Izvor: eKapija | Utorak, 13.06.2017.| 07:15

BIOREMEDIJACIJA - Biološka degradacija i detoksikacija zemljišta, vazduha, površinskih, podzemnih i otpadnih voda

Bioremedijacija se može definisati kao bilo koji proces u kome se koriste mikroorganizmi ili njihovi enzimi, odnosno i viša živa bića kao što su biljke i životinje, jednom rečju "biološki agensi" za vraćanje narušene životne sredine u stanje pre destrukcije.

Bioremedijacija ima potencijal potpune degradacije ili transformacije, pre svih, opasnih organskih zagađujućih supstanci u bezopasne proizvode. Upotreba mikroorganizama u bioremedijaciji nije ograničena na detoksifikaciju samo organskih jedinjenja. Pojedini mikroorganizmi mogu katjone teških metala redukovati u manje toksične oblike i teže rastvorne forme.

Inovacija i prednost kojom se kompanija BREM GROUP ponosi, jeste upotreba mikroorganizama koje sami izoluju iz njihovog prirodnog staništa – zagađene zemlje ili vode. U laboratoriji se mikroorganizmi selektuju, adaptiraju i umnožavaju. Kao formiranu aktivnu zajednicu - konzorcijum - se nanose na kontaminiranu lokaciju.

BREM GROUP koristi biohemijske-bioremedijacione testove za procenu potencijala mesta za samoremedijaciju. Ovi testovi se izvode u laboratoriji nakon uzorkovanja, a pre bilo koje druge aktivnosti u cilju kreiranja najefikasnijeg mogućeg remedijacionog plana da bi se osigurao uspeh projekta.

- Bioremedijaciona metoda koju primenjujemo je razvijana i usavršavana u laboratoriji i praksi tokom poslednje decenije. Naš pristup je stalni razvoj i usavršavanje, s obzirom da stalno tragamo za uspešnijim i delotvornijim načinom za remedijaciju zemljišta i voda, kao i opasnog i neopasnog otpada pre njegove emisije u životnu sredinu, koristeći u prirodi prisutne mikroorganizme, za šta imamo sopstvene najnovije raspoložive tehnike. Naš uspeh ne bi bio moguć bez saradnje sa najeminentnijim naučnim ustanovama u Srbiji, a pre svih sa Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu - objašnjava Nikola Radulović, diplomirani analitičar zaštite životne sredine u firmi BREM GROUP.

Kod kojih zagađenja ima primenu?

BIOREMEDIJACIJA - Biološka degradacija i detoksikacija zemljišta, površinskih, podzemnih i otpadnih voda i vazduha (procesnih i otpadnih gasova) od štetnih supstanci (i/ili njihova transformacija i razgradnja pre zagađivanja životne sredine), kao što su organski zagađivači (nafta i derivati nafte, pesticidi, deterdženti, polimeri, fenoli, organski rastvarači,...), veštačka đubriva, teški metali (npr. živa, kadmijum, olovo,...) i drugi toksični elementi i jedinjenja (arsen, cijanovodonik,...), toksični gasovi (kao vodonik-sulfid) i radionuklidi, najčešće i najefikasnije se tretiraju pomoću mikroorganizama.

BREM GROUP je bioremedijaciona kompanija fokusirana na razvoj i primenu jedinstvenih bioremedijacionih metoda u cilju eliminacije opasnih toksičnih supstanci iz životne sredine, u prvom redu kontaminirane zemlje, vode i vazduha.

- U svakom pojedinačnom slučaju naš cilj je razvoj bioremedijacionog rešenja koje će omogućiti brzo i ekonomski isplativo čišćenje okoline sa minimalnim uticajem na okružujuću sredinu. Tehnika koju primenjujemo jeste posebna zato što omogućava brzo uvećanje zimogene mikrobne populacije sposobne da za kratko vreme razgradi širok spektar po životnu sredinu štetnih organskih materijala. Praktično ne postoji ni jedna zagađujuća supstanca koja sa više ili manje uspeha ne može da se mikrobiološki transformiše, uključujući i "zloglasna" POPs jedinjenja - kaže Nikola Radulović.

Koje su prednosti bioremedijacije u poređenju sa drugim tehnikama?

Bioremedijacija je prirodna, prava zelena tehnologija, potpuno bezopasna za životnu sredinu i osoblje koje je sprovodi. Jeftinija je od drugih tehnologija, ne generiše dodatni otpad i, što je najvažnije, ima mogućnost uklanjanja koncentracija polutanata i do 99%.

Kompanija BREM GROUP ne koristi uvezene-genetski modifikovane organizme, već u procesu tretmana koristi mikroorganizme izolovane iz samog zagađivača. Iz otpada se izoluju postojeće zajednice aktivnih mikroorganizama (zimogeni konzorcijumi) koji razgrađuju ugljovodonične zagađujuće supstance tokom postupka bioremedijacije. Dakle, radi se sa postojećim mikroorganizmima što je od suštinskog značaja za biološku bezbednost i očuvanje biodiverziteta.

Na čemu BREM GROUP trenutno radi? Kakvi su planovi za naredni period?

BREM GROUP je trenutno angažovan na projektu sanacije i remedijacije kontaminirane lokacije Toplane na Novom Beogradu, koja je najveći pogon JKP Beogradskih elektrana, polutantima koji vode poreklo od organskih naftnih zagađivača, kao istoriskog zagađenja. Cilj projeka jeste kompletna sanacija (uklanjanje izvora zagađenja) kao i remedijacija (otklanjanje polutanata iz životne sredine procesom bioremedijacije) na navedenoj lokaciji.

Planovi se odnose pre svega na velike projekte sanacije i bioremedijacije, degradiranog i zagađenog prostora tokom godina, dakle istorijska zagađenja od značaja ne samo za lokalne zajenice nego i šire, a takođe i primenu naših, znanja, tehnologija i iskustva u regionu.

O BREM GROUP

Primarna orijentacija kompanije BREM GROUP je oduvek bio kvalitet i zadovoljstvo klijenata. Broje deset zaposlenih visokokvalifikovanih stručnih lica različitih profila i akademskih zvanja (redovni profesor, doktor hemijskih nauka na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, master biohemičar, diplomirani biohemičar, diplomirani analitičar zaštite životne sredine, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani mašinski inženjer, diplomirani ekonomista...).

Poseduju sertifikate:
  • ISO 9001:2008-BIOREMEDIJACIJA OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
  • ISO 14001:2004-BIOREMEDIJACIJA OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
  • OHSAS 18001:2007-BIOREMEDIJACIJA OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA
  • AAA SERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI
Najznačajnije reference u ovoj oblasti: Naftna industrija Srbije, Niteks, Hemijski fakultet Beograd, Trayal korporacija, Rafinerija nafte Pančevo, JKP Beogradske elektrane, TENT, JP Transnafta, Hidroelektrane Đerdap, GSP Beograd, FAM Kruševac, EPS, EMS...

Kompletan sadžaj Tematskog biltena: Kreiranje nove vrednosti - reciklaža, obnovljiva energija, ekologija možete pročitati OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.