papa i Šafarikove;

– broj parcele: 10140/1, 10143, 10144/1 i delovi parcela 10140/2, 10141, 10142 i 10587/1, KO Novi Sad I

– kota terena 79.00 – 79.50 m n.m.;

– maksimalni nivo podzemnih voda 76.50 m n.m.

Partija 3 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine

Karakteristike planirane javne garaže:

– u odnosu na nivo terena, garaža je podzemna (dve podzemne etaže);

– u odnosu na korisnu površinu, garaža je velika (bruto površina jedne etaže je približno 3000 m² – ukupna površina garaže je približno 6.000 m²);

– kapacitet garaže je okvirno 90 putničkih automobila po etaži (ukupno oko 180 putničkih automobila);

– pristup garaži je iz Banovinskog prolaza i iz Ulice vladike Platona;

– broj parcele: 186, KO Novi Sad II;

– kota terena 77.20 – 77.50 m n.m.;

– maksimalni nivo podzemnih voda 76.50 m n.m.

Partija 4 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na Trgu republike

Karakteristike planirane javne garaže:

– u odnosu na nivo terena, garaža je podzemna (broj podzemnih etaža nije ograničen, preporuka je dve etaže);

– bruto površina jedne etaže je približno 7000 m2 (preporuka dve etaže, približno 14000 m2);

– kapacitet garaže je okvirno 200 putničkih automobila po etaži, odnosno ukupno 400 putničkih automobila;

– pristup garaži je iz Daničićeve ulice i Ulice Žarka Vasiljevića (pravac iz Ulice Žarka Zrenjanina);

– broj parcele: 9427/1, KO Novi Sad I;

– kota terena: 79.00 – 79.50 m n.m;

– maksimalni nivo podzemnih voda 76.50 m n.m.

Projektovanje i izgradnja javnih garaža moraju biti urađeni u skladu sa urbanističkim planom. Javne garaže treba da budu projektovane tako da ispune sve zahteve modernog načina života, posebno sa aspekta savremene udobnosti, zdravlja, ekologije, bezbednosti i ekonomije.

Pored toga, javne garaže treba da budu projektovane i izgrađene u skladu sa konceptom racionalnog korišćenja resursa, topografije i očuvanja resursa, kombinovanjem lokacije u dizajnu originalnog terena koji treba stvoriti, skraćenjem ranijih etapa izgradnje, optimizacijom načina projektovanja u cilju smanjenja troškova gradnje i racionalnim korišćenjem resursa u cilju funkcionalnog smanjenja iznosa uloženih sredstava.

Treba predvideti i racionalno odvajanje pešaka i vozila, čime se obezbeđuje primenjivost voznog i pešačkog sistema, uspostavljanje ulaza i izlaza u skladu sa pravilima struke i standardima, čime se izbegavaju ukrštanje i preplitanje, kao i uspostavljanje inteligentnog sistema upravljanja parkiranjem, čime se ostvaruje princip inteligentne garaže.

Grad Novi Sad će obezbediti gradsko građevinsko zemljište za realizaciju ovog projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije. Sama gradnja bi obuhvatila izgradnju objekta, uređenje, električno osvetljenje, dovod vode i kanalizacije, klimatizacije, kao i opreme za upravljanje i druge opreme koja je neophodna u skladu sa Važećim propisima.

Namera Koncedenta je da sa izabranim ponuđačem kao privatnim partnerom – koncesionarom zaključi ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, tj. Ugovor o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada, uz finansiranje u celosti svih faza od strane Koncesionara.

Koncesionaru se daje u koncesiju obavljanje koncesione delatnosti na period od 40 godina od početka Faze upravljanja i održavanja, odnosno na ukupno najviše 43 godine, računajući i Fazu projektovanja i izgradnje, u zavisnosti od ponuđenog roka za završetak Faze projektovanja i izgradnje. Rok za završetak Faze projektovanja i izgradnje računa se od dana primopredaje lokacije i traje najduže 3 (slovima: tri) godine.

Koncesionar snosi rizik u vezi sa komercijalnim korišćenjem predmeta koncesije. Koncedent ni u kom slučaju ne daje garancije da će Koncesionar, u uobičajenim uslovima rada, posredno ili neposredno, ostvariti povraćaj uloženih sredstava ili troškova nastalih u obavljanju Koncesione delatnosti, niti će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi po tom osnovu mogla nastati za Koncesionara. Zainteresovana lica su dužna da izvrše sopstvene procene, kao i da sprovedu sve potrebne provere kako bi se ocenila vrednost i isplativost koncesije.

Koncesionar je obavezan da obezbedi finansiranje Koncesione delatnosti, izradi tehničku i drugu dokumentaciju i pribavi neophodne dozvole, u skladu sa odredbama Ugovora o koncesiji, izvede građevinske i druge radove neophodne za upotrebu objekta, upravlja i održava javnu garažu, plaća Koncedentu ugovorenu Koncesionu naknadu, da preda javnu garažu Koncedentu po isteku trajanja Ugovora, kao i da obavlja i druge poslove u cilju obavljanja Koncesione delatnosti, u skladu sa Ugovorom.

Koncedent je obavezan da preda Koncesionaru lokaciju slobodnu od tereta i stvari i od prava trećih lica, kao i tehničku i drugu dokumentaciju, ukoliko je izrađena za lokaciju radi izgradnje javne garaže, i da pruža svu potrebnu pomoć Koncesionaru tokom svih faza projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja javne garaže, odnosno tokom čitavog perioda važenja Ugovora.

Koncesionar ima pravo da odredi cenu korišćenja parking-mesta cenovnikom, uz prethodnu saglasnost Koncedenta, u skladu sa Važećim propisima, pri čemu je garantovana minimalna cena korišćenja parking-mesta određena na osnovu pretpostavki iz Koncesionog akta. Koncesionar može da utvrdi i drugačiju cenu u odnosu na garantovanu minimalnu cenu, u skladu sa odredbama predviđenim Nacrtom ugovora o koncesiji.

Koncesionar će za potrebe vršenja Koncesione delatnosti osnovati Društvo za posebne namene (u daljem tekstu: DPN) preko kojeg će izvršavati svoja prava i obaveze iz Ugovora.

Osnovni principi obavljanja Koncesione delatnosti i ciljevi koji se nastoje postići zaključenjem Ugovora jesu ostvarivanje i zaštita javnog interesa kroz unapređenje i osavremenjivanje organizacije stacionarnog saobraćaja u Novom Sadu, kao i obezbeđivanje odgovarajućeg broja parking-mesta, uspostavljanje efikasne i ekonomične organizacije stacionarnog saobraćaja kroz preuzimanje projektovanja, izgradnje, upravljanja i održavanja javnih garaža uz finansiranje u celosti od strane Koncesionara, prenos tržišnog rizika, operativnog rizika, rizika prekoračenja troškova izgradnje i drugih rizika na Koncesionara, uspostavljanje profitabilnog, efikasnog i optimalno organizovanog sistema poslovanja i upravljanja, kroz znanje i iskustvo Koncesionara.

Prilikom obavljanja Koncesione delatnosti, Koncesionar se obavezuje da se pridržava Važećih propisa. Koncesionar će biti dužan da plaća utvrđenu koncesionu naknadu za obavljanje Koncesione delatnosti. Koncesiona naknada će se plaćati godišnje. Način i rokovi plaćanja biće definisani Ugovorom o koncesiji, u skladu sa ponudom izabranog Koncesionara. Ponuđena vrednost koncesione naknade iskazuje se u procentima poslovnih prihoda DPN-a i njena visina će biti određena Ugovorom o koncesiji u skladu sa ponudom izabranog ponuđača.

Sva prava i obaveze Koncesionara i Koncedenta detaljno su uređene Nacrtom ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada, koji čini sastavni deo Konkursne dokumentacije.

Koncedent će obavljanje komunalne delatnosti upravljanje javnim parkiralištima, u delu koji se odnosi na upravljanje javnim garažama u okviru obavljanja Koncesione delatnosti, posebno urediti odlukom Skupštine Grada Novog Sada, u skladu sa Nacrtom ugovora o koncesiji i Važećim propisima.

3) Način i rok za podnošenje ponude:

Ponude, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili neposredno, na adresu: Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada – Sektor za javne nabavke, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, kancelarija 35/II. Koverat mora imati oznaku: "Ponuda u postupku davanja koncesije za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada – Partija broj ______ (šifra: JP-K-2/2019 – G) – ne otvarati", a na poleđini naziv ponuđača i adresu, broj telefona ponuđača, kao i ime i prezime osobe za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je poželjno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku. Postupak se vodi na srpskom jeziku. Ponuđač sa sedištem u drugoj državi može da priloži deo ponude u vezi sa dokazivanjem ispunjenosti traženih uslova i na engleskom jeziku.

Rok za podnošenje ponuda je 21. februar 2020. godine, do 10.00 časova.

4) Lični, stručni, tehnički i finansijski uslovi koje moraju da zadovolje ponuđači, kao i isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje:

Učesnik u postupku dodele ugovora može biti svako domaće ili strano pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik (u daljem tekstu: zainteresovana lica). Učešće u postupku dodele koncesije biće omogućeno svim zainteresovanim licima koja su preuzela Konkursnu dokumentaciju na način predviđen Javnim pozivom i koja su potpisala ugovor o poverljivosti. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odlukom o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Koncesionar, biće dužan da, nakon zaključenja Ugovora o koncesiji, a u skladu sa Nacrtom ugovora o koncesiji i Važećim propisima Republike Srbije, osnuje društvo za posebne namene, preko kojeg će izvršavati svoja prava i obaveze iz Ugovora.

Pravo na učešće u postupku ima ponuđač, ponuđač iz grupe ponuđača i podizvođač, ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar u zemlji porekla, kao aktivno pravno lice

Dokaz za pravna lica

Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda ili drugog odgovarajućeg registra.

Dokaz za preduzetnike

Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Napomena:

Ponuđači, odnosno podizvođači, koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.

Ponuđači, odnosno podizvođači, registrovani u stranoj državi, dostavljaju dokaz o registraciji u odgovarajućem registru države u kojoj imaju sedište.

2) da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare.

Dokaz za pravna lica

a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda, na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Ukoliko potvrda jednog od nadležnih sudova sadrži podatke iz kaznene evidencije i osnovnog i višeg suda, dovoljno je dostaviti samo tu potvrdu.

b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe.

v) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje policijske uprave MUP-a, na čijoj teritoriji je zakonski zastupnik pravnog lica rođen ili ima prebivalište, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik pravnog lica nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta. Ukoliko pravno lice ima više zakonskih zastupnika, dužno je da dostavi dokaz za svakog od njih.

Dokaz za preduzetnike i fizička lica

Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje policijske uprave MUP-a, na čijoj teritoriji je rođen ili ima prebivalište, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Napomena:

Ponuđači, odnosno podizvođači, registrovani u stranoj državi, dostavljaju odgovarajuće dokaze o neosuđivanosti izdate od nadležnog organa države u kojoj imaju sedište ili prebivalište.

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji.

Dokaz za pravna lica, preduzetnike i fizička lica

Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda (uverenja svih nadležnih lokalnih samouprava na kojima se vodi kao poreski obveznik izvornih lokalnih prihoda). Poreski obveznik koji je ostvario pravo na mirovanje poreskog duga, u skladu sa zakonom kojim se reguliše otpis kamata i mirovanje poreskog duga, dostavlja uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija, odnosno nadležne uprave lokalne samouprave o mirovanju poreskog duga. Poreski obveznik koji ima pravo otpisivanja duga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija, dostavlja potvrdu Ministarstva privrede da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Napomena:

Ponuđači, odnosno podizvođači, registrovani u stranoj državi, dostavljaju odgovarajuće dokaze o izmirenju poreskih obaveza, doprinosa i drugih javnih dažbina izdate od nadležnog organa države u kojoj imaju sedište ili prebivalište.

Napomena uz tač. 1) do 3):

Ponuđači, odnosno podizvođači, koji su upisani u Registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre nisu dužni da dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz tač. 1) do 3), ali je poželjno da dostave dokaz o upisu u Registar ponuđača ili izjavu (u slobodnoj formi) kojom potvrđuju da su upisani u Registar ponuđača.

4) da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dokaz za pravna lica, preduzetnike i fizička lica:

Izjava da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude – popunjena, potpisana i overena pečatom – ukoliko se pečat upotrebljava (obrazac u sastavu konkursne dokumentacije).

5) da nad njim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak.

Dokaz za pravna lica i preduzetnike

Potvrda Agencije za privredne registre da nad njim nije registrovan postupak stečaja ili likvidacije, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom i potvrda nadležnog privrednog suda da nad njim nije u toku prethodni stečajni postupak.

Napomena:

Ponuđači, odnosno podizvođači, registrovani u stranoj državi, dostavljaju odgovarajuće dokaze o postupcima stečaja ili likvidacije, odnosno prethodnog stečaja, izdate od strane nadležnog organa države u kojoj imaju sedište.

Ponuđač u postupku davanja koncesije mora dokazati i:

6) da ispunjava uslov finansijskog kapaciteta:

a) da je ponuđač u svakoj od prethodne 3 (tri) poslovne godine (2016, 2017. i 2018. godina) ostvario poslovni prihod od prodaje dobara i usluga u visini od minimum 1.200.000.000,00 dinara.

Dokaz za pravna lica:

Bilans uspeha za 2016, 2017. i 2018. godinu, na propisanom obrascu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora,

ili

Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (BON JN) za 2016, 2017. i 2018. godinu, izdat od strane Agencije za privredne registre ili drugog nadležnog organa.

Dokaz za preduzetnike i fizička lica:

Potvrda o ostvarenom prometu kod poslovne banke za 2016, 2017. i 2018. godinu.

Napomena:

Ako ponuđač nije subjekt revizije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, dužan je da uz bilans uspeha, umesto mišljenja ovlašćenog revizora, dostavi odgovarajući akt – odluku o razvrstavanju u skladu sa zakonskim propisima.

Ponuđači sa sedištem u stranoj državi dostavljaju odgovarajuće dokaze u skladu sa propisima države u kojoj imaju sedište. Za strane ponuđače kod kojih su poslovni prihodi iskazani u stranoj valuti, za preračun u dinare će se koristiti srednji kurs Narodne banke Srbije na dan isteka roka za podnošenje ponuda.

b) da u periodu od 24 meseca pre objavljivanja javnog poziva nije imao blokadu poslovnih računa duže od 5 dana uzastopno, niti duže od 10 dana ukupno.

Dokaz za pravna lica, preduzetnike i fizička lica

Potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti za traženi period.

Napomena:

Ukoliko je podatak o broju dana nelikvidnosti za traženi period dostupan na internet stranici Narodne banke Srbije, ponuđač nije u obavezi da dostavlja navedeni dokaz.

Ponuđači registrovani u stranoj državi, dostavljaju odgovarajuće dokaze o blokadi računa od nadležnog organa države u kojoj imaju sedište.

7) da ispunjava uslov poslovnog kapaciteta:

da je u periodu od 01. januara 2015. godine, do dana isteka roka za podnošenje ponuda ponuđač, kao investitor, finansijer ili neposredni izvršilac imao iskustva u:

– projektovanju i izgradnji najmanje jedne podzemne garaže kapaciteta minimum 100 parking-mesta (Partija 1, Partija 3 i Partija 4)

– projektovanju i izgradnji najmanje jedne podzemne ili nadzemne garaže kapaciteta minimum 100 parking-mesta (Partija 2)

kao i da se pokazao kao dobar privrednik u pogledu kvaliteta pruženih usluga, odnosno izvedenih radova i poštovanja rokova, tj. da je ispunjavao, odnosno da uredno ispunjava sve obaveze iz ugovora.

Dokaz za pravna lica, preduzetnike i fizička lica

– Referentna lista – lista zaključenih/realizovanih ugovora u traženom periodu, potpisana i overena od strane ponuđača, dokumentovana odgovarajućim potvrdama o referencama na obrascu iz konkursne dokumentacije, uredno overenim i potpisanim od strane referentnih naručilaca. Referentni naručioci ne mogu biti fizička lica.

Napomena:

Uslove iz tač. 1) do 5) dužan je da ispuni svaki učesnik u zajedničkoj ponudi, odnosno svaki podizvođač, u zavisnosti od toga da li je u pitanju grupa ponuđača ili ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem. Ostale uslove učesnici iz grupe ponuđača ispunjavaju zajedno, tako da makar jedan od ponuđača ispunjava samostalno uslov ili da te uslove ispunjavaju zbirno, s tim što najviše tri učesnika u zajedničkoj ponudi moraju zajedno da ispune dodatni uslov pod tač. 6a) i 7).

Ispunjavanje uslova iz tačke 7) može se dokazivati i preko podizvođača.

5) Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, i sastoji se od sledećih elemenata kriterijuma:

Red. br.

Naziv

Maksimalan broj pondera

1.

VISINA KONCESIONE NAKNADE

75

2.

POČETAK PLAĆANjA KONCESIONE NAKNADE

25


UKUPNO

100

1. VISINA KONCESIONE NAKNADE

Koncesionar će Koncedentu plaćati godišnju koncesionu naknadu čija se vrednost, odnosno visina, izražava u procentima u odnosu na poslovni prihod DPN-a. Ponuda sa najvišim ponuđenim procentom poslovnih prihoda dobija maksimalan broj pondera (75 pondera).

Ostale ponude se vrednuju po sledećoj formuli:

ponuđeni procenat iz ponude koja se rangira h 75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

najviši ponuđeni procenat poslovnih prihoda

Ponuđena visina koncesione naknade izražena u procentima poslovnih prihoda ne može biti niža od 10% poslovnih prihoda DPN-a. Poslovni prihod DPN-a se utvrđuje na osnovu završnog računa za prethodnu poslovnu godinu. Ponuda ponuđača koji ponudi nižu visinu koncesione naknade, biće odbijena kao neprihvatljiva.

2. POČETAK PLAĆANjA KONCESIONE NAKNADE

Početak plaćanja koncesione naknade određuje se u odnosu na godinu u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja. Ponderi se po ovom kriterijumu dodeljuju na sledeći način:

Način plaćanja

Broj pondera

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna četvrte poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

25

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna pete poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

23

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna šeste poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

21

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna sedme poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

19

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna osme poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

17

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna devete poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

16

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna desete poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

15

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna jedanaeste poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

2

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna dvanaeste poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

1

Plaćanje prve godišnje koncesione naknade dospeva 30. juna trinaeste poslovne godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja

0

Početak plaćanja koncesione naknade ne može biti drugačiji u odnosu na ponuđene opcije, odnosno ponuđač mora započeti plaćanje koncesione naknade najkasnije od 13. godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja. Ponuda ponuđača koji ponudi drugačiji trenutak početka plaćanja, odnosno ponudi plaćanje koncesione naknade posle trinaeste godine računajući od godine u kojoj je započela Faza upravljanja i održavanja, biće odbijena kao neprihvatljiva.

Napomena: Zaokruživanje dobijenih pondera vrši se na dve decimale.

U slučaju da postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je veći broj pondera dobio po osnovu elementa kriterijuma visina koncesione naknade.

Ukoliko se ni na prethodno naveden način ne može odrediti najpovoljnija ponuda, Koncedent će primeniti žreb kao način na koji će dodeliti Ugovor.

Koncedent će uputiti pisani poziv ponuđačima koji podnesu jednake ponude po svim napred određenim kriterijumima da prisustvuju postupku izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodeli Ugovora, putem žreba.

Postupak žrebanja će se sprovesti javno u prostorijama Koncedenta, u Novom Sadu, Žarka Zrenjanina broj 2. Postupak će sprovesti Stručni tim Grada Novog Sada.

O postupku dodele Ugovora putem žreba Stručni tim Grada Novog Sada će voditi zapisnik. Stručni tim Grada Novog Sada će obezbediti tehničke uslove za sprovođenje postupka izbora najpovoljnije ponude putem žreba. Izvlačenje putem žreba će se izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će se nazivi ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će svi papiri biti stavljeni u kutiju odakle će se izvući samo jedan papir. Ugovor će biti dodeljen ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru. Isti kriterijumi se shodno primenjuju i na rangiranje ponuda ostalih ponuđača. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, Koncedent će dostaviti zapisnik o izvlačenju putem žreba.

6) Datum dostavljanja obaveštenja o ishodu postupka:

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništaju postupka davanja koncesije, je 90 (slovima: devedeset) dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

7) Naziv i adresa tela nadležnog za rešavanje po zahtevima za zaštitu prava i podaci o rokovima za njihovo podnošenje:

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 148–159. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN).

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku i koje je pretrpelo štetu ili bi moglo da pretrpi štetu zbog postupanja Koncedenta protivno odredbama ZJPPK-a (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Koncedentu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), na adresu Nemanjina 22–26, Beograd.

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja Koncedentu neposredno na adresu Koncedenta ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se ne može dostavljati putem elektronske pošte. Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka davanja koncesije, protiv svake radnje Koncedenta, osim ako ZJN-om i ZJPPK-om nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina javnog poziva ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane Koncedenta najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja, i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN-a ukazao Koncedentu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a Koncedent ih nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje Koncedent preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz člana 149. stav 3. ZJN-a, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude ili odluke o poništaju postupka davanja koncesije, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana dostavljanja odluke.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje Koncedenta preduzete u postupku ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz člana 149. st. 3. i 4. ZJN, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje Koncedenta za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

8) Koncesija se daje u skladu sa čl. 35–41. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, i ne sprovodi se u fazama.

9) Postupak se sprovodi bez pretkvalifikacije.

10) Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude u vidu bankarske garancije za ozbiljnost ponude u visini od:

Partija 1 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u Ulici Modene – 14.000.000,00 dinara

Partija 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na uglu Uspenske i Šafarikove ulice – 38.000.000,00 dinara

Partija 3 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine – 12.800.000,00 dinara

Partija 4 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na Trgu republike – 28.200.000,00 dinara radi zaštite Koncedenta od:

a) rizika odustajanja ponuđača od date ponude i

b) rizika nedostavljanja Sredstva finansijskog obezbeđenja za ispunjenje obaveza iz postupka davanja koncesije.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više partija, može dostaviti jednu bankarsku garanciju u visini zbira napred navedenog iznosa bankarskih garancija za sve partije za koje podnosi ponudu ili za svaku partiju pojedinačno.

Koncedent će prihvatiti bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude izraženu u valuti evro (EUR), ukoliko iznos u garanciji, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije obračunatom na dan otvaranja ponuda, bude jednak ili viši od zahtevanog iznosa.

Bankarska garancija za ozbiljnost ponude mora biti izdata kao neopoziva, bezuslovna, na prvi poziv naplativa i bez prava prigovora, u korist Koncedenta, kao i da važi najmanje 15 (slovima: petnaest) dana duže od dana isteka roka važenja ponude. Koncedent će realizovati bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude ukoliko ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponude povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude, mora produžiti i rok važenja bankarske garancije.

Bankarska garancija za ozbiljnost ponude, ako ne bude iskorišćena, biće vraćena ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništaju postupka davanja koncesije.

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Koncedent, manji iznos od onog koji odredi Koncedent ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

U slučaju da ponuđač ne dostavi zahtevano sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude, njegova ponuda će biti odbijena zbog bitnih nedostataka.

Ponuđači rezidenti dostavljaju garancije domaćih banaka, odnosno banaka koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Za ponuđače nerezidente prihvatljive su garancije stranih banaka koje imaju najmanji rejting A-(A3), a ukoliko strana banka ima niži rejting od traženog, ponuđač nerezident će biti u obavezi da uz garanciju strane banke obezbedi i kontragaranciju domaće banke.

Ukoliko nerezident dostavlja garanciju strane banke prihvatljive za Koncedenta, potrebno je da istu dostavi preko korespondentne banke u Republici Srbiji.

11) Preuzimanje Konkursne dokumentacije

Svako zainteresovano lice može preuzeti konkursnu dokumentaciju i njene priloge, bez naknade, dostavljanjem zahteva za preuzimanje konkursne dokumentacije na adresu: Služba za zajedničke poslove Grada Novog Sada – Sektor za javne nabavke, Novi Sad, Ulica Žarka Zrenjanina broj 2, kancelarija 35/II ili e-mail: milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs, sa naznakom: "Zahtev za preuzimanje konkursne dokumentacije u postupku davanja koncesije za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada (šifra: JP-K-2/2019-G)". U zahtevu je neophodno navesti na koji način zainteresovano lice želi da mu Konkursna dokumentacija i njeni prilozi budu dostavljeni (poštom, ličnim preuzimanjem ili putem elektronske pošte), kao i podatke o kontakt osobi. Uz zahtev je neophodno priložiti i potpisan Ugovor o čuvanju tajne i poverljivih podataka u dva originalna primerka i izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od 30 dana, iz kog se vide podaci o zakonskom zastupniku, ukoliko je isti potpisnik ugovora. Ukoliko je ugovor potpisalo lice koje nije zakonski zastupnik, neophodno je dostaviti i ovlašćenje ili punomoć za to lice. Ukoliko je original dokumenata na stranom jeziku, uz original je neophodno dostaviti i prevod na srpski jezik overen od strane ovlašćenog sudskog tumača. Nacrt Ugovora o čuvanju tajne i poverljivih podataka može se preuzeti na internet stranici Koncedenta www.novisad.rs. Koncedent će zainteresovanom licu dostaviti Konkursnu dokumentaciju najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema kompletiranog zahteva. 19-42978
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
15.11.2019.
478.800 RSD
10.07.2019.
23.333 RSD
10.07.2019.
23.333 RSD