Izvor: eKapija | Četvrtak, 15.10.2020.| 10::19
Izdvojite članak Odštampajte vest

POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV

Organizator: Privredna komora Srbije

22.10.2020 , Kneza Miloša 12 , Srbija
29.10.2020
05.11.2020
12.11.2020
19.11.2020

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)

Petodnevna obuka: 

22.10.2020.god - četvrtak 

29.10.2020.god – četvrtak

05.11.2020.god – četrvrtak

12.11.2020.god – četvrtak

19.11.2020.god - četvrtak

od 10.00 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije, 

Beograd, Kneza Miloša 12,

Sala međusprat


Trening organizujemo na zahtev privrede, u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na mnoga pitanja koja su se otvorena uvođenjem novog načina evidentiranja i popunjavanja PO PDV prijave.


RADNI MATERIJAL JE SAČINJEN NA OSNOVU NAJNOVIJIH  IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU U PRIMENI OD 01.01.2020. GODINE.


TUMAČENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA NA OSNOVU PRIMERA IZ PRAKSE I OBJAVLJENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA.


ТЕМЕ:

Kontola PDV-a od strane Poreske uprave u pogledu:

    • Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV

    • Određivanje vrste prometa

    • Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga

    • Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga 

    • Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika

    • Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi

    • Poreska oslobođenja

    • Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV

    • Posebni postupci oporezivanja

    • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

    • Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom

    • Obaveza vođenja evidencija

    • Iskazivanje podataka u pregledu obračuna

    • Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)

    • Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

Usled obaveze tačnog i potpunog  iskazivanja mnogo većeg broja podataka u pregledu obračuna, otvorila su se mnoga pitanja i dileme u smislu ne samo u koje polje se unosi promet, već i šta se smatra prometom, kada je promet izvršen, kako se i kada vrši ispravka osnovice, uticaj sporednog prometa na visinu poreske obaveze, poreke obaveze poreskog dužnika kada jeste i kada nije obveznik PDV, ispunjenje uslova za poresko oslobođenje, pojam taksi, dan prometa kod usluga osiguranja, koji se promet bez naknade iskazuje u pregledu, gde se iskazuje promet dobara koji nije predmet oporezivanja PDV-om, šta se sve podrazumeva pod prefakturisanim prometom, koje subvencije ulaze u poresku osnovicu I dr.


Kroz praktične primere proći ćemo kroz specifičnosti utvrđivanja poreske obaveze kod raznih delatnosti ( građevinarstvo, spoljna trgovina, promet i izdavanje u zakup nepokretnosti, proizvodnja, IT poslovi, komunalna delatnost....)


Posebna pažnja biće posvećena sadržini I obaveznim elementima računa, slučajevima izdavanja pogrešnog računa I načinima ispravke greške, izmeni porske osnovice, ispunjenju uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza.


PREDAVAČ:

Snežana Matejić, poreski savetnik

Radila u Poreskoj upravi na poslovima

direktora Filijale Pančevo, u Javnom

preduzeću na poslovima Direktora

Sektora za finansijske opšte poslove


Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima


Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV. 

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse 


Kotizacija:

35.000,00 /bez PDV-a/


Cilj seminara je osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:   

    • vrše obračun i plaćanje PDV

    • vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preuzimanje poreskih obaveza

    • rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV)

rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge


Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, 

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946; 

sladjana.obrenovic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs