Nekretnine ponuda
ISTIČE: 01.11.2017.

DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Povezana dokumenta
DATUM OBJAVE

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

oglašava

JAVNO NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

- Navedeni poslovni prostori daju se u zakup u VIĐENOM STANJU.
- U cenu po m2 uračunat je porez na dodatu vrednost.
- Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vreme od deset godina.
- Pravo učešća u postupku nemaju lica koja na dan podnošenja prijave u poslovnim knjigama Sekretarijata za imovinske i pravne poslove za poslovni prostor imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje i čiji osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje.
- Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju FIZIČKA I PRAVNA LICA, koja do 1. novembra 2017. godine dostave uredne prijave.

USLOVI OGLASA:
Uredna prijava treba da sadrži:
- ime i prezime, odnosno naziv podnosioca prijave, adresu prebivališta odnosno sedišta, redni broj i adresu poslovnog prostora iz oglasa za koje se lice prijavljuje, delatnost koja će se u poslovnom prostoru obavljati i kontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:
- Za PRAVNA LICA – kopija rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke.
- Za IMAOCE RADNJE – kopija rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopija lične karte.
- Za FIZIČKA LICA koja nemaju registrovanu radnju – fotokopija lične karte ili očitana lična karta.
- PUNOMOĆJE – za lice koje zastupa podnosioca prijave, ako podnosilac neće biti prisutan na javnom nadmetanju.
- POTVRDA Sekretarijata za imovinske i pravne poslove da je podnosilac prijave izmirio zakupninu ukoliko je već zakupac poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Grad Beograd.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati depozita navedenog u tabeli i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 1.220,00 dinara.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se na pisarnici Grada Beograda – Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijata za imovinske i pravne poslove, u Ulici 27. marta br. 43-45 ili preko pošte preporučenom pošiljkom.

Javno nadmetanje će se održati 6. novembra 2017. godine, u 10 sati, u sali br. 2, u suterenu, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45.

NAPOMENE:
- PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM NADMETANJU IMAJU SAMO ONA LICA KOJA PODNESU UREDNU PRIJAVU.
- LICU KOJE PONUDI NAJVIŠI IZNOS ZAKUPNINE PO m2, ODNOSNO PRIHVATI POČETNI IZNOS ZAKUPNINE PO m2, A ODUSTANE OD DATE PONUDE, UPLAĆENI DEPOZIT NEĆE BITI VRAĆEN.
- DEPOZIT ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ĆE BITI VRAĆEN U ROKU OD 20 (DVADESET) RADNIH DANA OD DANA ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA.
- LICE KOJE JE PONUDILO NAJVIŠI IZNOS ZAKUPNINE PO m2, ODNOSNO PRIHVATI POČETNI IZNOS ZAKUPNINE PO m2, POTPISUJE IZJAVU O VISINI PONUĐENE ZAKUPNINE I MESEČNOM IZNOSU ZAKUPNINE, A OBAVEZNO JE DA U ROKU OD TRI RADNA DANA OD ODRŽANOG JAVNOG NADMETANJA UPLATI TROSTRUKI IZNOS ZAKUPNINE, KAO TRAJNI DEPOZIT, U SUPROTNOM GUBI PRAVO NA STICANJE STATUSA ZAKUPCA, KAO I UPLAĆENI DEPOZIT ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU.
- NA DAN POTPISIVANJA UGOVORA O ZAKUPU, KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA PLAĆANJA, ZAKUPAC – PRAVNO LICE JE DUŽNO DA DOSTAVI BLANKO MENICU SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM REGISTROVANU KOD NARODNE BANKE SRBIJE.
ZAKUPAC – FIZIČKO LICE, KOJE NEMA REGISTROVANU PREDUZETNIČKU RADNJU, DUŽNO JE DA NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZAKUPU, PORED REŠENJA NADLEŽNOG ORGANA O UPISU RADNJE, POTVRDE O DODELJENOM PIB-U I UGOVORA SA BANKOM O OTVORENOM POSLOVNOM RAČUNU, DOSTAVI KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA BLANKO MENICU SA MENIČNIM OVLAŠĆENJEM REGISTROVANU KOD NARODNE BANKE SRBIJE. UKOLIKO ZAKUPAC – FIZIČKO LICE NE DOSTAVI U NAVEDENOM ROKU GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU, UGOVOR O ZAKUPU ĆE SE SMATRATI RASKINUTIM.
MENIČNO OVLAŠĆENJE GLASI NA ŠESTOSTRUKI IZNOS MESEČNE ZAKUPNINE KOJA JE PONUĐENA ODNOSNO PRIHVAĆENA NA JAVNOM NADMETANJU.
- KOMISIJA ZA POSLOVNI PROSTOR ZADRŽAVA PRAVO DA NA JAVNOM NADMETANJU PROMENI POČETNI IZNOS ZAKUPNINE IZ OGLASA, ZAVISNO OD PRIJAVLJENE VRSTE DELATNOSTI KOJA ĆE SE U POSLOVNOM PROSTORU OBAVLJATI, RADI POTREBE USKLAĐIVANJA SA IZNOSIMA ZAKUPNINA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA.
- UPUTSTVO O NAČINU UPLATE ADMINISTRATIVNE TAKSE I DEPOZITA MOŽE SE DOBITI U SEKRETARIJATU ZA IMOVINSKE I PRAVNE POSLOVE, U ULICI 27. MARTA BR. 43-45, NA I SPRATU, SOBA BR. 115.
- UPLATA DEPOZITA OD STRANE LICA KOJE NIJE PODNOSILAC PRIJAVE NEĆE BITI PRIHVAĆENA, TE ĆE SE PRIJAVA UZ TAKO UPLAĆENI DEPOZIT SMATRATI NEUREDNOM.
- Poslednji dan za podnošenje prijava je 1. novembar 2017. godine.

Početne visine zakupnina po zonama i delatnostima propisane su Odlukom o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja ("Službeni list grada Beograda", br. 114/16 i 67/17) i izvod iz odluke predstavlja sastavni deo oglasa.

Član 6.

Zakupnine za lokale i magacine koji su razvrstani u ekstra zonu uvećavaju se za 50%, osim za lokale u kojima se obavlja zanatska delatnost, delatnost umetničke galerije, kao i za lokale i magacine koji se nalaze u pasažu.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na brojeve telefona 330-9324 i 330-9128 (od 10 do 14 sati ).

Spisak poslovnog prostora za davanje u zakup možete pogledati/preuzeti ovde:

· Spisak poslovnog prostora