Izvor: eKapija | Petak, 19.06.2020.| 09::47
Izdvojite članak Odštampajte vest

POREZ NA DODATU VREDNOST - PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV

Organizator: Privredna komora Srbije

23.06-09.07.2020 , Kneza Miloša 12 , Beograd

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)

Petodnevna obuka:

23.06.2020.god - utorak

27.06.2020.god – subota

03.07.2020.god – petak

07.07.2020.god – utorak

09.07.2020.god - četvrtak

od 10.00 do 15.30 sati


Trening organizujemo na zahtev privrede, u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na mnoga pitanja koja su se otvorena uvođenjem novog načina evidentiranja i popunjavanja PO PDV prijave.

RADNI MATERIJAL JE SAČINJEN NA OSNOVU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PDV I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU U PRIMENI OD 01.01.2020. GODINE.

TUMAČENJA POJEDINIH ODREDABA ZAKONA NA OSNOVU PRIMERA IZ PRAKSE I OBJAVLJENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA.

ТЕМЕ:

Kontola PDV-a od strane Poreske uprave u pogledu:

- Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV

- Određivanje vrste prometa

- Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga

- Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga

- Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika

- Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i

obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi

- Poreska oslobođenja

- Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje

prethodnog PDV

- Posebni postupci oporezivanja

- Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

- Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom

- Obaveza vođenja evidencija

- Iskazivanje podataka u pregledu obračuna

- Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna

(obrazac PO PDV)

- Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

Usled obaveze tačnog i potpunog iskazivanja mnogo većeg broja podataka u pregledu obračuna, otvorila su se mnoga pitanja i dileme u smislu ne samo u koje polje se unosi promet, već i šta se smatra prometom, kada je promet izvršen, kako se i kada vrši ispravka osnovice, uticaj sporednog prometa na visinu poreske obaveze, poreke obaveze poreskog dužnika kada jeste i kada nije obveznik PDV, ispunjenje uslova za poresko oslobođenje, pojam taksi, dan prometa kod usluga osiguranja, koji se promet bez naknade iskazuje u pregledu, gde se iskazuje promet dobara koji nije predmet oporezivanjanPDV-om, šta se sve podrazumeva pod prefakturisanim prometom, koje subvencije ulaze u poresku osnovicu I dr.

Kroz praktične primere proći ćemo kroz specifičnosti utvrđivanja poreske obaveze kod raznih delatnosti ( građevinarstvo, spoljna trgovina, promet i izdavanje u zakup nepokretnosti, proizvodnja, IT poslovi, komunalna delatnost....)

Posebna pažnja biće posvećena sadržini I obaveznim elementima računa, slučajevima izdavanja pogrešnog računa I načinima ispravke greške, izmeni poreske osnovice, ispunjenju uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza.

PREDAVAČ:

Snežana Matejić, poreski savetnik Radila u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, u Javnom preduzeću na poslovima Direktora Sektora za finansijske opšte poslove

Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima 

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV. 

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse

Kotizacija:

35.000,00 /bez PDV-a/

Cilj seminara je osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:

- vrše obračun i plaćanje PDV

- vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preuzimanje  poreskih obaveza

- rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV) rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije,

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946;

sladjana.obrenovic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs