Izvor: eKapija | Četvrtak, 09.05.2019.| 21:56
Izdvojite članak Odštampajte vest

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Organizator: Privredna komora Srbije

20.05-28.05.2019 , Beograd

(Foto: Nata-Lia/shutterstock.com)

6 dana stručne obuke

20,21, 22, 25, 27. i 28. maj 2019.
10.00 - 15.30

Privredna komora Srbije
Kneza Miloša 12,/sala III sparat

PREDAVAČ:

Dragiša Jovanović, sertifikovan specijalista za bezbednost

Privredna komora Srbije je akreditovana za vršenje obuke rešenjem MUP 03/6 br.11/15 od 26.02.2015. godine

Obuka je namenjena: menadžerima bezbednosti i zaposlenima u organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) i svim licima koji su zainteresovani za procenu rizika i/li licenciranje u skladu sa propisima koji obavezuju organizacije na izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica,imovine i poslovanja, donošenje mera za postupanje sa rizicima. (čl. 20 st. 5ZPO) i izradu Plana obezbeđenja (čl. 20 st. 6 ZPO)

Uslovi za pohađanje obuke:

Najmanje SSS sprema

Prijava za stručnu obuku (obrazac 1 Pravilnika)

Uslovi za dobijanje licence:

· državljanin Republike Srbije

· punoletno lice

· najmanje srednja stručna sprema

· psihofizički sposobno lice za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove

· nema bezbednosnih smetnji uspešno završena obuka

TEME

UVODNI ČAS

T-1 POJAM UPRAVLjANјA RIZIKOM I PROCENE RIZIKA

T-2 BEZBEDNOST ORGANIZACIJE

T-3 PROCENA RIZIKA U INFORMACIONO KOMUNIKACIONO TELEKOMUNIKACIONIM (IKT) SISTEMIMA

T-4 PRAVNI OSNOV ZA PROCENU RIZIKA U ORGANIZACIJI I NORMATIVNA DOKUMENTA U OBLASTI ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANјA

T-5 OPŠTE POSLOVNE OPASNOSTI I OPASNOSTI OD NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA

T-6 PROCENA RIZIKA POBEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

T-7 PROCENA PRAVNIH RIZIKAI PROCENA RIZIKA OD PROTIVPRAVNOG DELOVANјA

T-8 PROCENA RIZIKA OD POŽARNIH OPASNOSTI

T-9 PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

T-10 METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANјA

RADIONICA 1

RADIONICA 2

KONTROLNI TEST

UKUPNO (6 nastavnih dana po6 nč)

Ciljo buke: priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, isticanje veština za rad u praksi prema propisanoj metodologiji u važećoj verziji standarda SRPS A.L2.003:2017

KOTIZACIJA: 20.000,00dinara (bez PDV-a) po učesniku

Polaznici dobijaju: CD sa skriptom za pripremu ispita,alatima potrebnim za procenu i važećim propisima, Potvrdu o obučenosti (Obrazac2 Pravilnika), instrukcije za prijavu stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence, i osveženje na pauzama