Izvor: eKapija | Utorak, 28.06.2016.| 09:49

Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta - Biografija

Aleksandar Lipkovski (Foto: Youtube.com)
Aleksandar Lipkovski (Istanbul, 31. mart 1955) je srpski matematičar, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rođen je 1955. u Istanbulu, Turska. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Moskvi, Pragu i Beogradu. Studije matematike započeo je 1971. na Moskovskom državnom univerzitetu i nastavio 1972. na PMF-u u Beogradu, gde je i diplomirao 1975. sa srednjom ocenom 9,90. Magistarski rad je odbranio 1978, doktorsku disertaciju 1985. na PMF-u u Beogradu, pod rukovodstvom Đ. Kurepe i V. Perića.

Od 1978. Lipkovski je radio kao asistent-istraživač na Vazduhoplovnotehničkom institutu u Beogradu, a od 1979. kao asistent-pripravnik na Odseku za matematiku, mehaniku i astronomiju PMF-u u Beogradu za predmete Numerička analiza I i II. Unapređen je 1980. u zvanje asistenta za predmete Linearna algebra i analitička geometrija i Numerička analiza I. U zvanje docenta za predmete Linearna algebra i analitička geometrija i Linearna algebra II (izborni predmet) izabran je 1986. Godine 1995. dr Lipkovski je izabran za vanrednog profesora za predmet Linearna algebra, a u zvanje redovnog profesora izabran je 2004. godine.

Profesor Lipkovski je više puta bio na usavršavanju i studijskim boravcima u inostranstvu: na Moskovskom državnom univerzitetu (1981. i 1993/94), Univerzitetu u Bonu (1986. i 1989), Maks Plank institutu za matematiku u Bonu (1986. i 1990), Univerzitetu u Tibingenu (1991), Međunarodnom centru za teorijsku fiziku u Trstu (1991), Matematičkom institutu Ruske akademije nauka (1993/94). Objavio je 15 naučnih i više stručnih radova, kao i univerzitetski udžbenik Linearna algebra i analitička geometrija. Učestvovao je na 18 naučnih skupova u zemlji i 11 u inostranstvu.

Kao poslediplomac a zatim asistent, Lipkovski je držao vežbe iz predmeta Matematika I (za studente mehanike i meteorologije), Matematika (za studente Opštenarodne odbrane), Numerička analiza I i II, Numerički praktikum II i IV, Matematika (za studente hemije), Matematička logika i teorija skupova, Linearna algebra i analitička geometrija, Algebra I, Linearna algebra, Analitička geometrija. Od izbora za nastavnika, predavao je predmete Linearna algebra, Analitička geometrija i Algebra I. Predavao je i više specijalnih kurseva za studente IV godine i poslediplomce: Ravne algebarske krive, Algebarska geometrija, Torusni varijeteti i druge. Jedan je od osnivača i rukovodilaca naučnog seminara GTA (Geometrija, Topologija, Algebra) na Matematičkom fakultetu od 1988. do danas.

Bio je sekretar Instituta za matematiku MF i član Saveta MF više puta. Saradnik je Matematičkog instituta SANU, pomoćnik upravnika Odeljenja za matematiku (1997—2000) i član Naučnog veća tog Instituta od 1997. Član je redakcije časopisa Matematički vesnik od 1993. i njen sekretar od 1998. Član je Američkog matematičkog društva od 1989, saradnik referativnog časopisa Mathematical Reviews od 1989. kao i referativnog časopisa Zentralblatt für Mathematik i njegove lokalne redakcije u Beogradu.

U periodu 2001-2002 bio je prodekan za finansije, a u periodu 2002-2004 bio je dekan Matematičkog fakulteta. Posle toga je bio prorektor Univerziteta u Beogradu od 1. oktobra 2004. do 18. decembra 2006. Bio je pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje 2007-2008 i član Nacionalnog prosvetnog saveta 2005-2009.

Za predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta izabran je početkom decembra 2015. godine.

Oženjen je, otac dve ćerke.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.