Izvor: eKapija | Utorak, 23.08.2011.| 19:17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Koji su uslovi za izgradnju, uređenje, opremanje nautičkih objekata i standardi za kategorizaciju marina?

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, na osnovu člana 87. Zakona o turizmu donelo je pravilnik kojim se propisuju minimalni tehnički uslovi za izgradnju, uređenje i opremanje nautičkih objekata i standardima za kategorizaciju marina.

U pravilniku je navedeno da objekat nautičkog turizma, uređaji i oprema, pored uslova propisanih ovim pravilnikom, mora da ispunjava i uslove u pogledu izgradnje, protivpožarne zaštite, nautičko-tehničke ispravnosti za bezbednu plovidbu, vodoprivrede, zaštite životne sredine, prirodnih vrednosti i kulturnih dobara, zaštite na radu i druge propisane uslove, standarde i tehničke normative, u skladu sa zakonom.

Pravilnikom su obuhvaćeni opšti uslovi za prihvatni objekat nautičkog turizma, gde bi trebalo da bude lociran, kako da se zaštiti, koje uslove bi obalni prostor prihvatnog objekta trebalo da zadovolji, kakvi moraju biti prilazni putevi, parking, nautička infrastruktura, kao i kako prihvatni objekt treba da se komunalno oprema, uređuje i održava.

Pravilnik takođe propisuje i posebne uslove za prihvatni objekat nautičkog turizma, odnosno kakvo mora biti nautičko sidrište u delu akvatorije, koje uslove privezište treba da zadovolji, kako bi turističko pristanište trebalo da bude opremljeno, kakve sadržaje i usluge moraju imati prihvatni objekti nautičkog turizma koji pružaju usluge pića ili usluge smeštaja.

Prihvatni objekat nautičkog turizma u kojem se pružaju usluge smeštaja mora imati odgovarajuće ugostiteljske objekte za pružanje tih usluga. Ugostiteljski objekti nautičkog turizma moraju ispunjavati minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove u pogledu uređenja i opremanja u skladu sa propisima kojima se uređuju.

Pravilnikom se utvrđuje da se plovilo oprema, uređuje i održava tako da omogućava racionalno korišćenje prostora, nesmetano i sigurno kretanje, boravak i smeštaj gostiju i zaposlenog osoblja, odgovarajuće čuvanje robe, pića, namirnica i hrane, ako se na plovilu pružaju usluge pića, napitaka i ishrane, kao i zaštitu zdravlja gostiju i osoblja.

Pravilnik, takođe propisuje načine za kategorizaciju marina na osnovu uspostavljenih standarda. Marina se razvrstava u kategorije prema standardima u pogledu uređenja, opreme i usluga koje taj objekat mora da ispunjava i drugih uslova kojima raspolaže i mora da ima najmanji broj bodova propisanih za određenu kategoriju objekta. Standardi za razvrstavanje marina u kategorije sadrže obavezne elemente označene znakom "M" i izborne elemente utvrđene za određenu kategoriju na osnovu kojih se određuje broj dodatnih bodova u skladu sa pravilnikom. Marina se razvrstava u kategoriju sa jednim, dva, tri ili četiri sidra.

Izgled oznake kategorije marine koji se postavlja na granicama marine uz obalu ili u obalnom prostoru na ulazu sa kopna, takođe je utvrđen pravilnikom, a njime se predviđa i da se u cenovnicima i propagandnim publikacijama uz naziv marine, mora koristiti odgovarajuća oznaka u odnosu na standarde koje marina ispunjava.

Pravilnik je stupio na snagu u julu ove godine.

Za više informacija


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.