Nekretnine ponuda
ISTIČE: 15.09.2017.

OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA-STAMBENA ZGRADA, POSLOVNI PROSTORI


NARUČILAC:
Grad Beograd
IZVOR:
Novosti
OBJAVLJEN: 08.09.2017.

Na osnovu rešenja gradonačelnika i zamenika gradonačelnika br. 463-5254/17-G i 463-5253/17-G od 18. avgusta 2017. godine, 463-5303/17-G od 22. avgusta 2017. godine, br. 020-5377/17-G i 020-5376/17-G od 25. avgusta 2017. godine, kao i 020-5473/17-G-01 od 30. avgusta 2017. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti na kojima je nosilac prava javne svojine Grad Beograd

GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića broj 2

oglašava


OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

I PREDMET OTUĐENJA:
1. porodična stambena zgrada broj 2 u ul. Bože Jankovića u Beogradu
- površina objekta u gabaritu: 370 m2,
- početna cena nepokretnosti: 180.375,00 EUR,
- iznos depozita: 18.037,50 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita;
2. poslovni prostor br.1/BB u ul.Zdravka Čelara broj 2 u Beogradu
- površina poslovnog prostora: 29 m2,
- početna cena nepokretnosti: 35.670,00 EUR,
- iznos depozita: 17.835,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita;
3. poslovni prostor br.1 u ul.Balkanskoj broj 23 u Beogradu
- površina poslovnog prostora: 6 m2,
- početna cena nepokretnosti: 7.416,44 EUR,
- iznos depozita: 3708,22 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita;
4. poslovni prostor br.2 u ul.Balkanskoj broj 23 u Beogradu
- površina poslovnog prostora: 36 m2,
- početna cena nepokretnosti: 44.498,67 EUR,
- iznos depozita: 22.249,34 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita;
5. poslovni prostor br.3 u ul.Balkanskoj broj 23 u Beogradu
- površina poslovnog prostora: 29 m2,
- početna cena nepokretnosti: 35.846,15 EUR,
- iznos depozita: 17.923,08 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.

Razgledanje navedene nepokretnosti je svakog radnog dana, počevši od 11. do 15. septembra 2017. godine od 12 do 15 časova, a po prethodnoj najavi.

NAPOMENE:
Poslovni prostori pod rednim brojevima 2, 3, 4 i 5 nisu oslobođeni od lica i stvari, jer se isti koriste na osnovu ugovora o zakupu, zaključenim sa Gradom Beogradom.
Navedene nepokretnosti otuđuju se u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
Kupac nepokretnosti je u obavezi da izmiri eventualne obaveze proistekle iz vlasništva i korišćenja nepokretnosti (utrošak električne energije, komunalne obaveze i dr.)

II USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja do 15. septembra 2017. godine dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog oglasa, za koju se lice prijavljuje.
ZA PRAVNA LICA
Potpuna prijava pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište, broj telefona i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu.
Uz prijavu pravna lica dostavljaju:
- izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
- potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
ZA FIZIČKA LICA
Potpuna prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana.
Fizičko lice uz prijavu dostavlja fotokopiju lične karte.
Ako je to lice privatni preduzetnik, uz prijavu dostavlja:
– izvod iz registra nadležnog organa (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
– potvrdu o poreskom identifikacionom broju
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje koje mora biti specijalno i overeno od javnog beležnika.
Svi podnosioci prijava moraju dostaviti original dokaza o uplati depozita čiji iznos je naveden uz nepokretnost za koju se prijavljuju.
Uplata depozita od lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa navedenom nepokretnošću (izvod iz lista nepokretnosti, procena tržišne vrednosti poslovnog prostora), mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, telefon broj 011/2753-763, u vremenu od 9 do 15 časova.
Poslednji dan za podnošenje prijava je 15. septembar 2017. godine
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju samo ona lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45 ili poslati poštom.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa vidljivom naznakom na koji se oglas odnosi i ko je podnosilac.
Javno nadmetanje će se održati 20. septembra 2017. godine u 10 časova u sali II u suterenu poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda, ul. 27. marta br.43-45.

III POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti – poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, obrazovana rešenjima gradonačelnika i zamenika gradonačelnika br. 020-5377/17-G i 020-5376/17-G od 25. avgusta 2017. godine i br. 020-5473/17-G-01 od 30. avgusta 2017. godine.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu nepokretnosti, s tim da ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, a odustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču, a kupoprodajna cena mora biti plaćena u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Troškovi overe, kao i drugi troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor ili ne plati kupoprodajnu cenu u navedenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od održavanja javnog nadmetanja.
Najpovoljniji ponuđač ima pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana uplate kupoprodajne cene.