Radovi potražnja
ISTIČE: 27.05.2007.

(SRB) IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA BAČKO DOBRO POLJE, ZMAJEVO, RAVNO SELO i SAVINO SELO U OPŠTINI VRBAS SA JUŽNIM KRAKOM POTISNIH KOLEKTORA

IZVOR:
Službeni glasnik Republike Srbije
OBJAVLJEN: 27.04.2007.
JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO
ZEMLjIŠTE, IZGRADNjU I PUTEVE
„DIREKCIJA ZA IZGRADNjU” VRBAS
Vrbas, ul. Maršala Tita 89

oglašava

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku
radova za izgradnju fekalne kanalizacije u naseljima
Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo i Savino Selo
u Opštini Vrbas sa južnim krakom potisnih kolektora
(javna nabavka broj 4/07)


1. Predmet oglašavanja su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naseljenim mestima opštine Vrbas i to za: Bačko Dobro Polje, Zmajevo, Ravno Selo i Savino Selo, u ukupnoj dužini kanalizacije od 18.541,90 metara, kao i 16.650 m potisnih kolektora sa potisnim i crpnim stanicama.

2. JP ”Direkcija za izgradnju” Vrbas poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave svoje ponude za radove na izgradnji fekalne kanalizacije, iz tačke 1., a prema uslovima i parametrima koja su definisana u tenderskoj dokumentaciji.

3. Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u skladu sa čl. 45. i 46. Zakona o javnim nabavkama.

4. Detaljni uslovi ponuđivanja i tehnički podaci su obrađeni u obliku posebnog tendera. Cena tenderske dokumentacije iznosi 30.000,00 dinara. Zainteresovanim ponuđačima JP „Direkcija za izgradnju” dostaviće tendersku dokumentaciju poštom ili neposredno ovlašćenom licu nakon dostavljanja pismenog zahteva poštom na adresu JP „Direkcija za izgradnju”, M.Tita 89, Vrbas ili faksom 021/7954015. Zainteresovani ponuđači uz svoj zahtev treba da prilože dokaz o uplati 30.000,00 dinara na tekući račun JP „Direkcija za izgradnju” Vrbas, broj: 840-343647-06, kod Uprave za javna plaćanja, svrha: „Otkup tenderske dokumentacije – za radove na izgradnji fekalne kanalizacije u naseljima opštine Vrbas, JN br.4/07”. Uplaćena sredstva se neće vraćati.

5. Zainteresovani ponuđači svoje zapečaćene ponude sa pratećom dokumentacijom treba da dostave na overenoj originalnoj tenderskoj dokumentaciji, preporučeno poštom ili neposredno na sledeću adresu: JP „Direkcija za izgradnju” Vrbas, Maršala Tita 89, 21460 Vrbas, sa naznakom „Ponuda – ne otvarati” i „Ponuda za javnu nabavku broj: 4/07 – radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naseljima opštine Vrbas sa južnim krakom potisnih kolektora”.

6. Ponuđači moraju svoju ponudu kompletirati sa dokazima shodno članu 46. Zakona o javnim nabavkama.

7. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Službenom glasniku RS” do 13,00 časova, poslednjeg dana ovog roka. Sve ponude koje stignu nakon isteka ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

8. Javno otvaranje blagovremeno prispelih i urednih ponuda će se obaviti komisijski istog dana po isteku roka u 13,30 časova u prostorijama JP „Direkcije za izgradnju” Vrbas (Maršala Tita 89). Otvaranju ponuda, bez posebnog pozivanja mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača treba pre otvaranja ponuda da Komisiji predaju svoja pismena ovlašćenja.

9. Ukoliko neki od gornjih rokova pada u dan koji je neradan, računa se sledeći prvi radni dan.

10. O otvaranju ponuda će se sačiniti zapisnik. Zapisnik sa otvaranja ponuda biće dostavljen svim ponuđačima u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

11. Komisija za izbor najpovoljnije ponude izvršiće rangiranje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača shodno članu 55. Zakona o javnim nabavkama po kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

12. Shodno članu 55. Zakona o javnim nabavkama, ocenjivanje i rangiranje ponuda će se zasnivati na sledećim kriterijumima:
– ponuđena ukupna cena prema tenderu 60 bodova
– način plaćanja 12 bodova
– tehnička i kadrovska opremljenost 10 bodova
– lista referenci 10 bodova
– rok za izvođenje radova 5 bodova
– garantni rok 3 boda
Pored ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke utvrđenih članom 45. i 46. Zakona o javnim nabavkama RS, potrebno je da ponuđač dostavi i dokaze o ispunjenosti sledećih obaveznih uslova:
– zaposlena 2 hidro inženjera sa licencom odgovornog izvođača radova u oblasti pod brojem 414, sa najmanje godinu dana rada u preduzeću ponuđača,
– licencu za izvođenje građevinskih radova koji su predmet ponude, i
– ostvarenih 350 miliona dinara prometa u 2006. godini.

13. Bliže informacije u vezi ovog poziva i tenderske dokumentacije mogu se dobiti na telefon 021/7954023: osoba za kontakt Goran Dragnić.
Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
Geowork Kula 27.11.2015.
27.11.2015.
7.500 RSD
04.12.2015.
873.220 RSD