Izvor: eKapija | Nedelja, 13.10.2019.| 12::59
Izdvojite članak Odštampajte vest

POREZ NA DODATU VREDNOST-PRAKTIČNA PRIMENA ZAKONA O PDV

Organizator: Privredna komora Srbije

14.10.2019 , Kneza Miloša 12 , Beograd
21.10.2019 , Kneza Miloša 12
30.10.2019 , Kneza Miloša 12
04.11.2019 , Kneza Miloša 12
13.11.2019 , Kneza Miloša 12

(Foto: Ralf Kleemann/shutterstock.com)

Petodnevna obuka: 

14.10.2019.god – ponedeljak

21.10.2019.god – ponedeljak

30.10.2019.god – sreda

04.11.2019.god - ponedeljak

13.11.2019.god - sreda

od 10.00 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša 12, Sala broj III

Seminar organizujemo na zahtev privrede, u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na mnoga pitanja koja su se otvorena uvođenjem novog načina evidentiranja i popunjavanja PO PDV prijave, a vezano za primenu Zakona o PDV i podzakonskih akata.

U PROCEDURI USVAJANJA JE NAJNOVIJI PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PDV-U.

Od 01. jula 2019. godine stupila je na snagu puna primena  pravilnika o iskazivanju podataka u pregleda obračuna (Obrazac PO PDV) i PDV prijavi (Obrazac PP PDV), koja predviđa i prekršajnu odgovornost u slučaju netačno i nepotpuno  iskazanih podataka i  kada nisu od uticaja na visinu poreske obaveze.

PREDAVAČ:

Snežana Matejić, poreski savetnik

Radila u Poreskoj upravi na poslovima direktora Filijale Pančevo, u Javnom preduzeću na poslovima Direktora Sektora za finansijske i opšte poslove 

ТЕМЕ:

Kontola PDV-a od strane Poreske uprave u pogledu:

•Utvrđivanje predmeta oporezivanja PDV

•Određivanje vrste prometa

•Utvrđivanje vremena prometa dobara i usluga

•Utvrđivanje mesta prometa dobara i usluga 

•Razlikovanje poreskog obveznika i poreskog dužnika

•Pravilno određivanje poreske osnovice, naknade ili vrednosti i obračunavanje po propisanoj poreskoj stopi

•Poreska oslobođenja

•Kontrola ulaznih dokumenata i ispunjenost uslova za korišćenje prethodnog PDV

•Posebni postupci oporezivanja

•Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV

•Izdavanje računa u skladu sa Zakonom o PDV i podzakonskim aktom

•Obaveza vođenja evidencija

•Iskazivanje podataka u pregledu obračuna

•Podnošenje poreske prijave (obrazac PP PDV) i pregled obračuna (obrazac PO PDV)

•Povraćaj, refakcija i refundacija poreza

Usled obaveze tačnog i potpunog  iskazivanja mnogo većeg broja podataka u pregledu obračuna, otvorila su se mnoga pitanja i dileme u smislu ne samo u koje polje se unosi promet, već i šta se smatra prometom, kada je promet izvršen, kako se i kada vrši ispravka osnovice, uticaj sporednog prometa na visinu poreske obaveze, poreke obaveze poreskog dužnika kada jeste i kada nije obveznik PDV, ispunjenje uslova za poresko oslobođenje, pojam taksi, dan prometa kod usluga osiguranja, koji se promet bez naknade iskazuje u pregledu, gde se iskazuje promet dobara koji nije predmet oporezivanja PDV-om, šta se sve podrazumeva pod prefakturisanim prometom, koje subvencije ulaze u poresku osnovicu I dr.

Kroz praktične primere proći ćemo kroz specifičnosti utvrđivanja poreske obaveze kod raznih delatnosti ( građevinarstvo, spoljna trgovina, promet i izdavanje u zakup nepokretnosti, proizvodnja, IT poslovi, komunalna delatnost....)

Posebna pažnja biće posvećena sadržini I obaveznim elementima računa, slučajevima izdavanja pogrešnog računa I načinima ispravke greške, izmeni porske osnovice, ispunjenju uslova za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Polaznici će biti detaljno upoznati sa najnovijim predlogom izmena i dopuna Zakona o PDV-u koji je u skupštinskoj proceduri

Seminar je namenjen:

obveznicima PDV-a i PDV dužnicima

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da: izdaje račune u skladu sa Zakonom o PDV, vrši kontrolu ulaznih dokumenata, u ugovorima precizira poreske obaveze ugovornih strana, vodi evidencije, sačinjava pregled obračuna PDV i popunjava poresku prijavu PDV. 

Način rada:

Interaktivan rad sa polaznicima. Objedinjena praksa i teorija – objašnjavanje primene Zakona o PDV i podzakonskih akata na primerima iz prakse 

Kotizacija:

35.000,00 /bez PDV-a/

Cilj seminara je osposobljavanje zaposlenih za punu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost i podzakonskih akata koji za potrebe obveznika PDV i drugih poreskih dužnika:   

•vrše obračun i plaćanje PDV

•vrše ugovaranje poslova sa partnerima iz zemlje i inostranstva uz preuzimanje poreskih obaveza

•rade na poslovima evidentiranja svih poslovnih promena a za potrebe popunjavanja pregleda obračuna i poreske prijave poreza na dodatu vrednost (Obrazac PO PDV i Obrazac PP PDV)

rade na poslovima ispostavljanja računa za izvršen promet ili na poslovima prijema dokumentacije za nabavljena dobra i usluge

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Privredna komora Srbije, 

Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946; 

sladjana.obrenovic@pks.rs;  edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Prijava