Radovi potražnja
ISTIČE: 02.09.2009.

IZRADA JAMSKE PROSTORIJE U RMU "ŠTAVALJ"–SJENICA

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 03.08.2009.
Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS”, broj 116/08)

JAVNO PREDUZEĆE
ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA
u restrukturiranju „Resavica”
35237 Resavica, Petra Žalca 2

objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
za javnu nabavku
(broj 19/09/606006)

1. Predmet nabavke: izrada jamske prostorije u RMU „Štavalj” – Sjenica.
Uslovi za učestvovanje: sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 44. i 45. Zakona o javnoj nabavci („Službeni glavnik RS”, broj 116/08), i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.

2. Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima:
– ponuđena cena 80 pondera
– referenc lista 10 pondera
– uslovi plaćanja 10 pondera
Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji.


3. Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije: zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 7,00 do 13,00 časova u prostorijama JP PEU „Resavica”, komercijalni sektor JP PEU, adresa: Petra Žalca 2, Resavica.
Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om na tekući račun JP PEU „Resavica” broj: 335-18203-60 kod Metals banke Novi Sad. Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće ekvivalentan iznos u evrima na devizni račun JP PEU „Resavica” RS 35290017030000058704, UBBGRSBG Univerzal banka AD Beograd.
Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično, poštom ili uz ovlašćenje za pruzimanje iste, priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača.


4. Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji.


5. Rok i način za dostavljanje ponuda: ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti/omotu neposredno ili poštom na adresu JP PEU „Resavica”, Petra Žalca 2, 35237 Resavica, u roku od 30 dana od objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku RS” do 10,00 časova, sa naznakom: „Ponuda za JN 19/09/606006 – ne otvarati – uručiti službi nabavke JP PEU”.


6. U slučajevima predviđenim članom 32. ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda.


7. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će smatrati prvi sledeći radni dan. Ponude podnete po isteku navedenog roka neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Blagovremenost se ceni prema danu i satu prispeća u arhivu naručioca, a ne prema danu i satu predaje pošti.

8. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno u roku predviđenom u Zakonu o javnim nabavkama, o čemu će ponuđači biti blagovremeno obavešteni.

9. Predstavnici ponuđača na otvaranju moraju priložiti punomoćje za zastupanje. O otvaranju ponuda biće sačinjen zapisnik koji će u roku od tri dana biti dostavljen svim ponuđačima.


10. Okvirni datum donošenja odluke o dodeli ugovora je 30 dana od otvaranja ponuda.


11. Osoba za kontakt je Denić Miodrag mr. dipl. inž. rud. 063/1035-783.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
30.05.2017.
64.080.000 RSD
23.08.2016.
40.940.000 RSD