Izvor: eKapija | Ponedeljak, 13.04.2020.| 08:42
Izdvojite članak Odštampajte vest

Sve što treba da znate o merama za pomoć privredi - Ko nema pravo na korišćenje i kako da se prijavite

Ilustracija (Foto: Stock-Asso/shutterstock.com)
Privrednici od danas mogu da se prijave za Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, a Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije objavili su uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Kako se u dokumentu navodi korisnici mera su rezidentna pravna lica; rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana); ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica.

Rezidentna pravna lica dele se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica u skladu sa propisima o računovodstvu na datum bilansa poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (u ovom slučaju 2018. godine).

Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu Uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili
ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta.


Uslovi za korišćenje mera

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste Program ukoliko su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15. marta 2020. godine, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV.

Mere se ne odnose na banke; društva za osiguranje i društva za reosiguranje; društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; davaoce finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca.


Prvi set mera - Fiskalne pogodnost za privredne subjekte

Pravnim licima (mikro, mala i srednja), uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica,
može da se odloži plaćanje: poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 04. januara .2021. godine i akontacije poreza na dobit pravnih lica do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje čije je plaćanje odloženo, smatraju se plaćenim.


Drugi set mera - Direktna davanja privrednim subjektima

Preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik i pravna lica (mikro, mala i srednja) mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije, i to u periodu od tri meseca (maj, jun, jul).

Bespovratna novčana sredstava, isplaćuju se:

- u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

- u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

I privredni subjekti koji su razvrstani kao velika pravna lica imaju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava.

Bespovratna novčana sredstava velikim pravnim licima isplaćuju se:

- u maju 2020. godine, u iznosu proizvoda 50% osnovnih minimalnih neto zarada za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. člana 10 Uredbe, za čije je naknade zarada, poslodavac - veliko pravno lice, podneo Obrazac PPP-PD za mart 2020. godine;

- u junu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovnih minimalnih neto zarada za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. člana 10 Uredbe, za čije je naknade zarada, poslodavac - veliko pravno lice, podneo Obrazac PPP-PD za april 2020. godine;

- u julu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovnih minimalnih neto zarada za mart 2020. i broja zaposlenih iz stava 1. člana 10 Uredbe, za čije je naknade zarada, poslodavac - veliko pravno lice, podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020. godine.


Način isplate direktnih davanja

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor.

Privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke u kojoj privredni subjekt ima tekući račun.

Privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka treba da, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak kod koje banke će biti otvoren poseban račun, najkasnije do 25. aprila 2020. godine.


Prihvatanje mera

Privredni subjekti prihvataju korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja podnošenjem Obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04. januar 2021. godine.

Privredni subjekti u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, koriste mere u skladu sa odredbama Uredbe.


Kaznene mere

Privredni subjekt koji ostvari pravo na direktna davanja iako na to nema pravo, nenamenski koristi ova sredstva ili izgubi pravo na direktna davanja i ne vrati iznos primljenih direktnih davanja u celosti biće kažnjen novčanom kaznom u visini od 30 - 70% primljenih direktnih davanja, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

Novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu iznosi od 50.000 do 100.000 dinara.

Uputstvo možete pročitati u PDF-u u nastavku:


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.