Radovi potražnja
ISTIČE: 05.12.2018.

Radovi na adaptaciji-prenameni prostora bivše trafostanice u radni prostor-u ambulantu za potrebe Klinike za očne bolesti, redni broj javne nabavke 450T/2018

Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Klinički centar Srbije
Matični broj: 07089503
PIB: 100118429
Država: SRBIJA
Opština: SAVSKI VENAC
Mesto: Beograd (Savski Venac)
Delatnost: Uređivanje delatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: zdravstvo
Kontakt osoba: Elda Zijadić
Kontakt telefon: 011 3615 745
Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka otvoreni postupak
Vrsta predmeta radovi
Predmet opšte građevinski radovi
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije