Izvor: eKapija | Četvrtak, 19.12.2019.| 15:43
Izdvojite članak Odštampajte vest

Novi set poreskih zakona (2) - Firme u manjoj opasnosti od oduzimanja PIB-a

Ilustracija (Foto: Andrey_Popov/shutterstock.com)
Na sednici 6. decembra 2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Reč je o 18. izmeni ovog Zakona od njegovog donošenja 2002. godine.

Stručnjaci iz Računovodstvene kuće Unija BG i Advokatske kancelarije Lilegal analzirali su za naš portal najznačajnije izmene.

- Jedan od razloga zbog kojeg se ovog puta ovaj zakon menja je namera Zakonodavca da pojednostavi poreski postupak i poboljša elektronsku komunikaciju između nadležnih poreskih organa i poreskih obveznika - mišljenja su u Računovodstvenoj kući Unija BG.


Elektronska komunikacija

Kako navode, najnovijim izmenama se omogućava se Poreskoj upravi da akte koje donese u poreskom postupku može da dostavlja elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

- U slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, smatra se da je dokument dostavljen na dan postavljanja na portal Poreske uprave - objašnjava advokat Lela Ignjatović.

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Fizičkom licu se poreski akt dostavlja u elektronskom obliku ako se saglasi sa takvim načinom dostavljanja.

- Elektronskom dostavom poreskih akata putem jedinstvenog elektronskog sandučića omogućava se velika ušteda ne samo privredi, već i samim poreskim organima - objašnjavaju iz Unije.


Preciziranje i proširenje odredaba u vezi sa obavezom dostavljanja podataka o poslovnim prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost

Precizirano je i na koji način su poreski obveznici sprečeni da skladište ili smeštaju dobra, odnosno obavljaju delatnost u prostorima i prostorijama van kontrole poreskih organa, a u cilju efikasnijeg suzbijanja sive ekonomije.

Proširena je obaveza za poreskog obveznika, pa je dužan da osim poslovnih prostorija prijavi i poslovni prostor u kojem skladišti dobra, ali i prostor u kojem obavlja delatnost.

- Ovo je značajna promena, jer u praksi znači da se sada propisuje obaveza da se prijavljuju i na primer gradilišta gde se na otvorenom prostoru skladišti građevinski materijal. Do sada je bila propisana obaveza da se dostavljaju podaci samo o prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost. Očekuje se donošenje podzakonskog akta kojim će biti uređen postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave koju će poreski obveznik podnositi. Ove izmene primenjivaće se 30. dana od dana stupanja na snagu podzakonskog akta - kažu iz Unije.


Preciziranje postupaka u vezi sa povraćajem pogrešno plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

- Prema novim odredbama predviđeno je da uz zahtev za povraćaj više ili pogrešno plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje obveznik - fizičko lice podnosi i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o utvrđenom pravu na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje - navodi Ignjatović.

Kako podacima o izvršenim uplatama doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje raspolaže samo Fond PIO, Poreska uprava bi na osnovu rešenja tog organa sprovodila postupke povraćaja više ili pogrešno plaćenih doprinosa. Ukoliko poreski obveznik ne poseduje rešenje Fonda PIO, Poreska uprava će ga pribaviti po službenoj dužnosti.

- Uz poznato iskustvo sa radom Fonda PIO, sasvim je jasno da će ovo verovatno usporiti procedure povraćaja doprinosa - mišljenja su u Uniji.


Preciziranje odredaba u vezi sa privremenim oduzimanjem PIB-a

Ako je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice osnivač zadruge, fonda, fondacije, udruženja, privredne komore, drugog pravnog lica, kao i privrednog društva sa udelom manjim od 5% i u nekom od navedenih ima neizmirena poreska dugovanja Poreska uprava dodeliće PIB bez utvrđivanja dospelih a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu javnih prihoda tih lica.

- U praksi su se dešavali slučajevi da je PIB oduziman privrednim subjektima zbog toga što su njihovi članovi imali vrlo mali udeo (primera radi 1,5%) u nekom drugom privrednom subjektu i taj drugi privredni subjekat ima neizmirene poreske obaveze. Zbog duga bi u dosadašnjoj praksi bio oduziman PIB ovom prvom privrednom subjektu, a činjenica je da neko sa 1,5% udela nema mnogo uticaja na odluke u određenom privrednom subjektu - kažu iz Unije.

Isto tako, ovo znači da je ovom merom sprečeno da osnivači pravnih lica kojima je oduzet PIB izbegnu svoje poreske obaveze prelaskom u neki novi privredni subjekat ili osnivanjem novog privrednog subjekta. Primerak rešenja o oduzimanju PIB-a dostavlja se i APR-u.

- Agencija za privredne registre ne može izvršiti registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta, ako je novi osnivač istovremeno osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom, zbog nezakonitog poslovanja, odnosno neizmirene poreske obaveze - objašnjava Ignjatović.


Precizirano koje podatke su banke dužne da dostave Poreskoj upravi

- Povećava se obim podataka koje banke dostavljaju Poreskoj upravi, te se navodi da je banka dužna da na zahtev Poreske uprave i u razumnom roku koji ona odredi, u elektronskom obliku dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika - pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, depozitima poreskih obveznika - pravnih lica, odnosno o brojevima tekućih računa i štednih uloga poreskih obveznika - fizičkih lica i nazivu banaka koje ih vode - kaže Ignjatović.

- Cilj ove mere je, kako je objašnjeno, analiza rizika i plan kontrole, efikasnije otkrivanje i identifikacija visokorizičnih poreskih obveznika koji obavljaju novčane transakcije bez obračuna i plaćanja pripadajućih javnih prihoda - navode iz Unije.


Ostale značajne izmene

Kod slučajeva stečaja poreskog obveznika koji se sprovodi reorganizacijom, način namirenja poreskog potraživanja i mere realizacije plana reorganizacije, odnosno unapred pripremljenog plana reorganizacije, ne mogu biti predviđeni suprotno odredbama ZPPPA i drugih poreskih propisa.
Navedeno je predloženo iz razloga što su planovi reorganizacije koji su usvojeni bez saglasnosti Poreske uprave, u delu koji se odnosi na ispunjenje poreske obaveze, predviđeni suprotno odredbama ZPPPA i drugih poreskih propisa (na primer: duži period otplate na rate; niža kamatna stopa; otpis poreske obaveze - doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i dr).

Još jedna od izmena je i da Poreska uprava može (kod postupaka redovne i prinudne naplate poreskih davanja) rešenjem ustanoviti i zabranu raspolaganja i opterećenja na novčanim sredstvima na poslovnim računima poreskog obveznika, novčanim i nenovčanim potraživanjima, zabranu raspolaganja i opterećenja sredstava na tekućim računima i štednim ulozima, u skladu sa sredstvima prinudne naplate propisanim ZPPPA.

Novim izmenama ZPPPA precizirane su i kaznene odredbe.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.