Privatizacija, berza
ISTIČE: 01.11.2019.

Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Tehnohemija preduzeće za promet i proizvodnju hemijske i tehničke robe-akcionarsko društvo Beograd (Palilula)

IZVOR:
Srpski telegraf
OBJAVLJEN: 04.10.2019.
Ministarstvo privrede

Na osnovu člana 26. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - Autentično tumačenje) i člana 5. Uredbe o uslovima, postupku i načinu prodaje kapitala i imovine metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem ("Sl. glasnik RS", br. 122/14, 61/15, 12/16 i 68/17), Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje:


JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG PRIKUPLjANjA PONUDA SA JAVNIM NADMETANjEM RADI PRODAJE KAPITALA
TEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNjU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA)
MB: 07032919

Šifra postupka: JP 12/19

Ministarstvo poziva sva zainteresovana lica za učešće u postupku privatizacije TEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNjU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA), MB: 07032919, (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije) modelom prodaje kapitala, metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem (u daljem tekstu: Postupak) da podnesu svoje prijave za učešće u Postupku (u daljem tekstu: Prijava).


1. Kvalifikacioni uslovi za učešće u Postupku

Pravo na učešće u Postupku imaju domaća i strana, fizička i pravna lica, kao i konzorcijum pravnih i/ili fizičkih lica.

2. Podaci o Subjektu privatizacije

Poslovno ime:

TEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNjU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (PALILULA)

Sedište:

Beograd - Palilula, Viline vode 47

Matični broj:

07032919

Naziv delatnosti:

4675-Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

Struktura kapitala (CRHoV):

Ukupan registrovani kapital je akcijski, sastavljen od 1.024.544 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSTHEME70352, od kojih je:

433.113 akcija u vlasništvu Registra akcija i udela
1.955 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd
981 akcija u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije
588.495 akcija u vlasništvu ostalih akcionara.
Osnovni kapital (APR):

Upisani/uplaćeni novčani kapital

1.024.544.000,00 RSD 20.10.2017.


3. Opis i vrednost predmeta prodaje

Predmet prodaje čini Paket akcija sastavljen od 480.326 akcija, CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSTHEME70352, i to:

Broj akcija

Zakoniti imalac u CRHoV


433.113

Registar akcija i udela

35.010

Republika Srbija

5.634

Ministarstvo odbrane

2.687

Obaveze prema Republici Srbiji

1.955

Akcionarski fond AD Beograd

981

Fond za razvoj Republike Srbije

345

Grad Valjevo

328

Grad Niš

241

Grad Pančevo

32

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine


što čini 46,8819% od ukupne emisije akcija.

Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala, na dan 31. decembar 2018. godine, iznosi 16.568.035,13 evra.


4. Početna cena

Početna cena na javnom nadmetanju iznosi jednu polovinu procenjene vrednosti kapitala koji se nudi na prodaju sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine, odnosno 3.883.705 evra.

Sredstva plaćanja su evro (EUR) ili dinar (RSD - protivvrednost obračunata po srednjem kursu za evro Narodne banke Srbije, na dan saldiranja).

Proglašeni kupac prodajnu cenu plaća odjednom.


5. Rok i način podnošenja prijave u Postupku

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u Postupku najkasnije do 1. novembra 2019. godine do 12:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi u okviru zatvorenog koverta, zajedno sa ponudom, sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače.

Samo blagovremene i potpune prijave će biti razmatrane.


6. Otkup prodajne dokumentacije

Prodajnu dokumentaciju čine:

Ugovor o čuvanju poverljivih podataka
Privatizaciona dokumentacija
Uputstvo za ponuđače
Obrazac prijave za učestvovanje u Postupku
Nacrt Ugovora o prodaji.
Prodajna dokumentacija će biti dostupna od 8. oktobra 2019. godine.

Naknada za otkup prodajne dokumentacije iznosi 100.000,00 RSD.

Zahtev za otkup Prodajne dokumentacije (u daljem tekstu: Zahtev) se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi poštom na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i elektronskom poštom (e-mail) na adrese slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs ili dejana.perovic@privreda.gov.rs sa jasnom naznakom "Zahtev za otkup prodajne dokumentacije-šifra postupka: JP 12/19", najkasnije do 18. oktobra 2019. godine do 15:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Zahtev mora sadržati sve kontakt podatke podnosioca Zahteva (pun naziv, adresa, matični broj, PIB, e-mail adresa i kontakt telefon), a u protivnom će se smatrati neurednim i Ministarstvo na isti neće odgovoriti.

Po prijemu urednog Zahteva, ovlašćenom licu podnosioca Zahteva biće ispostavljena elektronskom poštom instrukcija za uplatu i biće mu upućen na potpis Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.

Nakon uplate naknade za otkup Prodajne dokumentacije, dostavljanja Ministarstvu uredno potpisanog Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i dokaza o ovlašćenju za lice koje je potpisalo Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, zainteresovana lica mogu preuzeti Prodajnu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, I sprat, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova ili zahtevati dostavljanje dokumentacije putem pošte na adresu iz Zahteva. Ministarstvo ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja pri dostavljanju bilo kog dokumenta.


7. Bankarska garancija na ime Depozita

Sva zainteresovana lica dužna su da dostave Bankarsku garanciju na ime Depozita u iznosu od 776.741 evra, kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Na iznos depozita se ne obračunava kamata.


8. Obilazak Subjekta privatizacije

Sva zainteresovana lica mogu da, po preuzimanju prodajne dokumentacije, a do isteka roka za podnošenje prijave, zakažu posetu Subjektu privatizacije u cilju pregleda imovine i poslovnih knjiga Subjekta privatizacije, kao i obavljanja intervjua sa rukovodstvom, na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.


9. Datum, vreme i mesto otvaranja prijava

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom: "Podaci o ponuđaču" održaće se 4. novembra 2019. godine u prostorijama Ministarstva, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, na I spratu, sala 133 u 10:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Pravo da prisustvuju imaju svi učesnici, njihovi zastupnici ili punomoćnici.

Koverat sa oznakom "Ponuda" otvara se samo ukoliko Komisija odobri prijavu za učešće.

Učesnik čija prijava je odobrena dužan je da prisustvuje otvaranju Koverta sa oznakom "Ponuda". U suprotnom, smatraće se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.


10. Izmene Javnog poziva

U slučaju potrebe Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sve ili pojedine elemente iz ovog javnog poziva i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale.

Ministarstvo će poništi Javni poziv za učešće u Postupku u slučaju saznanja za okolnosti koje u potpunosti onemogućavaju sprovođenje Postupka.


11. Ostali podaci od značaja za sprovođenje Postupka

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati dole navedena lica na srpskom ili engleskom jeziku:

Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd

Slavica Tanasijević
tel: +381 11 3642 725
E-mail: slavica.tanasijevic@privreda.gov.rs
Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd

Dejana Perović
tel: +381 11 3642 725
E-mail: dejana.perovic@privreda.gov.rs