Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNK/HNŽ Mostar


Main info
FULL NAME
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije Mostar
ADDRESS
Stjepana Radića 3/II, 88000 Mostar
Responsible person
Suad Hasandedić
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Suppliers
Activity description
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

1. prostorno planiranje i uređenje prostora
2. utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za objekte od važnosti za Županiju
3. donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje
4. praćenje stanja u građevinskoj operativi
5. stambeno i komunalno gospodarstvo
6. utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa o uređivanju i izgradnji stambenih objekata
7. obnovu stambenog i komunalnog gospodarstva
8. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Županija
9. zaključivanje ekonomsko-financijskih sporazuma s drugim županijama uz suglasnost Ministarstva financija i Vlade Županije
10. utvrđivanje uvjeta za radove u zaštićenim dijelovima prirode
11. poslovi informatizacije prostora i okoline
12. koncepciju programa znanstveno-istraživačkog rada od značenja za prostorni i društveni razvitak Županije
13. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti
14. odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz svoje oblasti
15. inspekcijski nadzor u svim područjima svoje oblasti
16. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u ovlast.

U sastavu Ministarstva građenja i prostornog uređenja je Zavod za prostorno planiranje i zaštitu okoliša čija zadaća je:
1. planiranje, programiranje, projektiranje, korištenje, valorizacija i zaštita prostora i mjere za njihovo ostvarenje
2. izrada prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom sastavljeni u djelokrug Federacije i općine
3. izrada prostornog plana Županije
4. izrada programa uređenja građevinskog zemljišta.

News