Izvor: Politika | Nedelja, 15.04.2018.| 15:12
Izdvojite članak Odštampajte vest

Oživela najveća farma goveda u Šumadiji - Terra produkts 61 počinje i izvoz u Tursku

Ilustracija (Foto: Patrik Jech/shutterstock.com)
U naj­ve­ćoj šumadijskoj far­mi goveda u Mrčajevcima, po­no­vo se, po­sle osam go­di­na ti­ši­ne, ču­la sta­ra do­bra pe­sma – ri­ka no­vih sta­nov­ni­ka.

To­vi­lištete ko­je je ne­kad bi­lo na svet­skom gla­su, ponovo je obnovilo delatnost, obustavljenu 2010. godine.

- Upra­vo smo do­ve­zli pr­vu par­ti­ju od 50 gr­la, ko­li­ko sta­je u je­dan ka­mi­on. To su ju­ni­ce od oko 300 ki­lo­gra­ma iz okoline Va­lje­va, či­je će me­so, kad do­stig­nu 500 ili 600 ki­lo­gra­ma, da bu­de iz­ve­ze­no u Ita­li­ju - ka­že za Po­li­ti­ku Ra­di­ša Jevtović, di­rek­tor kom­pa­ni­je Te­rra pro­dukts 61, ko­ja je no­vi vla­snik ovog uz­ga­ja­li­šta.

Reč je o me­šo­vi­tom srp­sko-azer­bej­džan­sko-tur­skom dru­štvu, ko­je je ku­pi­lo za­klju­ča­nu far­mu i kre­nu­lo sa ula­ga­njem sred­sta­va u ob­no­vu.

- Mi već izvozimo u Italiju za poznatog kupca, znamo kriterijume tog tržišta, optimisti smo i tu za nas nema zagonetki. Međutim, već sledeća partija biće muška grla za Tursku, a tu je obrada sastvim drugačija. Turski zahtevi stroži su od zahteva EU, klanje i obrada mora se obaviti po halal standardu sa kojim do sada srpske klanice koje rade za nas nisu imale iskustva. Nadamo se da ćemo i to prebroditi. Zato sam zahtevao da turska inspekcija kontroliše rad u našoj klanici koju odaberemo, a angažovali smo i radnike iz Turske za taj posao, kako bismo lakše ispunili sve zadatke - objašnjava Jevtović.

Tovilište u Mrčajevcima, inače, odjednom može da primi 1.500 grla.

- Mi ćemo ići do 1.500 grla u jednom turnusu, koji traje šest meseci - kaže Jevtović.

Terra produkts 61 iz Leušića kupila je farmu početkom juna 2015. za 28 miliona dinara.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.