Ostalo
ISTIČE: 04.05.2016.

JAVNI POZIV ZA IZBOR STRATEŠKOG PARTNERA ZA AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA ZA PROIZVODNJU LEKOVA, DENTALA, ANTIBIOTIKA, FARMACEUTSKIH SIROVINA, PARAFARMACEUTIKE, VETERINARSKIH PROIZVODA I ADITIVA BEOGRAD (ZEMUN)

JAVNI POZIV za izbor strateškog partnera za Akcionarsko društvo Galenika za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd (Zemun)
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 04.04.2016.

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - Autentično tumačenje), člana 11. Uredbe o strateškom partnerstvu ("Sl. glasnik RS", br. 129/14, 75/15 i 16/16) i Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj: 023-3041/2016 od 25. marta 2016. godine, Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje:


JAVNI POZIV
za izbor strateškog partnera za Akcionarsko društvo Galenika za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd (Zemun), matični broj: 07726325

(u daljem tekstu: Javni poziv)

Šifra postupka: JP 2/16

Ministarstvo poziva sva zainteresovana domaća ili strana pravna lica da podnesu prijavu za učešće u postupku privatizacije Akcionarskog društva Galenika za proizvodnju lekova, dentala, antibiotika, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike, veterinarskih proizvoda i aditiva Beograd (Zemun), matični broj: 07726325, (u daljem tekstu: Subjekt privatizacije) modelom strateškog partnerstva, metodom javnog prikupljanja ponuda (u daljem tekstu: Prijava).

1. Način sprovođenja strateškog partnerstva

Postupak privatizacije Subjekta privatizacije sprovodi se modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije Subjekta privatizacije novčanim ulogom, na osnovu kojeg Strateški partner stiče 25% akcijskog kapitala Subjekta privatizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda.

2. Opšti podaci o Subjektu privatizacije

Poslovno ime

AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA ZA PROIZVODNjU LEKOVA, DENTALA, ANTIBIOTIKA, FARMACEUTSKIH SIROVINA, PARAFARMACEUTIKE, VETERINARSKIH PROIZVODA I ADITIVA BEOGRAD (ZEMUN)

Struktura kapitala (CRHoV):

Republika Srbija

70,00000%

700.000 akcija

Akcionarski fond AD Beograd

15,01870%

150.187 akcija

Ostali akcionari

14,98130%

149.813 akcija

Ukupno:

100,00000%

1.000.000 akcija

Osnovni kapital (APR):

Upisani novčani kapital:

14.321.295,14 EUR

7.550.569,62 EUR

104.146.663,01 EUR

Uplaćeni novčani kapital:

104.146.663,01 EUR 07.07.2006

7.550.569,62 EUR 08.11.2007

14.321.295,14 EUR 27.10.2006

3. Kvalifikacioni uslovi

Strateški partner može biti domaće ili strano pravno lice. Domaća ili strana pravna lica mogu da se udruže radi strateškog partnerstva (u daljem tekstu: Konzorcijum) i da ovlaste jedno lice za zastupanje.

Pravo na podnošenje Prijave ima zainteresovani Strateški partner koji je potpisao Ugovor o čuvanju poverljivih podataka i otkupio Privatizacionu dokumentaciju i koji ispunjava sledeće Kvalifikacione uslove:

1) Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude u skladu sa ovim Javnim pozivom;

2) Ukoliko je Strateški partner lice registrovano kod nadležnog organa Republike Srbije, da je dostavio potvrdu da su sve dospele obaveze za poreze, doprinose i druge javne dažbine izmirene;

3) Da su Strateški partner, ili njegov kontrolni vlasnik, ili članovi konzorcijuma zajedno ostvarili poslovne prihode u prethodnoj finansijskoj godini u visini od najmanje EUR 50 miliona, ili da su iskazali imovinu u iznosu ne manjem od EUR 100 miliona;

4) Da će obezbediti najmanje 5 rukovodilaca kojima će biti povereno upravljanje Subjektom privatizacije u periodu trajanja Strateškog partnerstva, a od kojih svaki ima najmanje 10 godina radnog iskustva, od čega je najmanje 5 godina na rukovodećim pozicijama u farmaceutskim kompanijama i/ili na poslovima finansijskog ili operativnog restrukturiranja.

Strateški partner mora ispunjavati uslove propisane članom 12. Zakona o privatizaciji.

Postupak dokazivanja ispunjenja kvalifikacionih uslova bliže je određen u Uputstvu za ponuđače.

4. Kriterijumi za rangiranje ponuda

Kriterijumi za rangiranje ponuda su:

1) finansijski kriterijumi:

- Ponuđeni iznos dokapitalizacije u novcu za sticanje 25% akcijskog kapitala u Subjektu privatizacije, koji ne može biti manji od EUR 7 miliona;
- Predloženi procenat kupoprodajne cene koji će pripasti Republici Srbiji i Akcionarskom fondu prilikom zajedničke prodaje akcija u Subjektu privatizacije sa Strateškim partnerom, pri čemu procenat ostvarene kupoprodajne cene koji pripada Republici Srbiji i Akcionarskom fondu ne može biti manji od 50%.


2) tehnički kriterijum:

- Predloženi minimalni broj zaposlenih koje će Subjekt privatizacije zapošljavati u periodu trajanja Strateškog partnerstva.

Postupak vrednovanja ispunjenosti kriterijuma za rangiranje Prijava je bliže određen u Uputstvu za ponuđače.

5. Otkup Privatizacione dokumentacije

Privatizacionu dokumentaciju čine:
- Informacioni memorandum,
- Uputstvo za ponuđače, i
- druge informacije i dokumentacija neophodna za sprovođenje postupka.

Privatizaciona dokumentacija će biti dostupna počev od 11. aprila 2016. godine.

Naknada za otkup privatizacione dokumentacije iznosi RSD 300.000.

Zahtev za otkup Privatizacione dokumentacije (u daljem tekstu: Zahtev), podnosi se Ministarstvu u pisanoj formi poštom na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i elektronskom poštom (e-mail) na adrese nadezda.curcic@privreda.gov.rs i sanja.grubic@privreda.gov.rs sa jasnom naznakom: "Zahtev za kupovinu Privatizacione dokumentacije - šifra postupka: JP 2/16", najkasnije do 22. aprila 2016. godine, do 15.00 časova (po lokalnom vremenu u Republici Srbiji).

Zahtev, između ostalog, mora sadržati sve kontakt podatke podnosioca Zahteva (pun naziv, adresa, matični broj i PIB, e-mail adresa, kontakt telefon i faks), a u protivnom se ima smatrati neurednim i Ministarstvo na isti neće odgovoriti.

Po prijemu urednog Zahteva, ovlašćenom licu podnosioca Zahteva biće ispostavljena elektronskom poštom instrukcija za uplatu po osnovu podnetog Zahteva i biće mu upućen na potpis Ugovor o čuvanju poverljivih podataka.

Nakon uplate naknade za otkup Privatizacione dokumentacije, dostavljanja Ministarstvu uredno potpisanog Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i dokaza o ovlašćenju za lice koje je potpisalo Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, Ministarstvo će podnosiocu Zahteva dostaviti Privatizacionu dokumentaciju poštom, elektronskom poštom ili će je predati njegovom ovlašćenom predstavniku koji pristupi u Ministarstvo radi ličnog preuzimanja. Ministarstvo ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja pri dostavljanju bilo kog dokumenta.

6. Podnošenje Prijava

Krajnji rok za podnošenje Prijava je 4. maj 2016. godine, do 15.00 časova (po lokalnom vremenu u Republici Srbiji).

Prijava se podnosi Ministarstvu u okviru zatvorenog koverta sve u skladu i na način definisan Uputstvom za ponuđače i ovim Javnim pozivom. Prijave koje ne sadrže dokaze o ispunjenosti uslova iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

Forma i sadržina Prijave, uključujući i formu i sadržinu izjava podnosilaca Prijave kojima se dokazuje ispunjenost kvalifikacionih kriterijuma za sticanje statusa Strateškog partnera, bliže su određene Uputstvom za ponuđače.

7. Iznos i način uplate depozita

Sva zainteresovana lica dužni su da na ime obezbeđenja ozbiljnosti ponude uplate depozit u iznosu od EUR 100.000.

Depozit se može uplatiti u gotovom novcu ili polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Na uplaćeni depozit se ne obračunava kamata.

8. Drugi podaci od značaja za sprovođenje postupka

Državni poverioci Subjekta privatizacije su dužni da konvertuju potraživanja u kapital Subjekta privatizacije po potpisivanju Ugovora o strateškom partnerstvu, o čemu će Vlada Republike Srbije doneti posebnu Odluku.

Republika Srbija i državni poverioci će sa Subjektom privatizacije potpisati Reprogram kojim će:
- postojeća i buduća potraživanja Republike Srbije prema Subjektu privatizacije nastala po osnovu garancija Republike Srbije za obaveze Subjekta privatizacije, i
- potraživanja državnih poverilaca sa stanjem na dan potpisivanja Ugovora o strateškom partnerstvu, koja nisu bila predmet mera za rasterećenje Subjekta privatizacije,
dospeti po okončanju Strateškog partnerstva i namiriti se iz sredstava ostvarenih od prodaje akcija Republike Srbije u Subjektu privatizacije ili na drugi način u skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu.

Način upravljanja i obaveze u bezi sa upravljanjem Subjekta privatizacije od strane Strateškog partnera će biti definisani ugovorom o strateškom partnerstvu.

Strateško partnerstvo će se okončati najkasnije pet godina nakon dana potpisivanja Ugovora o strateškom partnerstvu.

9. Izmene Javnog poziva

Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni sve ili pojedine elemente iz ovog Javnog poziva i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale.

10. Pitanja i dodatna pojašnjenja

Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati, na srpskom ili engleskom jeziku, sledeća lica:

Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd

Nadežda Ćurčić
tel: +381 11 30 20 847
E-mail: nadezda.curcic@privreda.gov.rs

Ministarstvo privrede
Republika Srbija
Kneza Miloša br. 20
11000 Beograd

Sanja Grubić
tel: +381 11 30 20 833
E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs