Usluge potražnja
ISTIČE: 23.04.2018.

USLUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU NA TRŽIŠTU NARODNE REPUBLIKE KINE

Usluga za odnose s javnošću na tržištu Narodne Republike Kine
IZVOR:
OBJAVLJEN: 13.04.2018.
Tenderska dokumentacija
DATUM OBJAVE
NOVO 13.04.2018.
NOVO 13.04.2018.
NOVO 13.04.2018.
NOVO 13.04.2018.
detalji o naručiocu
Pun naziv naručioca: Turistička organizacija Srbije
Matični broj: 17062867
PIB: 101824761
Država: SRBIJA
Opština: STARI GRAD
Mesto: Beograd (Stari Grad)
Delatnost: Izdavanje knjiga
Oblik svojine: Državna svojina
Oblik organizovanja: Ustanova
Kategorija: državna javna preduzeća
Kontakt osoba: Jelena Bogdanović
Kontakt telefon: 011/6557-540
Prethodno obaveštenje -- Ne postoje prethodna obaveštenja --
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta usluge
Predmet druge usluge
Kontakt
Tip javne nabavke
Oblikovana po partijama
Okvirni sporazum
Rezervisana javna nabavka
Elektronska licitacija
Sistem dinamične nabavke
Elementarne nepogode, nesreće i udesi
Centralizovana javna nabavka
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka
Opšti rečnik nabavki
Ostale informacije