Izvor: eKapija | Petak, 09.10.2020.| 11:18
Izdvojite članak Odštampajte vest

Korak bliže rešavanju problema vodosnabdevanja u Grockoj i Sopotu - U planu gradnja 18 rezervoara za vodu

Grocka (Foto: YouTube/screenshot)
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda oglasio je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja Makiš-Mladenovac.

Planom se predlaže izgradnja objekata vodosnabdevanja gradskih opština Grocka i Sopot, u dve faze.

Kako je navedeno u planskoj dokumentaciji, u opštini Grocka vodosnabdevanje predstavlja veliki problem jer se većina domaćinstava snabdeva vodom iz bunara, nedovoljno dobrog kvaliteta zbog visokog nivoa podzemnih voda i nepostojanja kanalizacione mreže.

Otpadne vode se iz naselja, osim delimično u Grockoj, ispuštaju u stare bunare ili septičke jame, a industrijske direktno u vodotoke, dok se opštinski centar Grocke snabdeva vodom sa tri izvorišta: "Reka", "Zaklopača" i "Gavran", ukupne izdašnosti oko 23 l/s. Vodovodni sistem Grocke je u kritičnom stanju zbog male izdašnosti izvorišta "Gavran", koje se ekploatiše sa više dubokih bunara.

Naselje Vrčin se snabdeva heterogeno. Centralni sistem čini vodovod na koga je priključeno oko 750 domaćinstava. Drugi deo sistema vodosnabdevanja je iz Beogradskog vodovodnog sistema, a treći iz Vinčanskog vodovoda, koji tokom leta nema redovno vodosnabdevanje.

Naselje Begaljica se dominantno snabdeva (oko 100 domaćinstava) iz takozvanog "Manastirskog vodovoda" i izvora kaptiranog za manastir Rajinovac, a takođe postoji veći broj lokalnih vodovoda sukcesivno aktiviranih za delove naselja i grupu domaćinstava.

Naselje Dražanj se snabdeva iz individualnih bunara, koji kaptiraju vodu plitkih izdani i bunara, izdašnosti 3 l/s, pored potoka Grabovac.

Naselja Umčari i Pudarci se snabdevaju vodom iz izvorišta koje se nalazi u ataru naselja Umčari, koga čine četiri bunara u dolini reke Ralje, kod železničke stanice, kapaciteta 12-14 l/s. Voda se sakuplja u jedan sabirnik, nakon čega se vrši hlorisanje i distribucija potrošačima.

Naselje Brestovik se snabdeva vodom iz kaptiranog izvorišta izdašnosti 8 l/s. Postoji izgrađen lokalni vodovod za deo naselja Voloder, Rujište, Sedlarac i Straželica namenjen povremenom stanovanju i odmoru. Kaptiran je prirodni izvor izdašnosti 1-2 l/s.

U okviru I faze plana obuhvaćen je deo teritorije gradske opštine Grocka. Za potrebe definisanja nedostajućih količina voda i neohodnih objekata urađeno je Idejno rešenje snabdevanja vodom naselja na području GO Grocka – priključenje na magistralni vodovod Makiš – Mladenovac, po njegovoj izgradnji. Po ovom projektu u zoni petlje u kojoj se vrši odvajanje sa puta Beograd-Niš ka naselju Vrčin na regionalnom vodovodu Makiš-Mladenovac izveden je šaht, u kome su predviđeni odvojci za neselja desno (deo naselja Vrčin) i levo (deo nasenja Vrčin, naselja Grocka i Begaljica) od Autoputa.

Planira se izgradnja rezervora na 5 lokacija u Vrčinu kapaciteta od 300 do 2.000 m3, zatim na dve u Grockoj (300 i 750 m3) i jedan u Begaljici, kapaciteta 300 m3.

U okviru II faze obuhvaćeni su delovi teritorija gradskih opština Sopot i Grocka. Idejno rešenje snabdevanja vodom naselja Mala Ivanča i naselja na području južnog dela GO Grocka – priključenje na magistralni vodovod Makiš – Mladenovac, u zoni između naselja Mala Ivanča i autoputa Beograd-Niš predviđa šaht na regionalnom vodovodu Makiš-Mladenovac sa odvojcima za neselja desno (naselje Mala Ivanča) i levo (Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik) od Autoputa.

Predviđena je izgradnja 10 objekata sistema vodosnabdevanja sa pristupnim saobraćajnicama i vezama do postojeće, odnosno planirane mreže infrastrukture. U Sopotu u pitanju su dve lokacije u naselju Mala Ivanča i jedna u naselju Dražanj, a na teritoriji Grcoke još jedna u Dražnju, po jedna u Umčarima, Pudarcima i Kamendolu i tri u Brestoviku. Gradiće se rezervoari kapaciteta od 100 do 700 m3, od kojih će onaj najmanjeg kapaciteta biti u Kamendolu, a najvećeg u Dražnju.

Na pojedinim lokacijama biće izgrašene i crpne stanice.

Na svim pomenutim lokacijama u obe faze plana nije planirana izgradnja kanalizacione mreže gradskog sistema.

Za potrebe funkcionisanja objekata rezervoara planira se postavljanje ispusta od objekta do recipijenta, odnosno privremenih i stalnih vodotoka u naseljima.

U planu je i priključenje rezervoara na distributivnu elektro-energetsku mrežu, kao i gradnja pristupne telekomunikacione mreže.

Obrađivač plana je Urbanistički zavod Beograda.

B. P.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.