Izvor: eKapija | Utorak, 09.07.2024.| 18::44
Izdvojite članak Odštampajte vest

PDV U GRAĐEVINARSTVU

Organizator: Privredna komora Srbije

25.07.2024 , Terazije 23 , Beograd
(Foto: Matej Kastelic/shutterstock.com)

Praktična primena zakonskih obaveza:

    • obračun PDV,

    • popunjavanje Obrasca POPDV

    • rad u SEF-u

    • Zakona o fiskalizaciji

U građevinarstvu kao jednoj od najkompleksnijih delatnosti, radno su angažovani i obučeni specijalizovani stručnjaci raznih delatnosti, a između ostalog i finansijsko računovodstvene struke. Svaka greška u igri velikih brojeva je skupa! Mnogo različitih propisa utiče na utvrđivanje vremena, osnovice i načina oporezivanje. U cilju sprečavanja evazije (izbegavanja plaćanja) poreza, zakonodavac često menja pravila oporezivanja, što takođe može da dovede do grešaka u samom obračunavanju PDV. Ono što je posebno karakteristično za ovu delatnost je da odgovornost za tačan obračun poreske obaveze uglavnom snosi naručilac, odnosno investitor dobara i/ili usluga iz oblasti građevinarstva kao poreski dužnik.

Teme:


    • UGOVORI  U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN POJEDINIH ODREDBI

           (poreski tretman kapare, ugovorne kazne, štete, “ključ u ruke”...)

    • RAČUNOVODSTVO U GRAĐEVINARSTVU

    • PRAVILA ZA PRIZNAVANJE PRIHODA KROZ PRIMERE

    • KLASIFIKACIJA DELATNOSTI

    • PRIMENA PRAVILNIKA O PDV:

         -na oporezivanje prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

         -na  uticaj vrednosnog kriterijuma kod  utvrđivanja poreskog dužnika i

          obračun PDV po osnovu primljenog avansa i izvršenog prometa

         -na usluge u vezi sa nepokretnostima

         -na način utvrđivanja poreke osnovice, kod prometa dobara i usluga iz

          oblasti  građevinarstva, koji se vrši uz naknadu

         -na pravila vezana za sporedan promet

    • Poreski aspekti prodaje stana privrednog društva osnivaču-fizičkom licu po ceni nižoj od tržišne i postupanje Poreske uprave prilikom kontrole

    • Novo MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA koje se odnosi na pitanja poreskih obveznika koji obavljaju delatnost građevinarstva ili su naručioci odnosno investitori dobara i /ili usluga iz oblasti građevinarstva

    • IZDAVANJE ELEKTRONSKE FAKTURE OD STRANE IZVOĐAČA

    • SAČINJAVANJE INTERNOG OBRAČUNA PDV I EVIDENTIRANJE PDV U POJEDINAČNOJ EVIDENCIJI NA SEF-U

    • POPUNJAVANJE POPDV OBRASCA I PDV PRIJAVE

PREDAVAČ:


   Snežana Matejić, poreski i finansijski savetnik, sertifikovani forezničar


Radno iskustvo:

Poreska uprava:

  -direktor Filijale Pančevo

  -predavač u Sektoru obrazovanja

  -poreski inspektor

-Javno preduzeće „Stara planina“ -

  direktor opših i finansijskih poslova


Program je namenjen:


 Osnivačima preduzeća, menadžerima kompanija, pravnicima i advokatima, Finansijskim menadžerima, računovođama,

  knjigovođama i svim licima odgovornim za:

    • obračun i plaćanje PDV

    • evidentiranja  svih poslovnih promena, a za potrebe popunjavanja PO PDV prijave

    • ispostavljanja računa za izvršen promet

    • prijem  i kontrolu dokumentacije za nabavljena dobra i usluge iz oblasti građevinarstva

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – pojašnjenja u primeni Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

Kotizacija:


8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara: Osposobiti polaznike da u zavisnosti od konkretne poreske situacije pravilno utvrde poreskog dužnika za izvršen promet, izdaju ispravnu elektronsku fakturu, izvrše interni obračun PDV, iskažu pravilno podatke u Obrascu POPDV i PDV prijavi i evidentiraju PDV u pojedinačnoj evidenciji na SEF-u.

Polaznici dobijaju: osveženje na pauzama, radni materijal, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd

+381 66 875 10 10 ili 011 41 49 421  I sladjana.obrenovic@pks.rs I edukacija@pks.rs I www.pks.rs