Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Banja Luka


Main info
FULL NAME
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Banja Luka
ADDRESS
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Responsible person
Zlatan Klokić od decembra 2014.
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Events
Persons
Philanthropy
Activity description
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; pripremu i praćenje (monitoring) stranih ulaganja; koordinaciju investicionih zahtjeva kroz definisanje, promociju i realizaciju konkretnih programa i projekata; koordinaciju privrednih aktivnosti u inostranstvu, osnove za vršenje prometa roba i usluga sa inostranstvom, programiranje i razvoj dugoročne i spoljnotrgovinske razmjene, pripremanje, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih trgovinskih i robnih sporazuma; organizaciju rada ekonomskih predstavništava u inostranstvu mješovitih komiteta predstavnika Republike Srpske i drugih tijela za privrednu, naučno-tehničku i drugu saradnju sa inostranstvom; poslovanje subjekata koji obavljaju privrednu djelatnost u inostranstvu; poslove u vezi sa sukcesijom bivše SFRJ i zaštitom interesa privrednih subjekata iz Republike Srpske; praćenje i koordinacija aktivnosti, koje su obaveza RS, na ispunjenju zahtjeva za uključivanje u evropske integracione tokove kroz uspostavu jedinstvenog ekonomskog prostora sa krajnjim ciljem punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji; koordinaciju aktivnosti na poboljšanju poslovnog okruženja za priliv stranih ulaganja, promociji potencijala Republike Srpske u inostranstvu u saradnji sa Agencijom za promociju stranih ulaganja BiH; pružanje informacija putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

News