Izvor: eKapija | Sreda, 18.09.2019.| 12:08
Izdvojite članak Odštampajte vest

Regulacioni plan za deo naselja Jajinci predviđa oko 300 novih stanova i poslovni prostor

Postojeći stambeni fond (Foto: Print screen)
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda naručila je regulacioni plan za deo naselja Jajinci uz ulicu Jakova Galusa, Gradske opštine Rakovica i Voždovac.

Nosilac izrade je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, a obrađivač plana Urbanistički zavod Beograd.

Plan je bio na ranom javnom uvidu, pa se moglo videti da je reč o površini od 11,13 hektara. Namena je za mrežu saobraćajnica, stanovanje, mešovite gradske centre i zelene površine.

Površine namenjene stanovanju trenutno zauzimaju oko 6,4 hektara. Pretežno je zastupljeno porodično stanovanje neplanski izgrađenih objekata. Poljoprivredne površine zauzimaju površinu od približno 4,6 hektara.

Ciljevi izrade Plana su: definisanje površina javnih i ostalih namena i pravila uređenja i građenja na predmetnom prostoru; podizanje nivoa saobraćajne i infrastrukturne opremljenosti; definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora, inženjersko geološkim karakteristikama i konfiguracijom terena; stvaranje planskih uslova za aktiviranje novih lokacija za stambenu i mešovitu zgradnju u prigradskim naseljima.

Prema Planu, potrebno je dograditi izdvojeno odeljenje Osnovne škole Jajinci do kapaciteta 400 učenika. Navodi se i da će nove predškolske ustanove i škola biti detaljnije analizirane Nacrtom plana.

Kada je reč o saobraćajnicama, definiše se nastavak ulice Jakova Galusa, sa širinom kolovoza od šest metara i obostranim trotoarima od 1,5 metara. Navodi se i da je potrebno obezbediti dodatna parking mesta.

Za vodovodnu mrežu planira se magistralni cevovod u Bulevaru oslobođenja.

Recipijenti upotrebljenih voda su planirani kolektori duž regulacije Rakovičkog potoka sa ulivom u postojeći Manastirski fekalni kolektor iz naselja Resnik i dalje u novi Topčiderski fekalni kolektor ka КCS Čukarica i planirani kolektor duž potoka Jelezovac.

Napajanje potrošača planira se iz TS 35/10 kV Jajinci, a biće potrebno izgraditi potreban broj trafostanica i kablovskih vodova.

Duž svih saobraćajnica u trotoarskom prostoru planiraju se trase za polaganje distributivne telekomunikacione kanalizacije.

Celokupno predmetno područje može se gasifikovati tj. uvesti prirodni gas kao osnovni energent.

Predlog namene (Foto: Grad Beograd )

Površina planirana za stanovanje u okviru granice Plana iznosi oko 8,5 hektara. Planira se formiranje gradskih blokova i sanacija neplanski izgrađenih. Spratnost bi trebalo da bude P+1+Pk/Ps.

Površina planirana za mešovite gradske centre u okviru granice Plana iznosi oko 0,6 hektara. Oni podrazumevaju kombinaciju komercijalnih sadržaja sa stanovanjem. U prizemlju su obavezni komercijalni sadržaji. Planirana spratnost je P+2+Pk/Ps.

Planom je predviđeno formiranje ostalih zelenih površina podtipa dvorišta (vrtovi) i zaštitni zeleni pojas na površini od 6,2 hektara.

Orijentaciono je planirano nešto više od 400 stanova, uz postojeće kojih ima nešto vie od 120, za oko 1.300 stanovnika, kao i prostor za 182 zaposlena.

A. K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.