Izvor: eKapija | Subota, 02.01.2010.| 18:35

Zaštita od požara u Srbiji – detalji vezani za urbanizam, projektovanje i građenje


U Službenom glasniku Republike Srbije broj 111/09 od 29.12.2009 objavljen je Zakon o zaštiti od požara

Iz Zakona izdvajamo detalje koji su posebno vezani za urbanizam projektovanje i građenje.

Prostorni i urbanistički planovi

Prostorni i urbanistički plan, pored uslova propisanih posebnim zakonom, sadrže:
1) izvorišta snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreže koji obezbeđuju dovoljno količine vode za gašenje požara;
2) udaljenost između zona predviđenih za stambene i objekte javne namene i zona predviđenih za industrijske objekte i objekte specijalne namene;
3) pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila do objekata;
4) bezbednosne pojaseve između objekata kojima se sprečava širenje požara.
Organ nadležan za donošenje prostornog, odnosno urbanističkog plana, dužan je da u roku od 60 dana od dana određenog za razmatranje obavesti Ministarstvo o donošenju prostornog i urbanističkog plana.

Izrada tehničke dokumentacije


Tehnička dokumentacija za prethodne radove, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, za građenje objekata utvrđenih ovim zakonom, mora da sadrži uslove zaštite od požara propisane procenom rizika od požara, u skladu s ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i tehničkim propisima i standardima na koje se ti propisi pozivaju.

Ministarstvo daje saglasnost na tehničku dokumentaciju i odobrava lokacije za objekte koji služe za proizvodnju u vojne svrhe (namensku industriju), objekte od posebnog značaja za odbranu zemlje i objekte koji se grade u blizini objekata posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva odbrane.

Glavni projekat zaštite od požara


Glavni projekat zaštite od požara, kao sastavni deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata utvrđenih ovim zakonom, sadrži:
1) tehnički izveštaj (podatke o lokaciji objekta značajne za zaštitu od požara, opis objekta, procenu opasnosti od požara, podelu objekta na požarne sektore, definisanje evakuacionih puteva, izbor materijala za konstrukcije koje treba da budu otporne na požar, izbor materijala za enterijer za koji postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, opis instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, kao i opis stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, evakuacione puteve za spasavanje lica i imovine, izbor mobilne opreme za gašenje požara, opis instalacija za fluide koji se koriste u objektu i dr.);
2) proračunske osnove (proračun požarnog opterećenja požarnih sektora, proračun kapaciteta evakuacionih puteva u objektu, proračun vremena potrebnog za evakuaciju ljudi i dr.);
3) grafičku dokumentaciju (situacioni plan sa ucrtanim susednim objektima i saobraćajnicama, osnove svih nivoa i krova, karakteristične podužne i poprečne preseke sa ucrtanim požarnim sektorima, dispoziciju procesne tehnološke opreme i opreme koja pripada instalacijama za gašenje požara, šeme sistema za otkrivanje i dojavu požara, gasnu detekciju, gromobranske instalacije, razvode mašinskih instalacija za automatsko gašenje požara, sistem za odvođenje dima i toplote, sisteme za ventilaciju i dr.);
4) predmer i predračun opreme i sredstava za zaštitu od požara.

Izrada Glavnog projekta zaštite od požara


Glavni projekat zaštite od požara izrađuje privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje delatnosti izrade tehničke dokumentacije, koje ima ovlašćenje Ministarstva za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i ima zaposlena lica sa licencom za izradu projekta zaštite od požara.

Licencu može dobiti lice koje ima:
1) najmanje visoku stručnu spremu tehničkog smera;
2) najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektovanja mera zaštite od požara ili njihovog nadzora;
3) položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.
Ministar propisuje bliže uslove za dobijanje ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara, kao i program i način polaganja stručnog ispita.
Ministarstvo vodi evidencije o izdatim ovlašćenjima i licencama.

Saglasnost Ministarstva


Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju I rekonstrukciju:
1) poslovnih objekata;
2) objekata javne namene;
3) zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smeštaj lica sa posebnim potrebama;
4) objekata blokovskog tipa, visokih objekata, nadzemnih i podzemnih garaža;
5) objekata i prostora na kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti ili zapaljivi gasovi, materije sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće materije i oksidanti ili materije koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog delovanja vode ili kiseonika;
6) objekata u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu nastaju eksplozivne smeše gasova, para i prašine;
7) stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila;
8) industrijskih i skladišnih objekata;
9) elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona od 35 kV i više i trafo-stanica snage preko 2000 kVA;
10) tunela dužih od 1000 m;
11) naftovoda, produktovoda i gasovoda;
12) objekata za proizvodnju i skladištenje eksploziva.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na davanje saglasnosti na tipske projekte objekata ugroženih požarom i projekte izvedenog stanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostor i izgradnja.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana za objekte posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije daje Ministarstvo odbrane, u skladu sa posebnim zakonom.Saglasnost za posebne objekte

Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sledećih objekata:
1) visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje;
2) nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju energije, nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanje, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija za naučno-istraživačke svrhe;
3) objekata za preradu nafte i gasa, međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prelaze najmanje dve opštine, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 t, skladišta zapaljivih gasova preko 200 t, magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju biodizela;
4) objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina;
5) stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 i više m, objekata visine 50 i više m, silosa kapaciteta preko 10.000 m³, graničnih prelaza, objekata kazneno-popravnih ustanova, objekata od značaja za odbranu zemlje i objekata koji se bave proizvodnjom za vojne potrebe (namenska industrija);
6) hidroelektrana i hidroelektrana sa pripadajućom branom snage 10 i više MW, termoelektrana snage 10 i više MW i termoelektrana – toplana električne snage 10 i više MW i dalekovoda i trafostanica napona 110 i više kV;
7) međuregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja i kanalizacije, sistema za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda u gradovima preko 100.000 stanovnika, uključujući izradu – bušenje bunara za eksploataciju podzemnih voda, postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta 40 l/s;
8) regulacionih radova za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha;
9) kulturnih dobara od izuzetnog značaja i objekata u njihovoj zaštićenoj okolini i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan odnosno poslovni prostor u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine), objekata u nacionalnim parkovima i objekata u zaštićenim prirodnim dobrima od izuzetnog značaja (osim porodičnih stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom;
10) postrojenja za tretman opasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapaciteta više od 70 t dnevno;
11) postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralnih skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada;
12) aerodroma;
13) pristaništa, luka, pristana i marina;
14) državnih puteva prvog i drugog reda, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na ove puteve i graničnih prelaza;
15) javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa;
16) telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava koji su međunarodnog i magistralnog značaja i telekomunikacionih objekata koji se grade na teritoriji dve ili više opština, zaključno sa glavnim kapacitetima;
17) hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima;
18) plovnih kanala i brodskih prevodnica koje nisu u sastavu hidroenergetskog sistema;
19) regionalnih deponija odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;
20) objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije (vetar, biogas, solarna energija, geotermalna energija, biomasa, deponijski gas, gas iz komunalnih otpadnih voda), kao i elektrana sa kombinovanom proizvodnjom snage 10 i više MW.
Saglasnost iz stava 1. ovog člana za objekte posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije daje Ministarstvo odbrane, u skladu sa posebnim zakonom.

Saglasnost za deo objekta

Saglasnost se daje za ceo objekat, a kada se objekat gradi po delovima saglasnost se daje I za deo objekta, ako taj deo predstavlja ekonomsko-tehničku celinu i može se samostalno koristiti, odnosno ako će izgradnja celog objekta trajati duže.

Nadzor nad građenjem objekata

Nadzor nad građenjem objekta obuhvata:
1) kontrolu da li se građenje vrši prema Glavnom projektu zaštite od požara;
2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda na koje se tehnički propisi pozivaju i tehničkih normativa iz oblasti zaštite od požara; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju, prema Glavnom projektu zaštite od požara; davanje uputstva izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Podobnost objekta za upotrebu

Organ nadležan za izdavanje dozvole za upotrebu dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva za objekat odnosno deo objekta u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara.

Objekat je podoban za upotrebu ako je:
1) izgrađen u skladu s Glavnim projektom zaštite od požara;
2) obezbeđen dokaz o karakteristikama ugrađenih materijala za konstrukciju koja treba da bude otporna na požar, materijalima za enterijer za koje postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na požar, materijalima koji se koriste ili skladište u tehnološkom procesu;
3) obezbeđen dokaz o ispravnom delovanju izvedenih instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija za odimljavanje, kao i stabilnih i mobilnih instalacija i uređaja za gašenje požara, izboru mobilne opreme za gašenje požara;
4) ako su ispunjeni drugi tehnički uslovi.

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima rizičnim od nastanka požara

Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara u objektima u kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti i gasovi, eksplozivne i druge materije koje mogu dovesti do požara i u drugim složenim objektima obavlja privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za delatnost projektovanja i izvođenja radova, zadovoljava posebne uslove u pogledu tehničke opremljenosti i ima zaposlena lica sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.


Stručni ispit za dobijanje ovakve licence polaže se pred komisijom Ministarstva.

Ministar propisuje program stručnog ispita, uslove za dobijanje licence, bliže uslove za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova i posebne uslove tehničke opremljenosti, kao i visinu naknade za komisiju.

Spisak ovlašćenih pravnih lica koja obavljaju ovakve poslove objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Poslovi projektovanja i izvođenja posebnih sistema

Pod projektovanjem i izvođenjem posebnih sistema i mera zaštite od požara u ovakvim objektima podrazumevaju se poslovi:
1) izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;
2) izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;
3) izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;
4) izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;
5) projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);
6) projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.