Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH


Main info
FULL NAME
Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH Bosne i Hercegovine
ADDRESS
Trg BiH 1, 71000 Sarajevo
Responsible person
Vjekoslav Bevanda 2015
predecessors +

Full information is available to commercial users-subscribers only.
Log in to view complete information:
Forgot your password? Click here HERE
For free test use, click HERE
News
Tenders
Tender wins
Suppliers
Events
Persons
Activity description
Ministarstvo izvršava zakone i druge propise njihovom neposrednom primjenom, rješavanjem upravnih stvari u upravnom postupku, obavljanjem upravnog nadzora i obavljanjem drugih upravnih poslova iz područja svoje nadležnosti.

Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zakone i druge propise i opšte akte iz svoje nadležnosti i obavlja druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Ministarstvo priprema i predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, analize, izvještaje, informacije o stanju u oblastima i aktivnostima koje preduzima iz nadležnosti Ministarstva.

Ministarstvo prati stanje u oblastima i aktivnostima iz svoje nadležnosti, a naročito izvršavanje zakona i drugih propisa, preduzima mjere za koje je ovlašteno ili daje preporuke nadležnim organima u cilju izvršavanju zakona i drugih propisa.

Nadležnost

Ministarstvo je nadležno za:

principe poreske politike, taksi i pripremu propisa iz ovih oblasti;
uspostavljanje odnosa sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;
pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojima Bosna i Hercegovina preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;
planiranje i upravljanje dugom Bosne i Hercegovine i izvršavanje finansijskih i međunarodnih obaveza;
predlaganje politike novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;
pripremanje Budžeta i završnog računa Bosne i Hercegovine;
koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava Bosne i Hercegovine;
izvršavanje Budžeta i staranje o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;
upravljanje novčanim sredstvima i održavanje Jedinstvenog Računa Trezora;
uspostavljanja računovodstvenih operacija institucija Bosne i Hercegovine;
razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;
propisivanje i provođenje internog nadzora budžetskih korisnika;
vođenja aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;
upravljanje imovinom u vlasništvu institucija Bosne i Hercegovine;
kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;
pripremanje zakona, drugih propisa i procedura javnih nabavki i
obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonima i drugim propisima.