Izvor: eKapija | Četvrtak, 24.05.2007.| 11:07
Izdvojite članak Odštampajte vest

Da li ćemo dobiti ovakav Centar Centra Novog Beograda

Nedavno su obnavljeni rezultati konkursa za anketno programsko urbanističko-arhitektonsko rešenje Blokova 25 i 26 na Novom Beogradu.

PRVU NAGRADU dobio je „MEDIUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT“

Autorski tim:
Rukovodioci: dia Jovan Mitrović, dia Dejan Miljković

Članovi tima:
aps.arh.Aleksandar Bajić, aps.arh.Gordana Minić, dia.Aida Hadžiahmetović, dia Iva Olujić, dia Milena Ćalasan, dia Aleksandra Božić
Tehnička podrška: SZR „Arhitektonski biro Žarko Jakovljević“.

Čitajte detalje i uživajte u slikama !


KONCEPCIJA

Još od nastanka Novog Beograda i tokom svog njegovog eksplozivnog razvoja osa blokova 24, 25 i 26 je bila dominanta urbanističkih koncepata kao njihova tačka spoticanja kako u idejama tako i u daljoj realizaciji.

Ovaj koncept predstavlja pokušaj da se ublaže greške načinjene dispozicijlom stanovanja u Bloku 24 kao i pozicioniranjem Arene u centralnoj zoni Bloka 25 i nadoknadi ono što je izgubljeno od potpune potencijalne atraktivnosti vrednosti centra Novog Beograda.

Predloženim rešenjima se ističu nasleđene vrednosti novobeogradskog urbanizma, a to su oslobođena, transparentna prizemlja i velike zelene površine uz korišćenje savremenih koncepcija i tehničkih mogućnosti primenjivanih i primenljivih u međunarodnoj urbanističkoj i graditeljskoj praksi. Svest o potrebi života i rada u zdravoj sredini evidentno počinje da značajno utiče na našu sredinu i da dobija svoje mesto u budućim planovima. Koncepcija ovog rada sa zasniva na maksimalnoj oslobođenosti partera pozicioniranje otvorenih zelenih površina na višim etažama. Tako se ostvaruje dodatnih oko 4 hektara zelenih i rekreativnih površina namenjenih korisnicima bloka na koti +30.00m.

Sa tog artificijelnog zelenog platoa otvaraju se vizure na Kalemegdan, Avalu, Ratno ostrvo, Zemun i Adu. Njihovo moguće povezivanje ostavljeno je kao mogućnost čija će realizacija sigurno zavisiti od potreba i mogućnosti budućih korisnika


PROGRAMSKA DISPOZICIJA

Definisanje i raspored sadržaja proistekao je iz dva osnovna postulata:
- Maksimalna oslobođenost partera bloka
- Realna ekonomska potreba koja bi omagućila realizaciju prvog

Tako je postavljeno i prostomo i programski sprovedeno dosledno konceptualno opredeljenje da se povežu blokovi 25 i 26 sa zelenim masivom Ušća i zaleđa Palate SIV-a u neprekinutoj pešačkoj komunikaciji na nivou +5.00m preko centralnog novoprojektovanog trga-parka u centru Bloka 26.

Uz transverzalnu osu blokova dispozcionirana je uz Bulevar Mihajla Pupina poslovna palata sa gradskim hotelom koja je i reper i oslonac pešačke pasarele i istovremeno akcentira već projektovane i delimično izgrađene objekte duž Bulevara. Kao i ostali delovi bloka ova palata ima ozelenjenu krovnu terasu na koti +30.00m na kojoj se nalaze sadržaji za odmor i relaksaciju.

Definisanje oboda Bloka 26 prema Bloku 25, a uz Bulevar Avnoja kao trgovačko poslovnog centa (CITY) ima realno opravdanje jer se nalazi u preseku ose bloka i Bulevara na kome je predviđena stanica lakog metroa i na taj način se omogućava lak i brz pristup velikog broja korisnika i posetilaca.

Parter i prva dva sprata su namenjena trgovini, od trećeg do šestog su raspoređene usluge, zabava, multipleks bioskopi, restorani i kafei koji su namenjeni kako posetiocima tako i zaposlenima u poslovnim kulama i atraktivim apartmanima na najvišim spratovima.

Da bi se pomenutim sadržajima obezbedio aktivan život tokom celog dana poslovanje je kombinovano sa stanovanjem visokog nivoa i kvaliteta po obodu centaralne zone Bloka 26, a uz ulice Proleterske solidarnosti i Španskih boraca.

Projektovano stanovanje ima značajne slobodne i zelene površine sa hramom Svetog Simeuna Mirotočivog u zelenilu neposredno uz centralni trg. Oslobođena prizemlja stambenih objekata kroz dva nivoa omogućavaju sagledavanje i prožimanje u poprečnom smislu duž bloka i otvaranje vizura ka Hramu sa ulica i sa trga.

S obzirom na urbanistčke mogućnosti Bloka 25 koji je dominantno stambeni po funkciji kroz vreme korišćenja jer se Arena koristi samo povremeno ograničeno, programom se predviđa formiranje obodnog bloka poslovnog i poslovno-apartmanskog tipa sa većom ponudom usluga šireg interesovanja.SAOBRAĆAJ

Da bi se ispratio osnovni koncept neophodno je bilo razvrstati saobraćajne tokove kako po nivoima tako po intezitetu i efikasnosti. Prednost je data javnom gradskom prevozu i pešacima.

Individualni automobilski transport je tretiran kao nužnost i realnost, ipak je ograničen u otvorenim

parkiralištima samo za osnovne poterebe, pre svega prilagođen dostupu hendikepiranih lica. Najveći broj mirujućeg sobraćaja je u podzemnim garažama ispod svakog od objekata, kao i u javnim garažama ispod trga. Ekonomsko snabdevanje SHOPPING MALL-a kao i ulaz u javne garaže je ostvaren iz podzemne saobraćajnice koja se nalazi upravno na osu bloka. Posebno je omogućeno povezivanje biciklističkog saobraćaja kao i interventnih vozila kolsko pešačkim delom pasarele.


SLOBODNE I ZELENE POVRŠINE

Poštujući osnovne kvalitete novobeogradskog arhitektonskog nasleđa, a to su velike zelene površine, dobra provetrenost i povoljna ekološka slika, napravljen je pokušaj da se te vrednosti zadrže i potenciraju u ograničenim mogućnostima real ekonomije.Koeficijent stvarne zauzetosti teritorije objektima, (odnosno površina pod prizemljima objekata) je daleko manji od urbanističkog parametra zauzetosti.

Kompezacija koeficijenta izgrađenosti je ostvarena kroz koncentraciju viskokih poslovnih objekata velike i za Beograd prvi put predviđene spratnosti i visine od 170m. Takvim postupkom je omogućeno ukrupnjavanje slobodnih i zelenih površina i formiranje centralnog gradskog trga. Projektovanim rešenjem se predviđa formiranje centralnog zelenog trga.

Osim zelenih površina i pešačkih staza, pjaceta i trga, predviđa se projektovanim rešenjem i formiranje velike vodene površine oko koje se odvijaju celodnevne aktivnosti na otvorenom.

Iako je gotovo ceo prostor ispod Bloka 26 predviđen za parkiranje sistemom artikulisanog nasipanja i moduliranja pejzaža na nivou partera se dobija sloj zdravog zemljanog nasipa, dovoljnog za rast visokog rastinja.

Na nivou +30.00m od partera je predviđeno formiranje ozelenjenog platoa koji je na nivou ravnih krovova postojećih i projektovanih objekata. Sa tog nivoa uslovno nazvanog VISOKI PARTER počinju korpusi poslovnih stambenih delova visokog nivoa kvaliteta koji taj nivo koriste kao sopstvena dvorišta, vrtove i rekreativne otvorene površine sa atraktivnim sadržajima.


FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

U programsko funkcionalnom smislu objekti su podeljeni u četiri grupacije:

- Trgovina, usluge, ugostiteljstvo i zabava, koji su koncentnsani u južnom delu Bloka 26 i zauzimaju četvrtinu bloka paralelno sa Bulevarom AVNOJ-a i rasprostiru se na pet nadzemnih jednoj podzemnoj etaži.

- Ofisno poslovanje koje je raspoređeno od šestog do četrdesetog sprata i deo poslovno apartmanski, odnosno VIP na poslednje dve etaze u četiri jednake kule.

- Stambeni objekti po obodu Bloka 26 koji tangiraju svojim volumenima slobodne, zelene i javne površine.

- Poslovni, hotelski, konferencijski i uslužni sadržaji locirani duž Bulevara Mihajla Pupina koji sa palatom SIV-a realno mogu da čine začetak Novobeogradskog poslovnog centra.

Osim funkcionalnog zoniranja po horizontali ovim predloženim rešenjem se nijansira i vertikalna funkcionalna podela i aktivno uključivanje različitih namena po nivoima. U poslovnom delu je tako velika pažnja posvećena vertikalnoj segregaciji po tipu i veličini poslovnih i apartmanskih jedinica, dostupnost istom mrežom liftova različite nosivosti, brzina i broja stanica, kao i eskalatorskim grupama, stepeništima i rampama. U stambenim objektima je napravlIjena podela po tipu i strukturi stanovanja do kote +30.00m do koje preovladavaju stanovi manje strukture i definisani u formi dvotrakta, dok je iznad VISOKOG PRIZEMLJA sa kote zelenih vrtova predviđeno stanovanje veće strukture, dvostrano orijentisanih stanova. Kroz sistem kontrole moguće je odvojiti liftovske grupe za više i niže spratove.


EKONOMIJA, EKOLOGIJA I SIGURNOST

Projektom su tretirani savremeni principi sigurnosno-bezbednosnih sistema, zaštite od požara i efikasnosti energetsko klimatskih uslova. S obzirom na nivo detaljnosti koji je tražen konkursom pre svega se razmišljalo o pravilnoj urbanoj dispoziciji i distribuciji izgrađenih i slobodnih površina.

Upotrebom ozelenjenog pokrivača velikih ravnih krovnih površrna kao i visokog listopadnog rastinja na insoliranim delovima objekata smanjuju se energetski dobici tokom leta i obrnuto uvećavaju tokom zime. Visoki objekti - Kule takođe se predviđaju sa efikasnom zaštitom od pregrevanja i mogućim korišćenjem dodatnih energetskih resursa iskorišćavanjem solarne energije, što je više dato kao inicijativa nego što je tretirano kao arhitektonsko rešenje na nivou ove razmere.

Isti je slučaj sa Požarnom zaštitom koja je pre svega oslikana kroz jasne puteve dostupa evakuacije na nivou blokova, kao i osnovnom dispozicijom vertikalnih sigurnosnih komunikacija. U svakom slučaju ovakav pionirski poduhvat pretpostavlja dalju elaboraciju zaštite i bezbednosti korisnika na svim nivoima od regulative, pa do primene najsavremenijih iskustava i tehničkih sredstava koja se u svetu primenjuju.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.