Izvor: Profit magazin | Petak, 13.07.2012.| 16:44
Izdvojite članak Odštampajte vest

Milan Stefanović, predsednik Izvršnog odbora Jubmes banke - Sinergija znanja i iskustva

(Foto: b)
(Milan Stefanović)

JUBMES banka je osnovana 1979. godine, kao specijalizovana finansijska institucija, koja je putem dopunskog kreditiranja (refinansiranja izvoza), kao i osiguranja izvoza od nekomercijalnih rizika bila ovlašćena da podstiče srednjoročne i dugoročne izvozne poslove i unapređuje dugoročnu proizvodnu, investicionu i finansijsku saradnju domaćih preduzeća sa stranim partnerima.

Do početka 90ih godina, bila je jedina izvozno-kreditna agencija u regionu istočne i centralne Evrope. JUBMES banka je 1989. godine postala prva banka u bivšoj SFRJ, konstituisana kao deoničarsko društvo, a u oktobru 1997. godine JUBMES banka je transformisana u komercijalnu banku.

Strateško usmerenje banke danas je na korporativne klijente, gde je prepoznata kao institucija koja pruža i kreira različite visoko kvalitetne usluge i inovativne proizvode, kao i rešenja prilagođena potrebama klijenata, a posebno u domenu podrške izvozu i pružanja stručne pomoći u naplati potraživanja od ino-dužnika, u čemu banka ima dugogodišnje iskustvo.

Banka je izgradila i neguje korporativni imidž kroz dugogodišnje odnose sa klijentima, a jaka kapitalna baza i likvidnost garantuju sigurnost klijentima i deponentima.

Ono što JUBMES banku izdvaja od drugih i čini komparativnu prednost jeste osobena sinteza iskustava i znanja iz različitih razvojnih faza poslovanja banke, dobro poznavanje inostranih tržišta sa svih aspekata, posebno tržišta zemalja u razvoju i regiona jugoistočne Evrope.

Za PROFIT magazin govori gospodin Milan Stefanović, predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke.

Gospodine Stefanoviću, gde ste rođeni, odrasli i školovali se?

Odrastao sam u Kosjeriću, gradiću koji se nalazi u zapadnoj Srbiji i koji je okružen obroncima Divčibara, Maljena i Povlena. Među sportistima je poznat kao odlično mesto za pripreme, privrednici ga prepoznaju po cementari i hladnjačama koje čuvaju najbolje plodove malina, a zaljubljenici u prirodu po nezaboravnim krajolicima i seoskom turizmu.

Kako je tekao put Vaše karijere, kako ste došli u JUBMES banku i na koju poziciju?

U JUBMES banci sam počeo da radim 1997. godine, na poziciji stručnog saradnika u Sektoru kredita. Rad u "maloj" banci ima mnogo svojih prednosti, daje operativnu širinu i omogućava ti da spoznaš kako izgleda ceo proces. Međutim, sa ove distance, mislim da je najveća prednost JUBMESA što je tada, kao i sada, kadar, pored visoke stručnosti, uvek bio spreman da prihvati mlade kolege i podeli sa njima svoje znanje i iskustvo.

U JUBMESU se neguje spoj poslovne mudrosti, karakteristične za starije kolege i energije i želje za primenom novih znanja mladih kolega. Taj pristup dovodi do toga da se smene generacija gotovo i ne osete.

Da li je i na koji način svetska ekonomska kriza uticala na poslovanje JUBMES banke? Da li se, po Vašem mišljenju, nazire kraj problemima na globalnom finansijskom tržištu?

Banka je uvek bila opredeljena za oprezan pristup u pogledu upravljanja rizicima, što se u uslovima krize pokazalo kao veoma korisno. Potvrda ovoga je da JUBMES banka, uprkos ekonomskoj krizi, nastavlja da ostvaruje uspešne poslovne rezultate, u skladu sa svojim planovima.

Posebno bih želeo da istaknem da banka, zahvaljujući takvoj politici, nije nijednog trenutka imala problema sa likvidnošću. Kriza likvidnosti, koja je evidentna na globalnom finansijskom tržištu, a i u domaćim okvirima, nije imala značajnog uticaja na banku, s obzirom da JUBMES banka spada u red najlikvidnijih banaka na finansijskom tržištu Srbije.

Primetno je da je nelikvidnost, kao primarni efekat krize u domaćim okvirima, u privredi prisutna u značajnoj meri i da i dalje raste. Međutim, kao što sam već istakao, oprezan pristup u upravljanju rizicima rezultirao je time da banka nije imala izraženijih poteškoća u naplati svojih potraživanja.

Što se tiče globalnog finansijskog tržišta, situacija je daleko kompleksnija i ne može se u ovom trenutku biti preterani optimista. Veoma je nezahvalno predviđati kada će kriza proći, ali treba biti svestan da će kriza svakako trajati duže nego što smo očekivali. Iako su pojedine zemlje prevazišle prvi talas ekonomske krize, dužnička kriza u evrozoni je aktuelna i ne nazire se njen skori kraj.

Imajući u vidu već dug period trajanja krize na globalnom nivou, nerealno je očekivati da će izlazak iz nje i oporavak biti brz. Očekivano je da će se nestabilnost zadržati i u narednom periodu, ali će okolnosti da se razlikuju u zavisnosti od regiona. Za razvijene zemlje logično je očekivati brži oporavak, a kada govorimo o zemljama u razvoju, na koje se kriza preliva sa mnogo snažnijim posledicama, realno je očekivati da efekti krize duže traju.

Kako trenutno posluje finansijsko tržište Srbije? Šta bi tu, eventualno, trebalo promeniti, kako bi se postigli bolji rezultati?

Poslednjih nekoliko godina, srpsko finansijsko tržište karakteriše pojačana konkurencija. Srbija nije izolovana od kretanja na globalnom nivou, a posebno u evrozoni. Drugi talas krize dočekala je u uslovima već značajno narušene likvidnosti na tržištu. Treba, ipak, naglasiti da, i pored značajnih problema, u kojima se nalaze neke od banaka, finansijsko tržište u Srbiji nije u toj meri pogođeno ekonomskom krizom kao neke od zemalja u okruženju. Ovo je rezultat restriktivnosti regulatornih pristupa u bankarskom sistemu u ranijem periodu.

Narodna banka Srbije je, radi održanja efikasnog i stabilnog bankarskog sistema, nastavila da preduzima restriktivne mere iz svoje nadležnosti i, tako, dalje doprinosila održanju stabilnosti finansijskog sistema, što je utvrđeno kao osnovni cilj.

Tokom 2011. godine, u bankarski sistem Srbije implementirani su novi propisi, usklađeni sa savremenim standardima bankarskog poslovanja, odnosno Bazel II standardima. Osnovni ciljevi usvajanja novih propisa bili su dalje jačanje stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora (a time i stabilnosti celog finansijskog sistema Srbije), unapređenje supervizorske funkcije kroz razvoj koncepta supervizije, zasnovane na rizicima, i usklađivanja s regulativom Evropske unije, u kojoj su standardi Bazela II implementirani.

Promene u poslovnim aktivnostima banaka na domaćem tržištu su posledica uticaja krize. Prisutno je ograničenje dinamičnog rasta kreditne aktivnosti, racionalizacija poslovanja i veća posvećenost naplati problematičnih plasmana. Problematični plasmani, koji kontinuirano beleže rast u prethodnom periodu, imaju značajan uticaj na rezultate finansijskih institucija, kroz rast troškova, koji implicitno vode i rastu kamatnih stopa po kojima banke plasiraju svoja sredstva. U tom pogledu, poželjna bi bila relaksacija uslova za restrukturiranje potraživanja, kako bi se stvorili uslovi za ovakav vid regulisanja naplate problematičnih potraživanja i smanjenja istih.

zgrada JUBMES banke
zgrada JUBMES banke

Na koji način JUBMES banka, kao ozbiljna finansijska institucija, koja prati trendove savremenog tržišta, unapređuje kvalitet pružanja usluga klijentima?

Iako je JUBMES banka prisutna na tržištu više od 30 godina i predstavlja vrlo uspešnu banku prepoznatljivog lokalnog brenda, na vreme smo predvideli tržišne potrebe za daljom modernizacijom njenog poslovanja, kao i pojačane potrebe za tehnološkim i regulatornim usklađivanjem, a koja podrazumevaju i velika dodatna ulaganja. Ovime banka želi da omogući dalji razvoj novih bankarskih proizvoda i usluga namenjenih svojim klijentima, kako bismo održali i unapredili konkurentnost i kvalitet u pružanju svojih usluga klijentima.

U cilju obezbeđenja konkurentnosti i zadovoljstva svojih klijenata, JUBMES banka je uvek težila izgradnji bliskih odnosa sa klijentima. Sposobnost da se pruži usluga visokog kvaliteta, koja će zadovoljiti potrebe i očekivanja klijenata, je osnov za izgradnju konkurentske prednosti.

JUBMES banka, pored standardne ponude proizvoda koje imaju sve banke na tržištu, uvek je težila osmišljavanju inovativnih proizvoda i usluga, u skladu sa promenama u poslovnom okruženju i potrebama klijenata. Ovo predstavlja osnov konkurentske prednosti JUBMES banke. Zadovoljstvo klijenata u velikoj meri utiče na imidž banke i dobijanje novih klijenata kroz direktnu preporuku.

JUBMES banka donela je odluku da uloži određeni kapital u osnivanje Društva za faktoring. Šta je tačno faktoring?

Faktoring je proizvod, koji ima za cilj poboljšanje likvidnosti preduzeća, putem ustupanja potraživanja za fakturisanu i isporučenu robu ili uslugu. Postojeća i buduća potraživanja po osnovu prodaje robe i usluga, koja su predmet ustupanja (otkupa), moraju biti nesporna i prenosiva. Ono što faktoring čini jedinstvenim jeste da je novac, koji obezbedi faktor kompanija, povezan sa vrednošću potraživanja, a ne sa ukupnom kreditnom sposobnošću ustupioca.

Faktoring se nametnuo u poslovnoj praksi kao alat bez koga savremena privreda ne može da posluje. Korišćenje faktoringa ostavlja mogućnost za preciznije planiranje priliva novčanih sredstava, što posledično ubrzava procese proizvodnje (obrt) i daje nove mogućnosti za razvoj preduzeća.

Možete li da nam objasnite koje su osnovne funkcije faktoringa i ko su učesnici faktoringa?

Pojednostavljeno, kratkoročna potraživanja, koja mogu biti i rizična, faktoring pretvara u likvidna sredstva, odnosno omogućava preduzećima da dođu do novca pre roka dospeća potraživanja, a rizik naplate od krajnjeg dužnika prenosi na Faktora.

Od osnovnih prednosti faktoringa, mogu se izdvojiti sledeće:

ubrzanje tokova gotovine i brži pristup radnom kapitalu

rast likvidnosti

smanjenje operativnih troškova

poboljšanje finansijskog položaja, kreditne sposobnosti i solventnosti

rast obima poslovanja.

Osnovni subjekti u realizaciji faktoring transakcija su: klijent – prodavac koji fakturiše proizvod ili uslugu, kupac proizvoda ili usluge i faktor. Navedene strane su u interaktivnom odnosu tokom realizacije transakcije, pri čemu je za faktora od velikog značaja da potraživanja, koja su predmet otkupa, prodavac potražuje od privrednog društva dobrog boniteta, obezbeđena odgovarajućim garancijama, u cilju minimiziranja kreditnih rizika u momentu njihovog dospeća.

(Foto: b)

Kome je faktoring namenjen i kako se realizuje faktoring transakcija ?

Faktoring je vrlo važan segment u poslovanju malih i srednjih preduzeća, kao mogućnost pristupa alternativnim izvorima finansiranja izvoza, ali i velikih preduzeća.

Faktoring je pogodan za preduzeća koja imaju dobre programe i kvalitetne kupce, kojа, sa druge strane, nemaju dovoljno obrtnog kapitala da finansiraju duge rokove naplate ili dovoljnu finansijsku snagu da bi se zaduživali na finansijskom tržištu pod povoljnijim uslovima. Takođe, faktoring je naročito pogodan za preduzeća koja imaju stalne isporuke prema kvalitetnim kupcima, s odloženim rokovima plaćanja od 30, 60, 90 ili 120, do 180 dana.

Šta će Društvo za faktoring tačno da radi?

Društvo za faktoring JUBMES faktor d.o.o. obavljaće sledeće grupe faktoring poslova:

poslove domaćeg faktoringa, sa pravom i bez prava regresa

poslove izvozno/uvoznog faktoringa

poslove eskonta menica

poslove forfetinga

poslove stručnog savetovanja;

U okviru poslova faktoringa, u zavisnosti od odnosa između glavnih učesnika u transakciji, Društvo će obavljati poslove prodajnog i kupovnog faktoringa, sa ili bez prava regresa.

JUBMES banka je u fazi uvođenja Integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta. Koji je cilj uvođenja sistema kvaliteta u banku i u kojim segmentima poslovanja banke će se ti sistemi uvesti i primenjivati?

JUBMES banka je završila fazu uvođenja Integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta za tri standarda i na redovnoj sednici Skupštine banke, u martu ove godine, predstavnik sertifikacionog tela DAS iz Londona je i zvanično izvršio uručenje sertifikata za sva tri standarda, i to: ISO 9001 Sistem menadžmenta kvaliteta, ISO 27001 Sistem menadžmenta sigurnosti informacija i ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine. JUBMES banka je jedina banka u okruženju koja je dobila sertifikat za ovakav Integrisan sistem menadžmenta za ova tri standarda i time se dugoročno opredelila da poštuje osnovne principe menadžmenta kvaliteta.

Uvođenjem integrisanog sistema menadžmenta za tri standarda, banka je postavila nekoliko ciljeva, a najvažniji od njih su: da se dugoročno održi visok kvalitet proizvoda i usluga, kako bi se ispunila sva očekivanja dosadašnjih klijenata i ojačala depozitna baza banke; da se, kao i do sada, kontinuirano upravlja informacijama i informacionom imovinom koja je neophodna za kvalitetno pružanje proizvoda i usluga našim klijentima, kao i da se obezbedi njihova poverljivost, nepovredivost i raspoloživost; da se vodi briga o uticajima na životnu sredinu, kroz primenu savremenih i ekološki čistih tehnologija u oblasti tekućeg održavanja.

Integrisan sistem menadžmenta kvaliteta će se primenjivati u svim segmentima bankarskog poslovanja i sertifikati su važeći za osnovnu delatnost banke, a to je razvoj i pružanje bankarskih usluga. Sprovođenjem politike kvaliteta želimo da dugoročno (ili u narednom periodu) obezbedimo prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost naših proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu.

Usled velikih turbulencija na finansijskom tržištu Srbije, često se sigurnost i očuvanje realne vrednosti plasmana banke dovodi u pitanje. Kako vaša banka stoji po ovom pitanju? Koliko imate procentualno nenaplaćenih plasmana, ko su obično klijenti koji kasne sa otplatom i na koji način takvim klijentima banka izlazi u susret i pomaže da se dug otplati?

Poslovna politika banke, koja je potencirala usmerenje na korporativne klijente, uz korišćenje savremenih i naprednih pristupa procene rizika i oprezan pristup upravljanju istim, pokazali su se kao ispravni u uslovima krize. Poteškoće u naplati potraživanja od klijenata primarno se evidentiraju kod malih pravnih lica i preduzetnika. Banka je navedenim licima plasirala sredstva u okviru utvrđenih limita, tako da poteškoće u naplati ovih potraživanja nemaju značajniji uticaj na poslovanje banke.

Svesni smo činjenice da poslovanje klijenata JUBMES banke, u uslovima ograničene likvidnosti i krize na tržištu, može voditi poteškoćama u izmirenju njihovih obaveza prema banci, ponekad i van kontrole naših klijenata. U tom smislu, banka kroz odobravanje restrukturiranja ili produženja roka otplate plasmana nastoji da obezbedi sposobnost klijenata, kod kojih se evidentira problematična situacija, da izmiruju svoje obaveze uz održavanje redovnih poslovnih aktivnosti tih klijenata.

Na koji način edukujete svoje zaposlene?

Zaposleni se kontinuirano upućuju na stručno usavršavanje i obuke koje se održavaju van banke, u zavisnosti od vrste posla koju obavljaju. Obavezni su treninzi koji se održavaju u banci kod uvođenja novih proizvoda ili nove vrste posla. Banka godišnje izrađuje programe stručnog usavršavanja i obuka za sve zaposlene, koji se realizuju u toku godine po utvrđenom programu. Svi zaposleni su uključeni u Intranet mrežu, tako da se uvek vrši blagovremeno obaveštavanje, informisanje i edukovanje svih zaposlenih.

Koje nove IT tehnologije koristite u savremenom poslovanju banke?

Banka uvek koristi najnovije verzije aplikativnog softvera i softvera za obradu baza podataka (sada se koristi SQL 2008) i najnovije verzije antivirusa (softver). Što se tiče hardvera i komunikacija, možemo se pohvaliti da banka koristi Vmware - virtuelnu infrastrukturu za svoju serversku platformu, kako na primarnoj, tako i na Disaster Recovery lokaciji, tako da je serverska platforma potpuno virtualizovana, čime su postignute značajne uštede električne energije, prostora i dodatnog hardvera. Takođe se koriste najnoviji protokoli za zaštitu i sigurnost celog informacionog sistema, što je potvrđeno dobijanjem sertifikata ISO 27001. Značajna pažnja se poklanja internoj i eksternoj komunikaciji, tako da se pored klasične, LAN mreže, koristi i wireless mreža tj. bežična komunikacija, a za eksternu komunikaciju se, pored Frame Rely, koristi i optika.

U okviru društveno korporativne odgovornosti, JUBMES banka podržava i finansira srpske sportiste. Koje timove ćete sponzorisati na predstojećoj Olimpijadi?

Banka je oficijelni sponzor naše elitne sportske asocijacije - Vaterpolo saveza Srbije, koji na regionalnim i svetskim takmičenjima kontinualno postiže izvanredne rezultate i našu zemlju svrstava među vodeće u ovom sportu. Saradnja sa VSS je uspostavljena još 2002. godine.

Posle održanog Evropskog prvenstva u vaterpolu u Holandiji, na kojem je naša reprezentativna selekcija osvojila zlatnu medalju, sa predstavnicima VSS dogovoren je nastavak saradnje povodom predstojećih letnjih Olimpijskih igara u Londonu.

Da li u okviru korporativne društvene odgovornosti preduzimate još neke akcije i koje?

Kao aktivna članica mreže Globalnog dogovora UN, preuzeli smo obavezu da stalno unapređujemo aktivnosti na polju korporativne društvene odgovornosti, odnosno u primeni principa korporativne društvene odgovornosti (zaštita ljudskih prava i radnih standarda, zaštita životne sredine i borba protiv korupcije).

Ističemo neke od važnijih aktivnosti banke u oblasti društveno odgovornog poslovanja: Kao stalni donator, JUBMES banka podržava projekte humanitarne organizacije "Naša Srbija", koja svoju misiju usmerava na poboljšanje i unapređenje uslova života i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite dece i mladih. Podržavamo projekat "Škole prijateljstva" i akciju "Parkovi prijateljstva".

Doniranjem sredstava za nabavku transportnog inkubatora pridružili smo se humanitarnoj akciji nacionalnog karaktera za pribavljanje potrebnog broja inkubatora za prevremeno rođenu decu "Bitka za bebe", koju je pokrenula Fondacija B92.

Banka je organizovala više akcija doniranja sredstava humanitarnoj organizaciji "Za dečje srce" čiji je osnivač (1992. godine) i vodeći donator. U saradnji sa elitnim timom kardiološkog i kardiohirurškog odeljenja Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, pomažemo nabavku neophodne opreme, posebno za rad odeljenja intenzivne nege.

Za JUBMES banku je afirmacija kulturne baštine važan preduslov za očuvanje i promociju nacionalnog kulturnog identiteta. S tim u vezi, banka je nastavila da razvija saradnju sa predstavnicima naše etničke zajednice u Australiji, podržavajući finalizaciju projekta izgradnje Koledža Srpske pravoslavne crkve "Sveti Sava" u Sidneju, koji će biti prva srpska zvanična školska institucija u Australiji i prva institucija takvog karaktera u inostranstvu.

Kakvi su planovi JUBMES banke do kraja ove godine, a šta novo od proizvoda nudite ovog leta?

S obzirom na povišen rizik plasiranja sredstava na domaćem tržištu u sadašnjim okolnostima, opredeljenje je banke da nastavi da primenjuje oprezan pristup u upravljanju kreditnim rizicima, kao dominantnom riziku kojem je banka izložena u svom poslovanju.

Imajući u vidu strateško usmerenje banke na korporativne klijente, primarni fokus će biti na razvoju proizvoda za ovu grupu korisnika, ali moram da napomenem da banka ima u svojoj ponudi široku paletu proizvoda i usluga namenjenih stanovništvu, koja obuhvata sve tržišno prisutne vrste kredita, zatim platne kartice, usluge štednje, kao i savremene usluge poput homebankinga.

U svakom slučaju, JUBMES banka će nastaviti da kontinuirano prati kretanja u poslovnom okruženju i da ponudu prilagođava promenama u istom i potrebama klijenata.


Kako vidite svetsko finansijsko tržište u narednih pet godina?

Što se tiče predviđanja kretanja na svetskom finansijskom tržištu za narednih nekoliko godina, treba biti svestan činjenice da je ekonomijama u razvoju trebalo blizu tri decenije da se zaduže preko mogućnosti za izmirenje svojih obaveza. Imajući to u vidu, realno je očekivati da će biti potrebne godine da svoje obaveze izmire.

Pogrešno bi bilo tretirati tekuću dužničku krizu samo kao jednu od posledica preteranog rasta u poslednje tri decenije, s obzirom da je potpuno drugačija.

Sve prethodne krize mogle su se prevazići politikom jeftinog novca ili otpisati kao periferni događaji. Ova je, za razliku od prethodnih, pogodila srce globalne ekonomije.

Verujem da bi izlazak nekih zemalja iz evrozone bio katastrofalan i ugrozio bi kako Evropu, tako i globalnu ekonomiju. Ovo bi koštalo mnogo više nego program spasavanja, koji se trenutno sprovodi. Racionalna analiza, stoga, sugeriše da će evro opstati, ali se drugačiji scenario ne može u potpunosti odbaciti.

Dubina krize znači da će period prilagođavanja i oporavka biti jednako dugačak. Nažalost, zemlje koje beleže brz rast i oporavak posle prvog talasa krize, odnosno 2008. godine, usporene su problemima drugih zemalja, umesto da se dogodilo suprotno. Kao rezultat, sledeći srednjeročni period će, po mom mišljenju, biti obeležen višim fiskalnim nametima i ograničenjima javnih rashoda, dok će potrošnja i državne investicije rasti značajno sporije nego u godinama pre krize.

Neminovno, resursi će konsekventno morati biti usmereni u investicije i izvoz, ali s obzirom na dubinu ekonomske krize, za ovo će biti potrebno mnogo vremena. Recesije su obično praćene prolongiranim oporavkom, uz ostvarenje rezultata ispod predviđenih nivoa i trendova. Stoga, moraju se očekivati niži životni standard, povišena nezaposlenost, niži prinosi i nestabilnost na tržištu.

Finansijske institucije očekuje dalja sve snažnija regulacija, kroz unapređenje standarda poslovanja, poput Bazel III standarda, koji će doprineti stabilizaciji i konsolidaciji ovog sektora u narednom periodu.


Na koji način uspevate da prevaziđete svakodnevni stres koji menadžerski posao nosi sa sobom?

Nakon skoro decenije na menadžerskim pozicijama, stres je postao svakodnevnica koju više ne doživljavam kao negativno stanje, već u njemu vidim izazov i podsticaj. Naravno, kao i svi, i ja poželim miran dan, ali posle kratkog predaha dan ne dođe ni do polovine, a sam organizam traži nove izazove. Verovatno je to razlog zašto stručnjaci tom stanju dodeljuju naziv menadžerske bolesti.


Kako pronalazite slobodno vreme, čime se bavite kad niste u banci?

Slobodnog vremena nema previše, ali se zato tim trenucima posebno radujem i trudim se da ih maksimalno iskoristim.

Kada nisam u banci, moj život se ne razlikuje od života ostalih očeva i supruga. Kao tata sina na pragu tinejdžerskih godina, odvoženje i dovoženje sa treninga i časova stranih jezika deo je svakodnevnice, ali nađe se vremena i za odmeravanje snaga na teniskom ili košarkaškom terenu. Za sada sam u prednosti, ali se ona sve više topi. Da bih sinu bio i što se kondicije tiče ravnopravan protivnik, angažovala se petnaestomesečna ćerka, koja pleni šarmom i čija je energija neverovatna. Na prečac je zauzela glavno mesto u porodici, bez imalo ljutnje ostalih članova.

Trudim se da vikende ostavim slobodne, rezervisane samo za porodicu. Tih 48 sati su vreme kada se trudim da budem full time tata i suprug. Kućni savet napravi "ratni plan" i svi sa puno osmeha provedemo zajedničko vreme u prirodi, šetajući gradom ili spremajući omiljenu klopu. Toliko se dobro provedemo, da nam je u nedelju žao što se vikend približio kraju, ali nakupljena pozitivna energija nas drži do sledećeg vikenda.


Kada biste bili u mogućnosti, šta biste promenili u svojoj dosadašnjoj karijeri?

Svoju dosadašnju karijeru smatram veoma dinamičnom, interesantnom i izazovnom, tako da put koji sam prošao ne bih menjao. Ono što bih promenio, da mogu, je okruženje tj. voleo bih da živim i radim u Srbiji, koja ima razvijenije finansijsko tržište i stabilniju privredu. Ali pošto to nije bio deo prošlosti, sigurno će postati deo neke bliže ili dalje budućnosti, uz aktivno angažovanje svih nas, naravno.(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet iz "Profit" magazina, jul 2012.)

Firme:
ALTA BANKA AD BEOGRAD
Narodna banka Srbije Beograd
Vaterpolo savez Srbije Beograd
B92 Beograd
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić Beograd
Humanitarna organiizacija Naša Srbija Beograd
Tagovi:
Milan Stefanović
dopunsko kreditiranje
refinansiranje izvoza
osiguranje izvoza
izvozno kreditna agencija
bivša SFRJ
Divčibare
Maljen
Povlen
malina
seoski turizam
finansijsko tržište Srbije
Evrozona
likvidnost na tržištu
standardi bankarskog poslovanja
Bazel II standardi
regulativa Evropske unije
Društvo za faktoring
faktoring
factoring
kratkoročna potraživanja
likvidna sredstva
Faktor
tokovi gotovine
operativni troškovi
kreditna sposobnost
obim poslovanja
faktoring transakcija
finansiranje izvoza
poslovi domaćeg faktoringa
poslovi izvozno uvoznog faktoringa
poslovi eskonta menica
poslovi forfetinga
poslovi stručnog savetovanja
Integrisani sistem menadžmenta kvaliteta
DAS London
ISO 9001 Sistem menadžmenta kvaliteta
ISO 27001
Sistem menadžmenta sigurnosti informacija
ISO 14001
Sistem menadžmenta zaštite životne sredine
menadžment kvaliteta
politika kvaliteta
Intranet
softver za obradu baza podataka
SQL 2008
Vmware
Disaster Recovery lokacija
ISO 27001
LAN mreža
Frame Rely
Olimpijada 2012
Evropsko prvenstvo u vaterpolu
Olimpijske igre u Londonu
Globalni dogovor UN
principi korporativne društvene odgovornosti
zaštita ljudskih prava i radnih standarda
borba protiv korupcije
Naša Srbija
Škole prijateljstva
Parkovi prijateljstva
transportni inkubator
Bitka za bebe
Fondacija B92
Za dečje srce
Koledž Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Sidnej
platne kartice
usluge štednje
homebanking
Podelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.